170/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.07.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

170
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54/1996 Z. z.
výnos zo 6. júla 1999 č. 1652/99-III/11 o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.
Vo výnose sa ustanovuje, že Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1998 – 2001 uzavretá 1. apríla 1998 medzi Zväzom kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu Slovenskej republiky a Slovenským odborovým zväzom pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu a Dodatok č. 1 z 25. marca 1999 sú záväzné aj pre zamestnávateľov uvedených v prílohe k tomuto výnosu.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Úplné znenie výnosu a zoznam zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje, sa uverejní v časopise Práca a sociálna politika č. 10/1999.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, vo Zväze kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu Slovenskej republiky a v Slovenskom odborovom zväze pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu.