205/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.08.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

205
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 24. júna 1999 do 28. júla 1999 uložené dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1.
Dodatok č. 1 zo dňa 16. apríla 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1998 – 2000 uzavretej 13. februára 1998 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky
a
Podnikateľským zväzom pekárov, cestovinárov a cukrárov Slovenskej republiky.
2.
Dodatok č. 1 zo dňa 23. apríla 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1998 – 2000 uzavretej 11. marca 1998 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky
a
Združením výrobcov liehu a liehovín na Slovensku.
3.
Dodatok č. 1 zo dňa 27. apríla 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1998 – 2000 uzavretej 12. februára 1998 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky
a
Zväzom mäsiarov Slovenska.
4.
Dodatok č. 1 zo dňa 3. mája 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1998 – 2000 uzavretej 11. februára 1998 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky
a
Slovenským združením výrobcov piva a sladu.
5.
Dodatok č. 1 zo dňa 4. mája 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1998 – 2000 uzavretej 23. januára 1998 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky
a
Slovenským konzervárenským zväzom.
6.
Dodatok č. 1 zo dňa 4. mája 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1998 – 1999 uzavretej 17. marca 1998 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky
a
Slovenským spolkom cukrovarníckym.1)
7.
Dodatok č. 1 zo dňa 30. júna 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1999 pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky uzavretej 2. marca 1999 medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva v Slovenskej republike
a
Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.
8.
Dodatok č. 1 zo dňa 7. júna 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1998 – 2000 uzavretej 11. decembra 1997 medzi Odborárskym zväzom potravinárov Slovenskej republiky
a
Úniou hydinárov Slovenska.
9.
Dodatok č. 1 zo dňa 12. júla 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1998 – 2000 uzavretej 20. februára 1998 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky
a
Slovenskou spoločnosťou mlynárov.
1)
Dňa 2. júla 1999 bola v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov vykonaná zmena názvu Slovenského spolku cukrovarníckeho na Slovenský cukrovarnícky spolok.