174/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.1999 do 30.06.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

174
ZÁKON
z 29. júna 1999,
ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 134/1995 Z. z., zákona č. 278/1997 Z. z. a zákona č. 196/1998 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 3 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
poberala starobný dôchodok, výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu,2ea) dôchodok za výsluhu rokov, dôchodok manželky, invalidný dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu2ea) alebo bola invalidná a nevznikol jej nárok na invalidný dôchodok,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2ea znie:
„2ea)
Zákon č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení zákona č. 131/1999 Z. z.“.
2.
V § 7 ods. 2 písm. a) prvý bod znie:
„1.
z nemocenského poistenia okrem jednorazových dávok, z nemocenského zabezpečenia vojakov ozbrojených síl, príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Železničnej polície a colníkov,13ca)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13ca znie:
„13ca)
Zákon č. 114/1998 Z. z. v znení zákona č. 131/1999 Z. z.
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.
Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.“.
3.
V § 7 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
dávky výsluhového zabezpečenia13ca) okrem odchodného a úmrtného,“.
4.
V § 9 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 1999.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.