192/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.07.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

192
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách
výnos z 2. júna 1999 č. 1781/2/1999-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca potravinársky škrob, výrobky zo škrobu a škrobárenské výrobky.
Výnosom sa upravuje výroba a dovoz potravinárskeho škrobu, výrobkov zo škrobu a škrobárenských výrobkov, požiadavky na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu.
Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 1999.
Výnos je uverejnený v čiastke 16/1999 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.