175/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.1999 do 31.03.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

175
ZÁKON
z 29. júna 1999
o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Účel zákona
(1)
Tento zákon upravuje zjednodušenie usporiadania vlastníckych vzťahov potrebné na prípravu stavieb, ktoré sú významnou investíciou.
(2)
Významná investícia je stavba určená na výrobu, ktorej výstavbu bude zabezpečovať a výrobu v nej prevádzkovať právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky (ďalej len „podnik“), ak
a)
finančné prostriedky potrebné na uskutočnenie stavby sú v sume najmenej 1 miliardy Sk investičných nákladov,
b)
plánovaný objem výroby alebo zamestnanosť sú národohospodársky významné a
c)
vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) o nej rozhodla, že jej uskutočnenie je vo verejnom záujme.
§ 2
Podnikový pozemok
(1)
Zjednodušenie usporiadania vlastníckych vzťahov podľa tohto zákona sa týka iba pozemkov a stavieb na nich, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre podnik na uskutočnenie stavby na výrobu vrátane súvisiacich a doplnkových stavieb a zariadení (ďalej len „podnikový pozemok“).
(2)
Súvisiacimi a doplnkovými stavbami a zariadeniami, ktoré sú jej súčasťou podľa odseku 1, sú najmä stavby a zariadenia, ktoré sú nevyhnutne potrebné na výstavbu a prevádzkovanie stavby na výrobu a bezprostredne s ňou súvisia, najmä zariadenia na prípravu stavby, inžinierske siete, energetické zdroje, energetické rozvodné zariadenia, čistiarne odpadových vôd, kanalizácia, odlučovače emisií, podzemné a nadzemné technologické rozvody a regulačné a ovládacie zariadenia súvisiace so stavbou.
§ 3
Osvedčenie
(1)
Ak sú splnené podmienky podľa § 1 ods. 2, vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podniku na jeho žiadosť osvedčenie o tom, že ide o významnú investíciu.
(2)
V osvedčení sa uvádzajú identifikačné údaje o podniku a o podnikovom pozemku. Osvedčenie je dokladom, ktorý podnik dokladá k návrhu na začatie územného konania1) a k návrhu na začatie vyvlastňovacieho konania.2)
Prevod vlastníctva
§ 4
(1)
Ak bolo vydané podniku osvedčenie podľa § 3,
a)
správca podnikového pozemku, ktorý je vo vlastníctve Slovenskej republiky, je povinný podnikový pozemok odplatne previesť na podnik,
b)
Slovenský pozemkový fond je povinný odplatne previesť na podnik podnikový pozemok, s ktorým nakladá.3)
(2)
Zmluvy podľa odseku 1 treba uzavrieť do 30 dní odo dňa doručenia návrhu podniku na uzavretie zmluvy a predloženia osvedčenia podľa § 3, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
(3)
Podnikový pozemok sa prevedie podľa odseku 1 za cenu podľa osobitného predpisu.4)
§ 5
Dňom zapísania vlastníckeho práva podniku k podnikovému pozemku do katastra nehnuteľností zanikajú k nemu práva tretích osôb. Majetkové ujmy tretích osôb vyplývajúce zo zániku ich práv k podnikovému pozemku vyrovná podnik, ak zmluva, ktorou bol podnikový pozemok prevedený na podnik, neurčuje inak. Ak práva tretích osôb k podnikovému pozemku vznikli až po rozhodnutí vlády podľa § 1 ods. 2 písm. c) a bez súhlasu podniku, majetkové ujmy vyrovná ten, kto zriadil alebo umožnil zriadiť k podnikovému pozemku právo tretej osoby.
§ 6
Prechodné ustanovenia
(1)
Významnou investíciou sú aj stavby, ktorých potreba uskutočnenia vyplýva zo zmluvy medzi vládou a právnickou osobou so sídlom v zahraničí uzavretej predo dňom účinnosti tohto zákona. Ak sú splnené podmienky podľa § 1 ods. 2 písm. a) a b), vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podniku na jeho žiadosť osvedčenie podľa § 3 do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2)
Ak účastníkom zmluvy podľa odseku 1 je aj právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, vzťahujú sa na ňu povinnosti podľa § 4 a 5, ak zmluva podľa odseku 1 neurčuje inak. Ak je táto právnická osoba alebo jej právny nástupca v likvidácii alebo v konkurze, prechádzajú dňom účinnosti tohto zákona povinnosti podľa § 4 a 5 na likvidátora alebo na správcu konkurznej podstaty.
Čl. II
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z. a zákona č. 229/1997 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 108 sa odsek 2 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
uskutočnenie stavieb, ktoré sú významnou investíciou podľa osobitných predpisov.10ja)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10ja znie:
„10ja)
§ 1 a 6 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov.“.
2.
§ 111 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Náhrada, ktorú nemožno vyplatiť preto, lebo do dňa vykonateľnosti vyvlastňovacieho rozhodnutia nebolo právoplatne skončené konanie o dedičstve, súdne konanie alebo nebola určená oprávnená osoba, sa odovzdá Slovenskému pozemkovému fondu, ktorý s ňou naloží ako s náhradou za vyvlastnenie pozemku, s ktorým nakladá.10ka)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10ka znie:
„10ka)
§ 17 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.“.
3.
V § 111b ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Ak je možné majetkové vyrovnanie za vyvlastnený pozemok pridelením náhradného pozemku a vyvlastnený s tým súhlasí, tento spôsob vyrovnania má prednosť pred poskytnutím náhrady v peniazoch.“.
4.
Za § 113 sa vkladá § 113a, ktorý znie:
㤠113a
(1)
Ak vyvlastňovaná stavba alebo vyvlastňovaný pozemok nemá v katastri nehnuteľností zapísaného vlastníka alebo vlastníctvo je predmetom konania o dedičstvo alebo súdneho konania, účastníkom vyvlastňovacieho konania
a)
je Slovenský pozemkový fond, ak ide o pozemok, s ktorým nakladá,
b)
sú účastníci konania o dedičstvo a Slovenský pozemkový fond, ak ide o stavbu alebo pozemok, ktorého vlastníctvo je predmetom dedičského konania, a to až do právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve,
c)
sú účastníci súdneho konania a Slovenský pozemkový fond, ak ide o stavbu alebo pozemok, ktorého vlastníctvo je predmetom súdneho konania, a to až do právoplatnosti súdneho rozhodnutia.
(2)
Ak vyvlastňovaná stavba alebo vyvlastňovaný pozemok nebol vydaný podľa osobitných predpisov10m) z dôvodu, že nebolo rozhodnuté o oprávnenej osobe, je účastníkom vyvlastňovacieho konania povinná osoba a Slovenský pozemkový fond, a to až do právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa určila oprávnená osoba.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10m znie:
„10m)
Napríklad zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov, zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam.“.
Čl. III
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 42/1992 Zb., zákona č. 93/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 186/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 205/1996 Z. z., zákona č. 64/1997 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z. a zákona č. 72/1999 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
pozemok možno vo verejnom záujme vyvlastniť.10b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10b znie:
„10b)
§ 108 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 1999.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 35 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
3)
§ 16 ods. 1 písm. b) a c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.
4)
Napríklad § 11 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. a zákona č. 72/1999 Z. z., § 18 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/1996 Z. z. a zákona č. 80/1998 Z. z., vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 608/1992 Zb. a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 265/1993 Z. z.