206/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.08.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

206
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 11. augusta 1999
o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
a) vyhlasujem
podľa § 48 ods. 1 písm. d) a e) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;
b) určujem
podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod písmenom a) tohto rozhodnutia na sobotu 27. novembra 1999;
c) schvaľujem
lehoty na nové voľby, ako sú uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.
Jozef Migaš v. r.