211/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.08.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

211
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. mája 1999 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom výstavby a verejných prác Slovenskej republiky a Ministerstvom priemyslu a obchodu Českej republiky o spôsoboch a podmienkach uznávania a využívania dokladov preukazovania zhody stavebných výrobkov alebo výsledkov skúšok stavebných výrobkov, ktoré sú predmetom obchodu medzi výrobnými a obchodnými subjektmi Slovenskej republiky a Českej republiky.
Dohoda nadobudla platnosť 25. mája 1999 a účinnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po nadobudnutí jej platnosti, t. j. 1. júna 1999, na základe článku 8 ods. 4.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve výstavby a verejných prác Slovenskej republiky.