195/1999 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

195
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách
výnos z 2. júna 1999 č. 1781/5/1999-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca termosterilizované pokrmy.
Výnosom sa upravuje výroba a dovoz termosterilizovaných pokrmov, manipulácia s nimi a ich uvádzanie do obehu.
Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 1999.
Výnos je uverejnený v čiastke 16/1999 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.