160/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

160
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 18. júna 1999
o úprave súm životného minima
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 5 zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok ustanovuje:
Čl. I
Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok sa sumy životného minima upravujú takto:
1.
V § 2 písm. a) sa suma „3 000 Sk“ upravuje na sumu „3 230 Sk“.
2.
V § 2 písm. b) sa suma „2 100 Sk“ upravuje na sumu „2 260 Sk“.
3.
V § 2 písm. c) sa suma „1 350 Sk“ upravuje na sumu „1 460 Sk“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 1999.
Peter Magvaši v. r.