216/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.08.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

216
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. mája 1999 bola v Rige podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o spolupráci v boji proti terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s drogami a inej organizovanej trestnej činnosti.
V súlade s článkom 12 dohoda nadobudla platnosť 4. júna 1999.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.