Predpis bol zrušený predpisom 35/2023 Z. z.

221/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012 do 28.02.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

221
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 25. augusta 1999,
ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín nariaďuje:
§ 1
Zoznam obcí, ako aj zoznam označení obcí v jazykoch národnostných menšín, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria podľa posledného sčítania obyvateľov najmenej 20 % obyvateľstva, je uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu.
§ 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 1999.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 221/1999 Z. z.
ZOZNAM obcí,1) v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k maďarskej národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva
Kraj Okres Názov obce Označenie obce v maďarskom jazyku
1 Bratislavský 108 Senec 1. Senec 1. Szenc
2. Boldog 2. Boldogfa
3. Hamuliakovo 3. Gútor
4. Hrubá Borša 4. Nagyborsa
5. Hrubý Šúr 5. Hegysúr
6. Hurbanova Ves 6. Szigetmajor
7. Kalinkovo 7. Szemet
8. Kostolná pri Dunaji 8. Egyházfa
9. Malinovo 9. Éberhárd
10. Nová Dedinka 10. Dunasápújfalu
11. Reca 11. Réte
12. Tomášov 12. Fél
13. Tureň 13. Zonctorony
14. Veľký Biel 14. Magyarbél
15. Vlky 15. Vők
2 Trnavský 201 Dunajská Streda 1. Dunajská Streda 1. Dunaszerdahely
2. Báč 2. Bacsfa
3. Baka 3. Baka
4. Baloň 4. Balony
5. Bellova Ves 5. Vitény
6. Blahová 6. Sárrét
7. Blatná na Ostrove 7. Sárosfa
8. Bodíky 8. Nagybodak
9. Boheľov 9. Bögellő
10. Čakany 10. Csákány
11. Čenkovce 11. Csenke
12. Čiližská Radvaň 12. Csilizradvány
13. Dobrohošť 13. Doborgaz
14. Dolný Bar 14. Albár
15. Dolný Štál 15. Alistál
16. Dunajský Klátov 16. Dunatőkés
17. Gabčíkovo 17. Bős
18. Holice 18. Gelle
19. Horná Potôň 19. Felsőpatony
20. Horné Mýto 20. Vámosfalu
21. Horný Bar 21. Felbár
22. Hubice 22 .Gomba
23. Hviezdoslavov 23. Vörösmajor
24. Jahodná 24. Eperjes
25. Janíky 25. Jányok
26. Jurová 26. Dercsika
27. Kľúčovec 27. Kulcsod
28. Kostolné Kračany 28. Egyházkarcsa
29. Kráľovičove Kračany 29. Királyfiakarcsa
30. Kútniky 30. Hegyéte
31. Kvetoslavov 31. Úszor
32. Kyselica 32. Keszölcés
33. Lehnice 33. Lég
34. Lúč na Ostrove 34. Lúcs
35. Macov 35. Macháza
36. Mad 36. Nagymad
37. Malé Dvorníky 37. Kisudvarnok
38. Medveďov 38. Medve
39. Mierovo 39. Béke
40. Michal na Ostrove 40. Szentmihályfa
41. Ňárad 41. Csiliznyárad
42. Nový Život 42. Illésháza
43. Ohrady 43. Csallóközkürt
44. Okoč 44. Ekecs
45. Oľdza 45. Olgya
46. Orechová Potôň 46. Diósförgepatony
47. Padáň 47. Padány
48. Pataš 48. Csilizpatas
49. Povoda 49. Pódatejed
50. Rohovce 50. Nagyszarva
51. Sap 51. Szap
52. Šamorín 52. Somorja
53. Štvrtok na Ostrove 53. Csallóközcsütörtök
54. Topoľníky 54. Nyárasd
55. Trhová Hradská 55. Vásárút
56. Trnávka 56. Csallóköztárnok
57. Trstená na Ostrove 57. Csallóköznádasd
58. Veľká Paka 58. Nagypaka
59. Veľké Blahovo 59. Nagyabony
60. Veľké Dvorníky 60. Nagyudvarnok
61. Veľký Meder 61. Nagymegyer
62. Vieska 62. Kisfalud
63. Vojka nad Dunajom 63. Vajka
64. Vrakúň 64. Nyékvárkony
65. Vydrany 65. Hodos
66. Zlaté Klasy 66. Nagymagyar
202 Galanta 1. Galanta 1. Galánta
2. Čierna Voda 2. Feketenyék
3. Čierny Brod 3. Vízkelet
4. Dolné Saliby 4. Alsószeli
5. Dolný Chotár 5. Alsóhatár
6. Horné Saliby 6. Felsőszeli
7. Jánovce 7. Jánosháza
8. Jelka 8. Jóka
9. Kajal 9. Nemeskajal
10. Košúty 10. Kosút
11. Kráľov Brod 11. Királyrév
12. Matúškovo 12. Taksony
13. Mostová 13. Hidaskürt
14. Sládkovičovo 14. Diószeg
15. Tomášikovo 15. Tallós
16. Topoľnica 16. Tósnyárasd
17. Trstice 17. Nádszeg
18. Váhovce 18. Vága
19. Veľká Mača 19. Nagymácséd
20. Veľké Úľany 20. Nagyfödémes
21. Vozokany 21. Vezekény
4 Nitriansky 401 Komárno 1. Komárno 1. Komárom
2. Bajč 2. Bajcs
3. Bátorove Kosihy 3. Bátorkeszi
4. Bodza 4. Bogya
5. Bodzianske Lúky 5. Bogyarét
6. Brestovec 6. Szilas
7. Búč 7. Búcs
8. Čalovec 8. Megyercs
9. Číčov 9. Csicsó
10. Dedina Mládeže 10. Ifjúságfalva
11. Holiare 11. Gellér
12. Hurbanovo 12. Ógyalla
13. Chotín 13. Hetény
14. Imeľ 14. Imely
15. Iža 15. Izsa
16. Kameničná 16. Keszegfalva
17. Klížska Nemá 17. Kolozsnéma
18. Kolárovo 18. Gúta
19. Kravany nad Dunajom 19. Karva
20. Marcelová 20. Marcelháza
21. Martovce 21. Martos
22. Moča 22. Dunamocs
23. Modrany 23. Madar
24. Nesvady 24. Naszvad
25. Okoličná na Ostrove 25. Ekel
26. Patince 26. Pat
27. Pribeta 27. Perbete
28. Radvaň nad Dunajom 28. Dunaradvány
29. Sokolce 29. Lakszakállas
30. Svätý Peter 30. Szentpéter
31. Tôň 31. Tany
32. Trávnik 32. Füss
33. Veľké Kosihy 33. Nagykeszi
34. Virt 34. Virt
35. Vrbová nad Váhom 35. Vágfüzes
36. Zemianska Olča 36. Nemesócsa
37. Zlatná na Ostrove 37. Csallóközaranyos
402 Levice 1. Bajka 1. Bajka
2. Beša 2. Bese
3. Bielovce 3. Ipolybél
4. Bory 4. Bori
5. Čata 5. Csata
6. Demandice 6. Deménd
7. Dolné Semerovce 7. Alsószemeréd
8. Farná 8. Farnad
9. Hokovce 9. Egeg
10. Hontianska Vrbica 10. Hontfüzesgyarmat
11. Horná Seč 11. Felsőszecse
12. Horné Semerovce 12. Felsőszemeréd
13. Horné Turovce 13. Felsőtúr
14. Horný Pial 14. Felsőpél
15. Hrkovce 15. Gyerk
16. Hronovce 16. Lekér
17. Ipeľské Úľany 17. Ipolyfödémes
18. Ipeľský Sokolec 18. Ipolyszakállos
19. Jur nad Hronom 19. Garamszentgyörgy
20. Kalná nad Hronom 20. Kálna
21. Keť 21. Kéty
22. Kubáňovo 22. Szete
23. Kukučínov 23. Nemesoroszi
24. Lok 24. Garamlök
25. Lontov 25. Lontó
26. Málaš 26. Málas
27. Malé Ludince 27. Kisölved
28. Mýtne Ludany 28. Vámosladány
29. Nýrovce 29. Nyírágó
30. Ondrejovce 30. Endréd
31. Pastovce 31. Ipolypásztó
32. Plášťovce 32. Palást
33. Pohronský Ruskov 33. Oroszka
34. Sazdice 34. Százd
35. Sikenica 35. Peszektergenye
36. Slatina 36. Szalatnya
37. Starý Hrádok 37. Kisóvár
38. Šahy 38. Ipolyság
39. Šalov 39. Garamsalló
40. Šarovce 40. Nagysáró
41. Tehla 41. Töhöl
42. Tekovské Lužany 42. Nagysalló
43. Tekovský Hrádok 43. Barsvárad
44. Tupá 44. Tompa
45. Turá 45. Tőre
46. Veľké Ludince 46. Nagyölved
47. Veľké Turovce 47. Nagytúr
48. Vyškovce nad Ipľom 48. Ipolyvisk
49. Vyšné nad Hronom 49. Nagyod
50. Zalaba 50. Zalaba
51. Zbrojníky 51. Fegyvernek
52. Želiezovce 52. Zselíz
53. Žemliare 53. Zsemlér
403 Nitra 1. Babindol 1. Bábindal
2. Branč 2. Berencs
3. Čechynce 3. Csehi
4. Čifáre 4. Csiffár
5. Dolné Obdokovce 5. Alsóbodok
6. Hosťová 6. Nyitrageszte
7. Jelenec 7. Gímes
8. Klasov 8. Kalász
9. Kolíňany 9. Kolon
10. Nitrianske Hrnčiarovce 10. Nyitragerencsér
11. Pohranice 11. Pográny
12. Telince 12. Tild
13. Veľké Chyndice 13. Nagyhind
14. Veľký Cetín 14. Nagycétény
15. Žirany 15. Zsére
404 Nové Zámky 1. Nové Zámky 1. Érsekújvár
2. Andovce 2. Andód
3. Bajtava 3. Bajta
4. Bardoňovo 4. Baracska
5. Belá 5. Béla
6. Bešeňov 6. Zsitvabesenyő
7. Bíňa 7. Bény
8. Bruty 8. Bart
9. Dubník 9. Csúz
10. Dvory nad Žitavou 10. Udvard
11. Gbelce 11. Köbölkút
12. Chľaba 12. Helemba
13. Kamenica nad Hronom 13. Garamkövesd
14. Kamenín 14. Kéménd
15. Kamenný Most 15. Kőhídgyarmat
16. Komoča 16. Kamocsa
17. Leľa 17. Leléd
18. Ľubá 18. Libád
19. Malá nad Hronom 19. Kicsind
20. Malé Kosihy 20. Kiskeszi
21. Mužla 21. Muzsla
22. Nána 22. Nána
23. Nová Vieska 23. Kisújfalu
24. Pavlová 24. Garampáld
25. Pozba 25. Pozba
26. Rúbaň 26. Für
27. Salka 27. Szalka
28. Sikenička 28. Kisgyarmat
29. Strekov 29. Kürt
30. Svodín 30. Szőgyén
31. Šarkan 31. Sárkány
32. Štúrovo 32. Párkány
33. Tvrdošovce 33. Tardoskedd
34. Veľký Kýr 34. Nagykér
35. Zemné 35. Szímő
405 Šaľa 1. Šaľa 1. Vágsellye
2. Diakovce 2. Deáki
3. Dlhá nad Váhom 3. Vághosszúfalu
4. Horná Kráľová 4. Felsőkirályi
5. Kráľová nad Váhom 5. Vágkirályfa
6. Neded 6. Negyed
7. Selice 7. Sókszelőce
8. Tešedíkovo 8. Pered
9. Trnovec nad Váhom 9. Tornóc
10. Vlčany 10. Farkasd
11. Žihárec 11. Zsigárd
407 Zlaté Moravce 1. Ladice 1. Lédec
6. Banskobystrický 606 Lučenec 1. Belina 1. Béna
2. Biskupice 2. Fülekpüspöki
3. Boľkovce 3. Bolyk
4. Bulhary 4. Bolgárom
5. Čakanovce 5. Csákányháza
6. Čamovce 6. Csoma
7. Fiľakovo 7. Fülek
8. Fiľakovské Kováče 8. Fülekkovácsi
9. Holiša 9. Galsa
10. Jelšovec 10. Jelsőc
11. Kalonda 11. Kalonda
12. Mikušovce 12. Miksi
13. Mučín 13. Mucsiny
14. Nitra nad Ipľom 14. Ipolynyitra
15. Panické Dravce 15. Panyidaróc
16. Pleš 16. Pilis
17. Prša 17. Perse
18. Radzovce 18. Ragyolc
19. Rapovce 19. Rapp
20. Šávoľ 20. Sávoly
21. Šíd 21. Síd
22. Šurice 22. Sőreg
23. Trebeľovce 23. Terbeléd
24. Trenč 24. Tőrincs
25. Veľká nad Ipľom 25. Vilke
26. Veľké Dravce 26. Nagydaróc
607 Poltár 1. Nové Hony 1. Keresztúr
2. Pinciná 2. Pinc
608 Revúca 1. Držkovce 1. Deresk
2. Gemer 2. Sajógömör
3. Gemerská Ves 3. Gömörfalva
4. Gemerský Sad 4. Gömörliget
5. Hucín 5. Gice
6. Chvalová 6. Felfalu
7. Leváre 7. Lévárt
8. Levkuška 8. Lőkösháza
9. Licince 9. Lice
10. Otročok 10. Otrokocs
11. Polina 11. Alsófalu
12. Rašice 12. Felsőrás
13. Skerešovo 13. Szkáros
14. Tornaľa 14. Tornalja
15. Višňové 15. Visnyó
16. Žiar 16. Zsór
609 Rimavská Sobota 1. Rimavská Sobota 1. Rimaszombat
2. Abovce 2. Abafala
3. Barca 3. Baraca
4. Bátka 4. Bátka
5. Blhovce 5. Balogfala
6. Cakov 6. Cakó
7. Číž 7. Csíz
8. Dolné Zahorany 8. Magyarhegymeg
9. Dražice 9. Perjése
10. Drňa 10. Darnya
11. Dubno 11. Dobfenek
12. Dubovec 12. Dobóca
13. Dulovo 13. Dúlháza
14. Figa 14. Füge
15. Gemerček 15. Kisgömöri
16. Gemerské Dechtáre 16. Détér
17. Gemerské Michalovce 17. Gömörmihályfala
18. Gemerský Jablonec 18. Almágy
19. Gortva 19. Gortvakisfalud
20. Hajnáčka 20. Ajnácskő
21. Hodejov 21. Várgede
22. Hodejovec 22. Kerekgede
23. Hostice 23. Gesztete
24. Hubovo 24. Hubó
25. Husiná 25. Guszona
26. Chanava 26. Hanva
27. Chrámec 27. Harmac
28. Ivanice 28. Iványi
29. Janice 29. Jéne
30. Jesenské 30. Feled
31. Jestice 31. Jeszte
32. Kaloša 32. Kálosa
33. Kesovce 33. Sajókeszi
34. Konrádovce 34. Korlát
35. Kráľ 35. Sajószentkirály
36. Lenartovce 36. Lénártfala
37. Lenka 37. Lenke
38. Lipovec 38. Gömörlipóc
39. Martinová 39. Martonfala
40. Neporadza 40. Naprágy
41. Nová Bašta 41. Újbást
42. Ožďany 42. Osgyán
43. Padarovce 43. Pádár
44. Pavlovce 44. Pálfala
45. Petrovce 45. Péterfala
46. Radnovce 46. Radnót
47. Rakytník 47. Rakottyás
48. Riečka 48. Sajórecske
49. Rimavská Seč 49. Rimaszécs
50. Rimavské Janovce 50. Jánosi
51. Rumince 51. Runya
52. Slizké 52. Szilistye
53. Stará Bašta 53. Óbást
54. Stránska 54. Oldalfala
55. Studená 55. Medveshidegkút
56. Sútor 56. Szútor
57. Šimonovce 57. Simonyi
58. Širkovce 58. Serke
59. Štrkovec 59. Kövecses
60. Tachty 60. Tajti
61. Tomášovce 61. Balogtamási
62. Uzovská Panica 62. Uzapanyit
63. Valice 63. Alsóvály
64. Včelince 64. Méhi
65. Večelkov 65. Vecseklő
66. Veľký Blh 66. Nagybalog
67. Vieska nad Blhom 67. Balogújfalu
68. Vlkyňa 68. Velkenye
69. Vyšné Valice 69. Felsővály
70. Zádor 70. Zádorháza
71. Zacharovce 71. Zeherje
72. Žíp 72. Zsíp
610 Veľký Krtíš 1. Balog nad Ipľom 1. Ipolybalog
2. Bátorová 2. Bátorfalu
3. Bušince 3. Bussa
4. Čebovce 4. Csáb
5. Čeláre 5. Csalár
6. Dolinka 6. Inám
7. Ďurkovce 7. Gyürki
8. Glabušovce 8. Galábocs
9. Chrastince 9. Haraszti
10. Ipeľské Predmostie 10. Ipolyhídvég
11. Kamenné Kosihy 11. Kőkeszi
12. Kiarov 12. Ipolykér
13. Kleňany 13. Kelenye
14. Koláre 14. Kóvár
15. Kosihovce 15. Dacsókeszi
16. Kosihy nad Ipľom 16. Ipolykeszi
17. Kováčovce 17. Szécsénykovácsi
18. Muľa 18. Rárósmúlyad
19. Nenince 19. Lukanénye
20. Olováry 20. Óvár
21. Opatovská Nová Ves 21. Apátújfalu
22. Sečianky 22. Ipolyszécsényke
23. Seľany 23. Szelény
24. Širákov 24. Sirak
25. Trebušovce 25. Terbegec
26. Veľká Čalomija 26. Nagycsalomja
27. Veľká Ves nad Ipľom 27. Ipolynagyfalu
28. Veľké Zlievce 28. Felsőzellő
29. Vinica 29. Ipolynyék
30. Vrbovka 30. Ipolyvarbó
31. Želovce 31. Zsély
8 Košický 806 Košice-okolie 1. Buzica 1. Buzita
2. Cestice 2. Szeszta
3. Čečejovce 3. Csécs
4. Debraď 4. Debrőd
5. Drienovec 5. Somodi
6. Dvorníky-Včeláre 6. Szádudvarnokméhész
7. Háj 7. Áj
8. Hosťovce 8. Bódvavendégi
9. Chorváty 9. Tornahorváti
10. Janík 10. Jánok
11. Kechnec 11. Kenyhec
12. Komárovce 12. Komaróc
13. Milhosť 13. Migléc
14. Mokrance 14. Makranc
15. Moldava nad Bodvou 15. Szepsi
16. Nižný Lánec 16. Alsólánc
17. Peder 17. Péder
18. Perín-Chym 18. Perényhím
19. Rešica 19. Reste
20. Turňa nad Bodvou 20. Torna
21. Turnianska Nová Ves 21. Tornaújfalu
22. Veľká Ida 22. Nagyida
23. Zádiel 23. Szádelő
24. Žarnov 24. Zsarnó
807 Michalovce 1. Beša 1. Bés
2. Budince 2. Budaháza
3. Čičarovce 3. Csicser
4. Drahňov 4. Deregnyő
5. Ižkovce 5. Iske
6. Kapušianske Kľačany 6. Kaposkelecsény
7. Krišovská Liesková 7. Mokcsamogyorós
8. Malé Raškovce 8. Kisráska
9. Maťovské Vojkovce 9. Mátyócvajkóc
10. Oborín 10. Abara
11. Ptrukša 11. Szirénfalva
12. Ruská 12. Dobóruszka
13. Veľké Kapušany 13. Nagykapos
14. Veľké Raškovce 14. Nagyráska
15. Veľké Slemence 15. Nagyszelmenc
16. Vojany 16. Vaján
17. Zemplínske Kopčany 17. Hegyi
808 Rožňava 1. Rožňava 1. Rozsnyó
2. Ardovo 2. Pelsőcardó
3. Bohúňovo 3. Lekenye
4. Bôrka 4. Barka
5. Bretka 5. Beretke
6. Brzotín 6. Berzéte
7. Čoltovo 7. Csoltó
8. Čučma 8. Csucsom
9. Dlhá Ves 9. Hosszúszó
10. Drnava 10. Dernő
11. Gemerská Hôrka 11. Gömörhorka
12. Gemerská Panica 12. Gömörpanyit
13. Hrhov 13. Tornagörgő
14. Hrušov 14. Körtvélyes
15. Jablonov nad Turňou 15. Szádalmás
16. Jovice 16. Jólész
17. Kečovo 17. Kecső
18. Kováčová 18. Kiskovácsvágása
19. Krásnohorská Dlhá Lúka 19. Várhosszúrét
20. Krásnohorské Podhradie 20. Krasznahorkaváralja
21. Kružná 21. Kőrös
22. Kunova Teplica 22. Kuntapolca
23. Lipovník 23. Hárskút
24. Lúčka 24. Lucska
25. Meliata 25. Melléte
26. Pašková 26. Páskaháza
27. Plešivec 27. Pelsőc
28. Rudná 28. Rudna
29. Silica 29. Szilice
30. Silická Brezová 30. Borzova
31. Silická Jablonica 31. Jablonca
32. Slavec 32. Szalóc
811 Trebišov 1. Bačka 1. Bacska
2. Bara 2. Bári
3. Biel 3. Bély
4. Boľ 4. Boly
5. Borša 5. Borsi
6. Boťany 6. Battyán
7. Brehov 7. Imreg
8. Černochov 8. Csarnahó
9. Čierna 9. Ágcsernyő
10. Čierna nad Tisou 10. Tiszacsernyő
11. Dobrá 11. Dobra
12. Klin nad Bodrogom 12. Bodrogszög
13. Kráľovský Chlmec 13. Királyhelmec
14. Ladmovce 14. Ladmóc
15. Leles 15. Lelesz
16. Malá Tŕňa 16. Kistoronya
17. Malé Trakany 17. Kistárkány
18. Malý Horeš 18. Kisgéres
19. Malý Kamenec 19. Kiskövesd
20. Poľany 20. Pólyán
21. Pribeník 21. Perbenyik
22. Rad 22. Rad
23. Sirník 23. Szürnyeg
24. Slovenské Nové Mesto 24. Újhely
25. Soľnička 25. Szolnocska
26. Somotor 26. Szomotor
27. Strážne 27. Örös
28. Streda nad Bodrogom 28. Bodrogszerdahely
29. Svätá Mária 29. Szentmária
30. Svätuše 30. Szentes
31. Svinice 31. Szinyér
32. Veľké Trakany 32. Nagytárkány
33. Veľký Horeš 33. Nagygéres
34. Veľký Kamenec 34. Nagykövesd
35. Viničky 35. Szőlőske
36. Vojka 36. Véke
37. Zatín 37. Zétény
38. Zemplín 38. Zemplén

ZOZNAM obcí,1) v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k ukrajinskej národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva
Kraj Okres Názov obce Označenie obce v ukrajinskom jazyku
7 Prešovský 701 Bardejov 1. Cigeľka 1. Цігелька
2. Chmeľová 2. Xмeльoва
3. Mikulášová 3. Микулашова
4. Ondavka 4. Oндaвка
702 Humenné 1. Prituľany 1. Притуляни
705 Medzilaborce 1. Oľšinkov 1. Вільшинків
2. Rokytovce 2. Рокитiвцi
3. Sukov 3. Суків
709 Snina 1. Čukalovce 1. Чукалівцi
2. Parihuzovce 2. Парiгyзівцi
3. Pichne 3. Пихні
4. Runina 4. Руніна
5. Ruský Potok 5. Руський Потік
710 Stará Ľubovňa 1. Jarabina 1. Орябина
711 Stropkov 1. Varechovce 1. Варiхівцi
712 Svidník 1. Dubová 1. Дубова
2. Nižná Jedľová 2. Hижня Ялoва
3. Nižný Mirošov 3. Нижнiй Мiрошів
ZOZNAM obcí,1) v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k rusínskej národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva
Kraj Okres Názov obce Označenie obce v rusínskom jazyku
7 Prešovský 701 Bardejov 1. Becherov 1. Бехерів
    2. Frička 2. Фрічка
    3. Chmeľová 3. Хмельова
    4. Jedlinka 4. Ялинкa
    5. Mikulášová 5. Микулашова
    6. Regetovka 6. Реґетівка
    7. Šarišské Čierne 7. Шарішске Чорне
    8. Vyšná Polianka 8. Вышня Полянка
    9. Vyšný Tvarožec 9. Вышній Тварожец
  702 Humenné 1. Nechválova Polianka 1. Нехваль Полянкы
    2. Prituľany 2. Притуляны
    3. Ruská Poruba 3. Руська Поруба
    4. Vyšná Jablonka 4. Вышня Яблінка
    5. Závada 5. Завада
  705 Medzilaborce 1. Medzilaborce 1. Меджілабірці
    2. Brestov nad Laborcom 2. Берестів над Лабірцьом
    3. Čabiny 3. Чабины
    4. Čertižné 4. Чертiжне
    5. Habura 5. Габура
    6. Kalinov 6. Калинів
    7. Krásny Brod 7. Красный Брід
    8. Ňagov 8. Няґів
    9. Oľka 9. Олька
    10. Oľšinkov 10. Вышынків
    11. Palota 11. Полата
    12. Repejov 12. Репеїв
    13. Rokytovce 13. Рокытівці
    14. Valentovce 14. Валентівці
    15. Výrava 15. Вырава
    16. Zbudská Belá 16. Збудська Біла
  709 Snina 1. Brezovec 1. Березовець
    2. Čukalovce 2. Чукалівці
    3. Hrabová Roztoka 3. Грабова Розтока
    4. Michajlov 4. Михайлів
    5. Nová Sedlica 5. Новоселіця
    6. Parihuzovce 6. Паризівці
    7. Runina 7. Рунина
    8. Ruská Volová 8. Руська Волова
    9. Ubľa 9. Вубля
  710 Stará Ľubovňa 1. Jarabina 1. Орябина
    2. Legnava 2. Леґнава
    3. Obručné 3. Обручне
    4. Ruská Voľa nad Popradom 4. Руська Воля над Попрадом
  711 Stropkov 1. Bystrá 1. Быстрe
    2. Havaj 2. Гавай
    3. Kožuchovce 3. Кожухівці
    4. Malá Poľana 4. Мала Поляна
    5. Miková 5. Микова
    6. Potôčky 6. Потічкы
    7. Vladiča 7. Владыча
    8. Vojtovce 8. Войтівці
  712 Svidník 1. Belejovce 1. Белеївці
    2. Bodružal 2. Бодружал
    3. Cigla 3. Циґла
    4. Dobroslava 4. Доброслава
    5. Dubová 5. Дубова
    6. Havranec 6. Ґаврянец
    7. Jurkova Voľa 7. Юркова Воля
    8. Kečkovce 8. Кечківці
    9. Krajná Porúbka 9. Крайня Порубка
    10. Medvedie 10. Медведже
    11. Nižná Pisaná 11. Нижня Писана
    12. Nižný Mirošov 12. Нижній Мирошів
    13. Nová Polianka 13. Нова Полянка
    14. Vápeník 14. Вапеник
    15. Vyšná Jedľová 15. Вышня Ядлова
    16. Vyšná Pisaná 16. Вышня Писана
    17. Vyšný Mirošov 17. Вышній Мирошів
ZOZNAM obcí,1) v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k rómskej národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva
Kraj Okres Názov obce Označenie obce v rómskom jazyku
6 Banskobystrický 603 Brezno 1. Telgárt 1. Telgárt
  605 Krupina 1. Medovarce 1. Medovarce
  609 Rimavská Sobota 1. Cakov 1. Cakov
    2. Dulovo 2. Dulovo
    3. Rakytník 3. Rakytník
7 Prešovský 701 Bardejov 1. Cigeľka 1. Cigeľka
    2. Hrabské 2. Hrabské
    3. Lenartov 3. Lenartov
    4. Zborov 4. Zborov
  703 Kežmarok 1. Huncovce 1. Huncovce
    2. Malý Slavkov 2. Malý Slavkov
    3. Stará Lesná 3. Stará Lesná
    4. Stráne pod Tatrami 4. Stráne pod Tatrami
    5. Toporec 5. Toporec
  705 Medzilaborce 1. Palota 1. Palota
  706 Poprad 1. Jánovce 1. Jánovce
    2. Spišský Štiavnik 2. Spišský Štiavnik
  707 Prešov 1. Červenica 1. Červenica
    2. Chmiňany 2. Chmiňany
    3. Chminianske Jakubovany 3. Chminianske Jakubovany
    4. Lesíček 4. Lesíček
    5. Malý Slivník 5. Malý Slivník
    6. Mirkovce 6. Mirkovce
    7. Rokycany 7. Rokycany
    8. Svinia 8. Svinia
    9. Šarišská Poruba 9. Šarišská Poruba
    10. Varhaňovce 10. Varhaňovce
  708 Sabinov 1. Jarovnice 1. Jarovnice
    2. Ostrovany 2. Ostrovany
  710 Stará Ľubovňa 1. Lomnička 1. Lomnička
  712 Svidník 1. Nižný Komárnik 1. Nižný Komárnik
  713 Vranov nad Topľou 1. Čičava 1. Čičava
    2. Hlinné 2. Hlinné
    3. Ruská Voľa 3. Ruská Voľa
    4. Skrabské 4. Skrabské
8 Košický 801 Gelnica 1. Švedlár 1. Švedlár
  806 Košice-okolie 1. Čakanovce 1. Čakanovce
    2. Ďurkov 2. Ďurkov
    3. Hačava 3. Hačava
    4. Kecerovce 4. Kecerovce
    5. Rankovce 5. Rankovce
    6. Veľká Ida 6. Veľká Ida
  807 Michalovce 1. Drahňov 1. Drahňov
    2. Kačanov 2. Kačanov
    3. Laškovce 3. Laškovce
    4. Pavlovce nad Uhom 4. Pavlovce nad Uhom
    5. Žbince 5. Žbince
  808 Rožňava 1. Brdárka 1. Brdárka
    2. Hanková 2. Hanková
    3. Markuška 3. Markuška
  809 Sobrance 1. Blatné Remety 1. Blatné Remety
  810 Spišská Nová Ves 1. Arnutovce 1. Arnutovce
    2. Bystrany 2. Bystrany
    3. Letanovce 3. Letanovce
    4. Markušovce 4. Markušovce
    5. Rudňany 5. Rudňany
    6. Žehra 6. Žehra
ZOZNAM obcí,1) v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k nemeckej národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva
Kraj Okres Názov obce Označenie obce v nemeckom jazyku
6 Banskobystrický 613 Žiar nad Hronom 1. Kunešov 1. Kuneschau
1)
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 597/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí v znení vyhlášky č. 61/2011 Z. z.