19/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1999 do 31.07.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

19
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 11. decembra 1998,
ktorou sa mení vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 203 Zákonníka práce a § 879a Občianskeho zákonníka ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení vyhlášky č. 84/1967 Zb., vyhlášky č. 78/1981 Zb. a vyhlášky č. 47/1995 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 7 ods. 1 sa suma „30 Sk“ nahrádza sumou „60 Sk“.
2.
V § 7 ods. 2 sa suma „120 000 Sk“ nahrádza sumou „240 000 Sk“ a suma „36 000 Sk“ sa nahrádza sumou „72 000 Sk“.
3.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:
㤠14a
Pri odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia z poškodenia na zdraví, ktoré bolo spôsobené pred účinnosťou tejto vyhlášky, a pri odškodnení choroby z povolania, ktorá bola zistená pred účinnosťou tejto vyhlášky, sa postupuje podľa doterajších predpisov.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 1999.
Tibor Šagát v. r.