173/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.07.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

173
ZÁKON
z 29. júna 1999,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z. z. a zákona č. 158/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 17 odsek 3 znie:
„(3)
Dohodnutá cena bytu a pozemkov podľa odseku 1 nesmie prevýšiť cenu určenú podľa § 18, 18a a 18b, ak sa byt prevádza do vlastníctva doterajšieho nájomcu z vlastníctva
a)
štátu vrátane štátnych podnikov v likvidácii a Slovenského pozemkového fondu,
b)
obce,
c)
obchodnej spoločnosti s účasťou štátu alebo Fondu národného majetku Slovenskej republiky, alebo obce,
d)
poľnohospodárskeho družstva, výrobného družstva alebo spotrebného družstva,
e)
obchodnej spoločnosti založenej obchodnou spoločnosťou uvedenou v písmene c) alebo družstvom uvedeným v písmene d),
f)
právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá nadobudla byty do vlastníctva podľa osobitného predpisu.22)“.
2.
V § 18 ods. 1 úvodná veta znie:
„(1)
Cena za 1 m2 podlahovej plochy bytu alebo ateliéru, ktorý sa prevádza do vlastníctva doterajšieho nájomcu z vlastníctva právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré sú uvedené v § 17 ods. 3, sa zisťuje tak, že z obstarávacej ceny domu sa odpočíta“.
3.
V § 29 ods. 5 sa slová „§ 18 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 17 ods. 3“.
4.
V § 29 ods. 7 sa slová „obchodnej spoločnosti uvedenej v § 17 ods. 3 písm. d)“ nahrádzajú slovami „družstva alebo z vlastníctva obchodnej spoločnosti uvedenej v § 17 ods. 3 písm. e)“.
5.
§ 29 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Vlastníci domov uvedení v odseku 7 a v § 17 ods. 3 písm. c) až f) sú povinní s nájomcom bytu uzatvoriť zmluvu o prevode vlastníctva bytu do dvoch rokov odo dňa, keď nájomca požiada o prevod vlastníctva bytu. Ak nájomca požiadal o prevod vlastníctva bytu pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, vlastník domu je povinný s nájomcom bytu uzatvoriť zmluvu o prevode vlastníctva bytu do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Nájomca môže po uplynutí tejto lehoty podať návrh na súd, aby uložil splnenie tejto povinnosti. Cena bytu a cena pozemku nesmie presiahnuť cenu uvedenú v § 18 ods. 1 a v § 18a ods. 1.
(9)
Ustanovenie odseku 8 sa nevzťahuje na služobné byty31) a na byty nadobudnuté do vlastníctva podľa § 4 ods. 1 písm. a).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.