210/1999 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

210
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 13. augusta 1999
o druhom vydaní bankoviek po 100 Sk vzoru 1996 do obehu
Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:
§1
(1)
Dňa 2. septembra 1999 sa dáva do obehu druhé vydanie bankovky po 100 Sk vzoru 1996.1)
(2)
Druhé vydanie bankovky po 100 Sk vzoru 1996
sa od bankovky po 100 Sk vzoru 1996 líši tým, že na rube tejto bankovky v 5 mm širokom bielom okraji v nepotlačenej strednej časti je v smere zhora nadol drobným písmom vytlačený názov tlačiarne „DE LA RUE“.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Marián Jusko v. r.
1)
Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 159/1996 Z. z. o vydaní bankoviek po 100 Sk vzoru 1996 do obehu v znení vyhlášky č. 219/1997 Z. z.