157/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.06.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

157
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách
opatrenie zo 17. júna 1999 č. R-7/1999, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami (oznámenie č. 89/1996 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
Opatrením sa upravujú maximálne ceny
– povrchovej vody, pitnej a úžitkovej vody pre domácnosti a vody odvedenej z domácností,
– plynných palív pre domácnosti,
– elektrickej energie pre podnikateľský sektor, organizácie a pre domácnosti,
– za použitie železničnej dopravnej cesty vo vnútroštátnej doprave nákladov a osôb,
– tepelnej energie pre domácnosti vrátane podmienok na ich uplatňovanie.
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 1999.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/1999 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.