222/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.08.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

222
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. júna 1999 bola v Bratislave podpísaná Dohoda o úprave vzťahov medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Americkými Mierovými zbormi na Slovensku pri umiestňovaní dobrovoľníkov Amerických Mierových zborov do vzdelávacích inštitúcií v Slovenskej republike.
Dohoda nadobudla platnosť 17. júna 1999 na základe článku 9 ods. 1.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.