178/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.1999 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

178
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 28. júna 1999,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 130 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 337/1997 Z. z. a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 88/1999 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 47 ods. 3 písm. i) sa za slová „Národnej rady Slovenskej republiky,“ vkladajú slová „Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 1999.
Ladislav Pittner v. r.