202/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.08.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

202
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Dohoda o prístupe Bulharskej republiky k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode, podpísaná 17. júla 1998 v Sofii, sa na základe článku 12 ods. 3 predbežne vykonáva od 1. januára 1999.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.