164/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.07.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

164
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 26. mája 1999 do 24. júna 1999 uložené kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1999 pre príspevkové organizácie v lesnom hospodárstve uzavretá 28. mája 1999 medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva v Slovenskej republike
a
Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.
2.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzavretá 10. júna 1999 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov služieb
a
Združením bytového hospodárstva na Slovensku.
3.
Dodatok č. 1 zo dňa 10. mája 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1998 – 2000 uzavretej 27. januára 1998 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky
a
Slovenským mliekarenským zväzom.