169/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.07.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

169
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54/1996 Z. z.
výnos zo 6. júla 1999 č. 1620/99-III/11 o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.
Vo výnose sa ustanovuje, že Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1999 – 2001 uzavretá 9. februára 1999 medzi Odborovým zväzom CHÉMIA Slovenskej republiky a Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky a Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky je záväzná aj pre zamestnávateľov uvedených v prílohe tohto výnosu.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Úplné znenie výnosu a zoznam zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje, sa uverejní v časopise Práca a sociálna politika č. 10/1999.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Odborovom zväze CHÉMIA Slovenskej republiky, v Asociácii vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky a vo Zväze chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.