212/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.08.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

212
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 11 písm. a), b) a c) zákona č. 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov vydalo
výnos zo 4. augusta 1999 č. 3146/1/1999-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 16. apríla 1999 č. 928/1/1999-100, ktorým sa vyhlasujú katastrálne územia patriace do jednotlivých poľnohospodársky znevýhodnených oblastí a ustanovuje sa výška podpory na ich obhospodarovanie (oznámenie č. 82/1999 Z. z.).
Výnosom sa diferencovane upravujú formulácie podmienok poskytovania dotácií tak, aby adekvátnejšie odrážali skutočnosti a zmeny, ktoré v poľnohospodárstve nastali a v súčasnosti aj prebiehajú. Zároveň sa upravujú termíny účinnosti stanovených podmienok, aby sa vytvoril priestor pre podnikateľské subjekty, ktoré začínajú hospodáriť na pôde po úpadcoch.
Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 1999.
Výnos je uverejnený v čiastke 18/1999 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.