201/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 06.08.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

201
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 24 ods. 4 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z. a zákona č. 44/1998 Z. z.
výnos zo 7. júna 1999 č. 5307/1999-61, ktorým sa ustanovuje pre banky rozsah, spôsob a termíny predkladania účtovnej závierky a údajov z účtovnej a štatistickej evidencie Ministerstvu financií Slovenskej republiky.
Týmto výnosom sa určujú hlásenia a prehľady, ktoré banky predkladajú Ministerstvu financií Slovenskej republiky v stanovenej periodicite a termínoch.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Výnos je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 12/1999 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.