156/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.06.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

156
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách
opatrenie zo 14. júna 1999 č. R-6/1999, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami (oznámenie č. 89/1996 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
Opatrením sa
– v súlade so zásadami tarifného regulačného mechanizmu v oblasti vnútroštátnych telekomunikačných výkonov upravujú tarify a tarifné podmienky telefónnej prevádzky,
– určuje postup cenovej regulácie pri nových druhoch poštových služieb formou vecného usmerňovania cien,
– spresňujú pravidlá vecného usmerňovania cien pri prevádzkovaní televízneho káblového rozvodu.
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 1999.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/1999 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.