196/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.07.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

196
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
opatrenie zo 7. júla 1999 č. 1604/1999-KM, ktorým sa ustanovuje vykazovanie zostatkov účtov v súvahe pri obchodovaní s cennými papiermi.
Týmto opatrením sa ustanovuje pre obchodníkov s cennými papiermi vykazovanie zostatkov účtov na tieto obchody určené v súvahe v plnom rozsahu a v súvahe v skrátenom rozsahu.
Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 14/1999 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.