203/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.08.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

203
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 21 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky
výnos z 29. júla 1999 č. 2120/99-III/11, ktorým sa upravujú podrobnosti o čerpaní a zúčtovaní poistného plateného štátom.
Výnos upravuje podrobnosti o čerpaní a zúčtovaní poistného plateného štátom podľa § 14 ods. 9 a 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov a týka sa vzťahov ústredných orgánov štátnej správy, najmä Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Sociálnej poisťovne.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.