222/1999 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

222
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. júna 1999 bola v Bratislave podpísaná Dohoda o úprave vzťahov medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Americkými Mierovými zbormi na Slovensku pri umiestňovaní dobrovoľníkov Amerických Mierových zborov do vzdelávacích inštitúcií v Slovenskej republike.
Dohoda nadobudla platnosť 17. júna 1999 na základe článku 9 ods. 1.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.