220/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

220
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 11. augusta 1999
o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite
Vláda Slovenskej republiky podľa § 447 ods. 3 Občianskeho zákonníka nariaďuje:
§ 1
Náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite patriaca podľa občianskoprávnych predpisov sa upravuje tak, že priemerný zárobok rozhodný na výpočet tejto náhrady sa zvyšuje o
a)
13,1 % za rok 1997,
b)
9,6 % za rok 1998.
§ 2
(1)
Pre náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite platí aj po úprave vykonanej podľa § 1 osobitný predpis.1)
(2)
Na zvýšenie invalidného dôchodku, prípadne čiastočného invalidného dôchodku podľa právnych predpisov o sociálnom zabezpečení sa pri úprave náhrady za stratu na zárobku podľa § 1 neprihliada.
§ 3
(1)
Náhrada za stratu na zárobku upravená podľa tohto nariadenia vlády patrí od 1. októbra 1999.
(2)
Na úpravu náhrady za stratu na zárobku pred 1. septembrom 1999 sa vzťahujú osobitné predpisy.2)
§ 4
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 1999.
Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 447 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
2)
Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 128/1992 Zb. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 312/1997 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite.