155/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1999 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

155
ZÁKON
z 9. júna 1999,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 389/1998 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 389/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Doterajší text § 4 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Rovnaké postavenie ako občan má aj osoba uvedená v odseku 1 písm. b), ktorá si uplatňuje právo na zabezpečenie základných životných podmienok podľa tohto zákona.“.
2.
V § 5 ods. 2 sa písmeno a) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6.
ktorý je týraný,7a) pohlavne zneužívaný7b) alebo u ktorého je dôvodné podozrenie z týrania alebo z pohlavného zneužívania,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7a a 7b znejú:
„7a)
§ 215 Trestného zákona.
7b)
§ 242 a 243 Trestného zákona.“.
3.
V § 7 odsek 6 znie:
„(6)
Občan je v hmotnej núdzi zo subjektívnych dôvodov, ak
a)
si nehľadá zamestnanie za pomoci príslušného okresného úradu práce alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa osobitného predpisu,11)
b)
je vyradený z evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie (ďalej len „evidencia nezamestnaných“), pretože nespolupracuje pri hľadaní zamestnania s príslušným okresným úradom práce,
c)
je v evidencii nezamestnaných na príslušnom okresnom úrade práce po tom, čo skončil
1.
posledné zamestnanie sám bez vážnych dôvodov,12) bez udania dôvodu alebo čo s ním bolo skončené posledné zamestnanie z dôvodu porušovania pracovnej disciplíny, neuspokojivých pracovných výsledkov alebo z dôvodu, pre ktorý by mohlo dôjsť k okamžitému zrušeniu pracovného pomeru, alebo
2.
prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti alebo činnosť spolupracujúcej osoby samostatne zárobkovo činnej osoby bez vážnych dôvodov,12)
d)
je s výnimkou čiastočne invalidného občana v evidencii nezamestnaných na príslušnom okresnom úrade práce viac ako 24 mesiacov; obdobia vedenia občana v evidencii nezamestnaných sa na tento účel sčítavajú, ak obdobie medzi vyradením občana z evidencie nezamestnaných z dôvodu jeho pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo činnosti spolupracujúcej osoby samostatne zárobkovo činnej osoby a jeho novým zaradením do evidencie nezamestnaných trvalo menej ako tri mesiace,
e)
je v evidencii nezamestnaných na príslušnom okresnom úrade práce bez vzniku nároku na podporu v nezamestnanosti z dôvodu, že v posledných troch rokoch pred podaním žiadosti o sprostredkovanie zamestnania nepreukázal žiadne obdobie platenia príspevku na poistenie v nezamestnanosti, s výnimkou občanov, u ktorých sa podmienka platenia príspevku na poistenie v nezamestnanosti považuje za splnenú podľa osobitného predpisu,13)
f)
neplní vyživovaciu povinnosť voči maloletému podľa osobitného predpisu14) alebo neplní súdom určenú vyživovaciu povinnosť voči plnoletému nezaopatrenému dieťaťu, voči manželovi alebo voči rozvedenému manželovi podľa osobitného predpisu,15)
g)
neuplatní všetky pohľadávky a zákonné nároky, najmä na výživné, s výnimkou príspevku na výživu rozvedeného manžela, na dávky nemocenského poistenia, na dávky dôchodkového zabezpečenia, dávky výsluhového zabezpečenia a na štátne sociálne dávky,
h)
si neplní povinnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo spolupracujúca osoba samostatne zárobkovo činnej osoby platiť poistné na nemocenské poistenie,16)
i)
nevznikne tomuto občanovi alebo občanom, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, s výnimkou nezaopatreného dieťaťa, nárok na prídavky na deti z dôvodu uvedeného v osobitnom predpise, 16a)
j)
ako rodič alebo ako občan, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, zanedbáva starostlivosť o deti v rozsahu, že príslušný orgán uložil výchovné opatrenie podľa osobitného predpisu16b) alebo súd obmedzil rodičovské práva, pozbavil rodiča rodičovských práv, zveril dieťa do výchovy iného občana než rodiča alebo nariadil ústavnú výchovu podľa osobitného predpisu.16c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12, 13, 14, 15, 16, 16a, 16b a 16c znejú:
„12)
§ 53 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z.
13)
§ 47 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z.
14)
§ 85 a 86 Zákona o rodine.
15)
§ 91 a 92 Zákona o rodine.
16)
§ 145b ods. 2 a 3 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1995 Z. z.
16a)
§ 3 ods. 2 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení neskorších predpisov.
16b)
§ 43 ods. 2 a 3 Zákona o rodine.
16c)
§ 44 a 45 Zákona o rodine.“.
4.
V § 7 ods. 8 sa vypúšťajú slová „a b)“.
5.
V § 8 písmeno f) znie:
„f)
skončil pracovný pomer, prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti, alebo činnosť spolupracujúcej osoby samostatne zárobkovo činnej osoby bez vlastného zavinenia, alebo nebol v pracovnom pomere z dôvodov, ktoré sa podľa osobitného predpisu13) považujú za splnenie obdobia platenia príspevku na poistenie v nezamestnanosti, a preukáže, že si zamestnanie hľadá za pomoci príslušného okresného úradu práce alebo prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa osobitného predpisu.11)“.
6.
V § 9 ods. 3 písmeno e) znie:
„e)
osobného motorového vozidla, ktoré
1.
využíva na individuálnu prepravu z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo
2.
je viac ako päťročné a jeho hodnota podľa znaleckého posudku nie je vyššia ako 100 000 Sk, alebo“.
7.
V § 17 ods. 1 sa druhá veta nahrádza vetou: „Občan je odkázaný na individuálnu prepravu, ak nie je schopný
a)
premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb a k prostriedku železničnej dopravy a späť rovnakým spôsobom ako zdravý občan,
b)
orientovať sa v cestnej premávke alebo v železničnej doprave,
c)
nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a do prostriedku železničnej dopravy, udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a z prostriedku železničnej dopravy rovnakým spôsobom ako zdravý občan alebo
d)
zvládnuť z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb a v prostriedku železničnej dopravy.“.
8.
V § 18 ods. 3 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
„a)
domov-penzión pre dôchodcov,“.
Doterajšie písmená a) až d) sa označujú ako písmená b) až e).
9.
V § 18 ods. 5 sa slová „alebo ako“ nahrádzajú čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo ako organizačné jednotky obce.30a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:
„30a)
§ 33 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.“.
10.
V § 18 ods. 10 v druhej vete sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a rehabilitačné stredisko.“.
11.
V § 19 ods. 1 sa slová „písm. a) až c)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až d)“.
12.
V § 20 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „Občan, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne alebo týždenne, je povinný odobrať v rámci tejto starostlivosti aspoň dve jedlá denne. Ak sa občanovi poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb denne, poskytujú sa tomuto občanovi raňajky, desiata, obed a olovrant. Občan, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb denne, je povinný odobrať v rámci tejto starostlivosti aspoň jedno jedlo. Počet ďalších odoberaných jedál je predmetom dohody s občanom, ktorému sa táto starostlivosť poskytuje.“.
13.
V § 26 odsek 2 znie:
„(2)
V detskom domove sa
a)
poskytuje nevyhnutná starostlivosť, ktorou je
1.
stravovanie,
2.
bývanie,
3.
zaopatrenie,
b)
zabezpečuje výchova,
c)
poskytuje liečebno-výchovná starostlivosť, ktorou je špecializovaná odborná činnosť zameraná na odstránenie alebo na zmiernenie porúch psychického vývinu, osobnostného vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa,
d)
poskytuje ďalšia starostlivosť, ktorou je
1.
poradenstvo,
2.
záujmová činnosť,
3.
kultúrna činnosť,
4.
rekreačná činnosť,
e)
poskytuje osobné vybavenie, ak sa starostlivosť v detskom domove poskytuje dieťaťu celoročne a dieťa nemá osobné vybavenie,
f)
zabezpečuje úschova cenných vecí.“.
14.
V § 30 ods. 2 písm. a) druhý bod znie:
„2.
zaopatrenie podľa § 20 ods. 9 písm. b) a d),“.
15.
V § 30 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
16.
V § 34 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).
Súčasne sa zrušuje označenie písmena b).
17.
V § 34 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).
Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).
18.
Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠34a
Domov-penzión pre dôchodcov
(1)
V domove-penzióne pre dôchodcov možno poskytovať starostlivosť občanovi, ktorému nemožno inak zabezpečiť bývanie, ak je poberateľom starobného dôchodku alebo poberateľom výsluhového dôchodku starším ako 60 rokov a ich zdravotný stav nevyžaduje sústavnú starostlivosť inej osoby.
(2)
V domove-penzióne pre dôchodcov sa
a)
poskytuje
1.
bývanie,
2.
zaopatrenie podľa § 20 ods. 9 písm. a) a b),
b)
poskytuje ďalšia starostlivosť, ktorou je
1.
poradenstvo,
2.
záujmová činnosť,
3.
kultúrna činnosť,
c)
podporuje účasť na spoločenskom živote,
d)
utvárajú podmienky na prípravu stravy.
(3)
Domov-penzión pre dôchodcov môže v rámci starostlivosti poskytovať stravovanie v rozsahu obeda na základe dohody s občanom, ktorému sa táto starostlivosť poskytuje.
(4)
Na poskytovanie bývania ustanovenie § 20 ods. 8 platí rovnako.“.
19.
V § 40 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Na použitie majetku na platenie úhrady za poskytnutú sociálnu službu ustanovenie § 9 ods. 3 platí rovnako.“.
20.
V § 40 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Rodič platí úhradu zo svojho príjmu a majetku a z príjmu a majetku dieťaťa, ktorému sa poskytuje sociálna služba uvedená v § 14 ods. 2 písm. a), c) a d).“.
21.
§ 40 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Na účely úhrady za sociálnu službu uvedenú v § 14 ods. 2 písm. a), c) a d) sa od príjmu občana odpočítava úhrada za
a)
inú sociálnu službu uvedenú v § 14 ods. 2 písm. a), c) a d) alebo jej časť, ktorú je občan povinný platiť príslušnému orgánu, obci alebo zariadeniu sociálnych služieb zriadenému ako rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktoré poskytuje starostlivosť,
b)
sociálnu službu uvedenú v § 14 ods. 2 písm. a), c) a d) alebo jej časť, ktorú je občan povinný platiť príslušnému orgánu, obci alebo zariadeniu sociálnych služieb zriadenému ako rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktoré poskytuje starostlivosť, za občana, ktorému sa poskytuje sociálna služba uvedená v § 14 ods. 2 písm. a), c) a d), voči ktorému má vyživovaciu povinnosť.“.
22.
§ 42 znie:
㤠42
(1)
Občan nie je povinný platiť úhradu za tlmočenie v posunkovej reči pre nepočujúce osoby a úhradu za predčítanie pre nevidiacich pri vybavovaní úradných záležitostí. Občan nie je povinný platiť úhradu ani za organizovanie spoločného stravovania.
(2)
Občan nie je povinný platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu uvedenú v § 14 ods. 2 písm. a) a c), ak jeho príjem a príjem osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú,10) je nižší ako 1,2-násobok sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom9) alebo ak sa rovná 1,2-násobku tejto sumy.
(3)
Ak príjem občana a príjem osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, je vyšší ako 1,2-násobok sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom,9) občan platí za poskytnutú sociálnu službu uvedenú v § 14 ods. 2 písm. a) a c) úhradu alebo jej časť podľa príjmu a majetku tak, aby tomuto občanovi a osobám, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, zostala z ich príjmu suma 1,2-násobku sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom.9)
(4)
Rodič nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu uvedenú v § 14 ods. 2 písm. a) a c), ktorá sa poskytuje dieťaťu, ak príjem rodiča a príjem osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, je nižší ako 1,2-násobok sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom9) alebo ak sa rovná 1,2-násobku tejto sumy.
(5)
Ak príjem rodiča a príjem osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, je vyšší ako 1,2-násobok sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom,9) rodič platí za sociálnu službu uvedenú v § 14 ods. 2 písm. a) a c), ktorá sa poskytuje dieťaťu, úhradu alebo jej časť podľa príjmu a majetku tak, aby tomuto rodičovi a osobám, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, zostala z ich príjmu suma 1,2-násobku sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom,9) ak tento zákon neustanovuje inak.
(6)
Ak súd určí rodičovi vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu, ktorému sa poskytuje sociálna služba uvedená v § 14 ods. 2 písm. a) a c), rodič platí za túto službu úhradu alebo jej časť do výšky súdom určeného výživného.
(7)
Podľa odsekov 4 až 6 sa postupuje aj v prípade, ak občan prevzal nezaopatrené dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, ak má voči dieťaťu, ktorému sa poskytuje sociálna služba uvedená v § 14 ods. 2 písm. a) a c), vyživovaciu povinnosť.
(8)
Na účely úhrady podľa odsekov 2, 4 a 6 za poskytnutú sociálnu službu uvedenú v § 14 ods. 2 písm. a) a c) ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 platia rovnako.
(9)
Spôsob určenia úhrady, výšku úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytnutú sociálnu službu uvedenú v § 14 ods. 2 písm. a) a c) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
23.
V § 43 ods. 1 sa za slovo „starostlivosti“ vkladajú slová „a v krízovom stredisku“.
24.
V § 43 ods. 4 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).
25.
§ 44 a 45 znejú:
㤠44
(1)
Občan nie je povinný platiť úhradu za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ak jeho príjem je nižší alebo ak sa rovná
a)
20 % sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom,36) ak sa tomuto občanovi poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne,
b)
75 % sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom,36) ak sa tomuto občanovi poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne bez poskytovania stravovania,
c)
60 % sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom,36) ak sa tomuto občanovi poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne s poskytovaním obeda,
d)
50 % sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom,36) ak sa tomuto občanovi poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb týždenne,
e)
75 % sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom,36) ak sa tomuto občanovi poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb denne.
(2)
Občan nie je povinný platiť úhradu za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ak jeho príjem a príjem osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú,10) je nižší alebo ak sa rovná súčtu 1,2-násobku sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom pre osoby, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a ktorým sa neposkytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, a sumy ustanovenej v odseku 1 písm. a) až e) pre občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb.
(3)
Ak sa v zariadení sociálnych služieb poskytuje starostlivosť len jednému z manželov a nie sú ďalšie osoby, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, ten nie je povinný platiť úhradu za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ak príjem manželov je nižší alebo ak sa rovná súčtu 1,2-násobku sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom36) pre manžela, ktorému sa neposkytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, a sumy ustanovenej v odseku 1 písm. a) až e) pre manžela, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb.
(4)
Ak príjem občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, je vyšší ako suma ustanovená v odseku 1 písm. a) až e), občan platí úhradu za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb alebo jej časť podľa príjmu a majetku tak, aby tomuto občanovi zostala z príjmu suma ustanovená v odseku 1 písm. a) až e).
(5)
Ak príjem občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, a príjem osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, je vyšší ako súčet 1,2-násobku sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom9) pre osoby, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a ktorým sa neposkytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, a sumy ustanovenej v odseku 1 písm. a) až e) pre občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, občan platí úhradu za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb alebo jej časť podľa príjmu a majetku tak, aby občanovi, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, a osobám, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a ktorým sa neposkytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, zostal z ich príjmu súčet týchto súm.
(6)
Ak sa v zariadení sociálnych služieb poskytuje starostlivosť len jednému z manželov a nie sú ďalšie osoby, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, a príjem manželov je vyšší ako súčet 1,2-násobku sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom36) pre manžela, ktorému sa neposkytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, a sumy ustanovenej v odseku 1 písm. a) až e) pre manžela, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, manžel platí úhradu za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb alebo jej časť podľa príjmu a majetku tak, aby manželom zostal z ich príjmu súčet týchto súm.
(7)
Rodič nie je povinný platiť úhradu za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktorá sa poskytuje dieťaťu, ak príjem rodiča a príjem osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, je nižší alebo ak sa rovná súčtu 1,2-násobku sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom9) pre osoby, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, a sumy ustanovenej v odseku 1 písm. a) až e) pre dieťa, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb.
(8)
Ak príjem rodiča a príjem osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, je vyšší ako súčet 1,2-násobku sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom9) pre osoby, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, a sumy ustanovenej v odseku 1 písm. a) až e) pre dieťa, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, rodič platí úhradu za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktorá sa poskytuje dieťaťu, alebo jej časť podľa príjmu a majetku tak, aby tomuto rodičovi a osobám, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, zostal z ich príjmu súčet týchto súm.
(9)
Pri poskytovaní starostlivosti v domove sociálnych služieb pre deti s nariadenou ústavnou výchovou celoročne alebo starostlivosti v detskom domove odsek 1 písm. a) neplatí.
(10)
Ak súd určí rodičovi vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, rodič platí úhradu alebo jej časť do výšky súdom určeného výživného.
(11)
Podľa odsekov 7, 8 a 10 sa postupuje aj v prípade občana, ktorý prevzal nezaopatrené dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, ak má voči dieťaťu, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, vyživovaciu povinnosť.
(12)
Na účely úhrady podľa odsekov 1, 2, 3 a 7 za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 platia rovnako.
(13)
Na účely úhrady za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb poskytovanú prechodne na určitý čas sa z príjmu občana, ktorému sa táto starostlivosť poskytuje, odpočítava najviac počas troch mesiacov nájomné a úhrada za plnenia poskytované s užívaním bytu alebo ich podiel pripadajúci na občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb prechodne na určitý čas, ak byt užíva viac osôb.
§ 45
(1)
Príslušný orgán, obec alebo zariadenie sociálnych služieb zriadené ako rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktoré poskytuje starostlivosť, požaduje úhradu od osôb, ktoré majú voči občanovi, ktorému sa poskytuje sociálna služba, vyživovaciu povinnosť, a to postupne od manžela, manželky, detí alebo rodičov, ak občan, ktorému sa poskytuje sociálna služba podľa § 42 alebo § 44, nie je povinný platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu uvedenú v § 14 ods. 2 písm. a), c) a d) alebo platí len časť tejto úhrady.
(2)
Osoba, ktorá má voči občanovi, ktorému sa poskytuje sociálna služba, vyživovaciu povinnosť, je povinná platiť úhradu alebo jej časť podľa svojho príjmu a majetku. Ustanovenia § 40, 42 a § 44 platia rovnako.
(3)
Ak súd určí osobám uvedeným v odsekoch 1 a 2 vyživovaciu povinnosť voči občanovi, ktorému sa poskytujú sociálne služby uvedené v § 14 ods. 2 písm. a), c) a d), platí táto osoba úhradu alebo jej časť do výšky súdom určeného výživného.“.
26.
V § 48 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Dávka sociálnej pomoci sa poskytuje aj dieťaťu, ktorému sa poskytuje starostlivosť v detskom domove, ak nie je nezaopatrené dieťa17) a je v hmotnej núdzi.“.
27.
V § 48 ods. 6 sa v druhej vete slová „len jednému z týchto občanov“ nahrádzajú slovami „v jednej sume“.
28.
V § 58 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak osobnú asistenciu občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím vykonáva fyzická osoba, ktorú súd ustanovil za opatrovníka41a) tohto občana.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41a znie:
„41a)
§ 27 ods. 2 Občianskeho zákonníka.“.
29.
V § 58 ods. 4 sa slová „24 hodín“ nahrádzajú slovami „20 hodín“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Počet hodín osobnej asistencie určených na obdobie kalendárneho roku, ktoré osobný asistent neodpracoval v tomto kalendárnom roku, nemožno uplatniť v nasledujúcom kalendárnom roku. Ak občan s ťažkým zdravotným postihnutím podá žiadosť v priebehu kalendárneho roku, prizná sa tomuto občanovi na obdobie tohto roka pomerná časť z určeného rozsahu osobnej asistencie na kalendárny rok.“.
30.
V § 58 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Rodičia s výnimkou rodičov, ktorým nemožno poskytovať peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa odseku 1, deti, súrodenci, manžel alebo manželka občana s ťažkým zdravotným postihnutím môžu vykonávať osobnú asistenciu v rozsahu najviac 50 % určeného rozsahu osobnej asistencie.“.
Doterajšie odseky 5 až 13 sa označujú ako odseky 6 až 14.
31.
V § 58 ods. 12 sa nad slovo „asistencie“ umiestňuje odkaz 41b.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41b znie:
„41b)
§ 51 a 853 Občianskeho zákonníka.“.
32.
V § 59 ods. 1 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo druhého načúvacieho aparátu.“.
33.
V § 59 ods. 6 sa za slová „zaobstaranie pomôcky“ vkladajú slová „s výnimkou výšky peňažného príspevku na zaobstaranie psa so špeciálnym výcvikom“.
34.
V § 59 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Výška peňažného príspevku na zaobstaranie psa so špeciálnym výcvikom sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny psa so špeciálnym výcvikom a príjmu občana s ťažkým zdravotným postihnutím uvedených v prílohe č. 7a.“.
Doterajšie odseky 7 až 17 sa označujú ako odseky 8 až 18.
35.
V § 59 ods. 8 sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 7“ a slová „ods. 9“ sa nahrádzajú slovami „ods. 10“.
36.
V § 59 ods. 9 sa suma „300 000 Sk“ nahrádza sumou „260 000 Sk“.
37.
V § 59 odsek 10 znie:
„(10)
Peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky podľa odseku 9 možno poskytnúť na základe dokladu o cene pomôcky alebo na základe dokladu o kúpe pomôcky vyhotoveného právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorých predmetom činnosti je zaobstarávanie pomôcok a ktoré majú na túto činnosť oprávnenie, alebo na základe kúpnej zmluvy medzi občanmi, alebo na základe zmluvy o vykonaní zácviku pomôcky medzi občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorých predmetom činnosti je vykonanie zácviku pomôcky a ktoré majú na túto činnosť oprávnenie, alebo na základe zmluvy o vykonaní zácviku pomôcky medzi občanmi, alebo na základe zmluvy o úprave pomôcky medzi občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorých predmetom činnosti je úprava pomôcky a ktoré majú na túto činnosť oprávnenie, alebo na základe zmluvy o úprave pomôcky medzi občanmi. Zaobstaranie pomôcky, ktoré môže byť predmetom činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, je výroba, kúpa, predaj alebo distribúcia pomôcok.“.
38.
V § 59 sa za odsek 11 vkladajú nové odseky 12 a 13, ktoré znejú:
„(12)
Ak je cena pomôcky, na ktorú je občan odkázaný, vyššia ako cena, na ktorej základe bol určený peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky, príslušný orgán vyplatí občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím rozdiel medzi výškou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky poskytnutého na základe dokladu o cene pomôcky a výškou peňažného príspevku určeného na základe dokladu o kúpe pomôcky najneskôr do 30 dní od predloženia dokladu o skutočnej cene pomôcky, najviac však do výšky uvedenej v odseku 9.
(13)
Ak je cena pomôcky, na ktorú je občan odkázaný, nižšia ako cena, na ktorej základe bol určený peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky, občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný vrátiť rozdiel medzi výškou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky poskytnutého na základe dokladu o cene pomôcky a výškou peňažného príspevku určeného na základe dokladu o kúpe pomôcky najneskôr do 30 dní od predloženia dokladu o skutočnej cene pomôcky.“.
Doterajšie odseky 12 až 18 sa označujú ako odseky 14 až 20.
39.
V § 59 ods. 19 sa za slovami „je povinný vrátiť pomôcku“ vypúšťa čiarka a vkladá slovo „alebo“ a na konci sa pripája táto veta: „Lehota piatich rokov začína plynúť prvým dňom v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom rozhodnutie o poskytnutí peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky nadobudlo právoplatnosť.“.
40.
§ 59 sa dopĺňa odsekom 21, ktorý znie:
„(21)
Obdobie, za ktoré je občan s ťažkým zdravotným postihnutím povinný vrátiť pomernú časť peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky, začína plynúť prvým dňom v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom občan s ťažkým zdravotným postihnutím predal pomôcku alebo daroval pomôcku, na ktorú bol občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím poskytnutý peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky alebo v ktorom príslušný orgán zistil, že pomôcka, na ktorú bol poskytnutý tento peňažný príspevok, prestala plniť svoj účel. To platí aj na vrátenie pomernej časti peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky dedičmi podľa odseku 17.“.
41.
V § 60 ods. 4 sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 7“ a slová „ods. 9“ sa nahrádzajú slovami „ods. 10“.
42.
V § 61 ods. 2 sa slová „do dovŕšenia 65 rokov veku“ nahrádzajú slovami „do konca kalendárneho roku, v ktorom dovŕši 68 rokov veku“.
43.
V § 61 ods. 6 sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 7“ a slová „ods. 9“ sa nahrádzajú slovami „ods. 10“.
44.
V § 61 ods. 7 sa suma „250 000 Sk“ nahrádza sumou „230 000 Sk“.
45.
V § 61 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Lehota piatich rokov začína plynúť prvým dňom v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom rozhodnutie o poskytnutí peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla nadobudlo právoplatnosť.“.
46.
V § 61 ods. 13 sa za slovo „poskytne“ vkladajú slová „na základe dokladu o cene osobného motorového vozidla alebo“.
47.
V § 61 sa za odsek 13 vkladá nový odsek 14, ktorý znie:
„(14)
Obdobie, za ktoré je občan s ťažkým zdravotným postihnutím povinný vrátiť pomernú časť peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla, začína plynúť prvým dňom v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom občan s ťažkým zdravotným postihnutím predal osobné motorové vozidlo alebo daroval osobné motorové vozidlo, na ktorého kúpu bol občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím poskytnutý peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla. To platí aj na vrátenie pomernej časti peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla, ktorá sa vymáha ako pohľadávka v konaní o dedičstve podľa odseku 12.“.
Doterajší odsek 14 sa označuje ako odsek 15.
48.
§ 61 sa dopĺňa odsekmi 16 a 17, ktoré znejú:
„(16)
Ak je cena osobného motorového vozidla vyššia ako cena, na ktorej základe bol určený peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, príslušný orgán vyplatí občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím rozdiel medzi výškou peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla poskytnutého na základe dokladu o cene osobného motorového vozidla a výškou peňažného príspevku určeného na základe dokladu o kúpe osobného motorového vozidla najneskôr do 30 dní od predloženia dokladu o skutočnej cene osobného motorového vozidla, najviac však do výšky uvedenej v odseku 7.
(17)
Ak je cena osobného motorového vozidla nižšia ako cena, na ktorej základe bol určený peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný vrátiť rozdiel medzi výškou peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla poskytnutého na základe dokladu o cene osobného motorového vozidla a výškou peňažného príspevku určeného na základe dokladu o kúpe osobného motorového vozidla najneskôr do 30 dní od predloženia dokladu o skutočnej cene osobného motorového vozidla.“.
49.
V § 62 ods. 5 sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 7“ a slová „ods. 9“ sa nahrádzajú slovami „ods. 10“.
50.
V § 62 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Nevyčerpanú časť peňažného príspevku na prepravu za kalendárny mesiac nemožno využiť v inom kalendárnom mesiaci v rámci štvrťroka.“.
51.
V § 63 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Za bariéry v byte, bytovom dome, rodinnom dome a v garáži sa považujú prekážky, v ktorých dôsledku občan s ťažkým zdravotným postihnutím nie je schopný sa premiestňovať, orientovať, dorozumievať, vykonávať nevyhnutné životné úkony alebo nevyhnutné práce v domácnosti uvedené v prílohe č. 1 alebo vykonávať činnosti uvedené v prílohe č. 5 rovnakým spôsobom ako zdravý občan rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok.“.
52.
V § 63 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Poskytnutie peňažného príspevku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže sa týka aj ich príslušenstva.“.
53.
V § 63 ods. 6 sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 7“ a slová „ods. 9“ sa nahrádzajú slovami „ods. 10“.
54.
V § 63 ods. 7 sa suma „300 000 Sk“ nahrádza sumou „250 000 Sk“.
55.
V § 63 ods. 9 sa slová „do 15 dní“ nahrádzajú slovami „do 30 dní“.
56.
§ 63 sa dopĺňa odsekmi 12 až 14, ktoré znejú:
„(12)
Ak je cena potrebnej úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže vyššia ako cena, na ktorej základe bol určený peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže, príslušný orgán vyplatí občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím rozdiel medzi výškou peňažného príspevku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže poskytnutého na základe dokladu o cene úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže a výškou peňažného príspevku určeného na základe dokladu o úprave bytu, rodinného domu alebo garáže najneskôr do 30 dní od predloženia dokladu o skutočnej cene potrebnej úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže, najviac do výšky uvedenej v odseku 7.
(13)
Ak je cena potrebnej úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže nižšia ako cena, na ktorej základe bol určený peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže, občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný vrátiť rozdiel medzi výškou peňažného príspevku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže poskytnutého na základe dokladu o cene úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže a výškou peňažného príspevku určeného na základe dokladu o úprave bytu, rodinného domu alebo garáže najneskôr do 30 dní od predloženia dokladu o skutočnej cene potrebnej úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže.
(14)
Ďalší príspevok na inú úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže možno poskytnúť až po vyúčtovaní predchádzajúceho príspevku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže.“.
57.
V § 64 ods. 3 sa slová „30 %“ nahrádzajú slovami „25 %“.
58.
V § 64 ods. 4 sa slová „20 %“ nahrádzajú slovami „15 %“.
59.
V § 64 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla možno poskytnúť, ak občan s ťažkým zdravotným postihnutím, rodič nezaopatreného dieťaťa s ťažkým zdravotným postihnutím alebo občan, ktorý prevzal dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, je vlastník alebo držiteľ osobného motorového vozidla.“.
Doterajšie odseky 7 až 11 sa označujú ako odseky 8 až 12.
60.
V § 64 ods. 12 sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 7“ a slová „ods. 9“ sa nahrádzajú slovami „ods. 10“.
61.
V § 67 písmeno a) znie:
„a)
vypracúva a zverejňuje koncepciu sociálnych služieb, sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva vo svojom územnom obvode,“.
62.
V § 67 písm. i) sa za slová „neštátnemu subjektu,“ vkladajú slová „ktorý poskytuje sociálnu službu alebo sociálne poradenstvo alebo vykonáva sociálnu prevenciu v kraji,“.
63.
V § 67 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:
„m)
vydáva posudok pri rozhodovaní v druhom stupni
1.
na účely poskytovania opatrovateľskej služby, prepravnej služby, starostlivosti v domove sociálnych služieb, poskytovania bývania a dohľadu v zariadení chráneného bývania a poskytovania starostlivosti v rehabilitačnom stredisku,
2.
o miere funkčnej poruchy, o tom, že ide o občana s ťažkým zdravotným postihnutím, o sociálnych dôsledkoch ťažkého zdravotného postihnutia a navrhuje v ňom formu kompenzácie,“.
Doterajšie písmená m) až r) sa označujú ako písmená n) až s).
64.
V § 67 sa vypúšťa písmeno r).
Doterajšie písmeno s) sa označuje ako písmeno r).
65.
V § 68 sa písmeno a) dopĺňa sedemnástym a osemnástym bodom, ktoré znejú:
„17.
o povinnosti osôb uvedených v § 45 ods. 1 a 2 platiť úhradu za sociálnu službu, ktorú poskytuje, alebo za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako svoju organizačnú súčasť, a o výške úhrady, ak nedôjde k dohode o úhrade s týmito osobami,
18.
o odňatí sociálnej služby, o zastavení poskytovania sociálnej služby, o znížení alebo o zvýšení úhrady za poskytnutú sociálnu službu a o neplatení úhrady za sociálnu službu.“.
66.
V § 68 sa písmeno f) dopĺňa štvrtým a piatym bodom, ktoré znejú:
„4.
ktorý uzatvára dohodu o úhrade za sociálnu službu, ktorú poskytuje, alebo za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako svoju organizačnú súčasť, s osobami uvedenými v § 45 ods. 1 a 2,
5.
s ktorým sa občan dohodne o počte ďalších odoberaných jedál podľa § 20 ods. 5, ak sa občanovi poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako svoju organizačnú súčasť,“.
67.
§ 68 sa dopĺňa písmenom aa), ktoré znie:
„aa) potvrdzuje, či občan spĺňa podmienky na poskytovanie sociálnej služby alebo sociálneho poradenstva alebo na vykonávanie sociálnej prevencie podľa tohto zákona (§ 86 ods. 1 a 3).“.
68.
V § 71 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa deviatym a desiatym bodom, ktoré znejú:
„9.
o povinnosti osôb uvedených v § 45 ods. 1 a 2 platiť úhradu za sociálnu službu, ktorú poskytuje, alebo za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadila ako svoju organizačnú jednotku, a o výške úhrady, ak nedôjde k dohode o úhrade s týmito osobami,
10.
o odňatí sociálnej služby, o zastavení poskytovania sociálnej služby, o znížení alebo o zvýšení úhrady za poskytnutú sociálnu službu a o neplatení úhrady za sociálnu službu,“.
69.
V § 71 sa odsek 1 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:
„s)
uzatvára dohodu o
1.
úhrade za sociálnu službu, ktorú poskytuje, alebo za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadila ako svoju organizačnú jednotku s osobami uvedenými v § 45 ods. 1 a 2,
2.
počte ďalších odoberaných jedál podľa § 20 ods. 5, ak sa občanovi poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadila.“.
70.
V § 75 odsek 3 znie:
„(3)
Príslušný orgán rozhodne o zamietnutí žiadosti o registráciu, ak
a)
právnická osoba alebo fyzická osoba v určenej lehote nedoplní žiadosť o registráciu o náležitosti uvedené v § 74 ods. 4 alebo nepripojí chýbajúce doklady uvedené v § 74 ods. 5 a 6,
b)
žiadosť o registráciu nepredložil štatutárny orgán,
c)
služba, ktorú právnická osoba alebo fyzická osoba bude poskytovať, nie je sociálna služba podľa tohto zákona, alebo
d)
neštátny subjekt nemá priestorové podmienky, personálne podmienky, materiálne podmienky a finančné podmienky na poskytovanie sociálnej služby.“.
71.
V § 85 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Príslušný orgán môže poskytovať obci vo vopred dohodnutom rozsahu finančný príspevok na poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnych služieb, ktoré obec zriadila ako rozpočtovú organizáciu, príspevkovú organizáciu alebo inú právnickú osobu, len vtedy, ak finančný príspevok nebol poskytnutý tomuto zariadeniu sociálnych služieb.“.
72.
§ 85 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Výšku finančného príspevku a účel použitia finančného príspevku, spôsob jeho poskytnutia a vyúčtovania dohodne príslušný orgán s neštátnym subjektom alebo s obcou na každý kalendárny rok v dodatku k písomnej zmluve o poskytovaní finančného príspevku.“.
73.
V § 86 odsek 2 znie:
„(2)
Príslušný orgán poskytne finančný príspevok neštátnemu subjektu alebo obci najviac vo výške rozdielu medzi priemernými bežnými výdavkami a príjmami na poskytovanie porovnateľného druhu sociálnej služby, ktorú poskytuje príslušný orgán alebo zariadenie sociálnych služieb, ktoré zriadil ako rozpočtovú organizáciu alebo ako príspevkovú organizáciu, na občana a na rozpočtový rok v prepočte na počet občanov, ktorým neštátny subjekt alebo obec poskytuje sociálnu službu v príslušnom období. Ak ide o zariadenia sociálnych služieb, rozdiel medzi priemernými bežnými výdavkami a príjmami sa určí podľa druhu zariadenia a podľa toho, či sa starostlivosť v zariadení sociálnych služieb poskytuje celoročne, týždenne alebo denne. Ak porovnanie nie je možné, príslušný orgán poskytne finančný príspevok neštátnemu subjektu alebo obci, najviac vo výške rozdielu medzi preukázanými alebo predpokladanými skutočnými bežnými výdavkami a príjmami na poskytovanie sociálnej služby neštátnym subjektom alebo obcou. Priemerné bežné výdavky a príjmy na poskytovanie jednotlivých druhov sociálnych služieb, ktoré poskytuje príslušný orgán alebo zariadenie sociálnych služieb, ktoré zriadil ako rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, na občana a na rozpočtový rok ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
74.
V § 86 ods. 3 sa slová „vo výške štandardu určeného podľa odseku 2“ nahrádzajú slovami „vo výške úhrady, ktorú by bol povinný platiť za sociálnu službu poskytovanú príslušným orgánom alebo zariadením sociálnych služieb, ktoré zriadil“.
75.
V § 86 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Príslušný orgán poskytne finančný príspevok neštátnemu subjektu, ktorý nevykonáva sociálnu prevenciu alebo neposkytuje sociálne poradenstvo ako súčasť starostlivosti v zariadení sociálnych služieb, do výšky preukázaných skutočných bežných výdavkov alebo predpokladaných bežných výdavkov, ktoré vznikli vykonávaním sociálnej prevencie alebo poskytovaním sociálneho poradenstva.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
76.
V § 91 odsek 4 znie:
„(4)
Zariadenie sociálnych služieb zriadené ako rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia
a)
rozhoduje o
1.
poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb,
2.
zaradení do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnych služieb (ďalej len „poradovník“), ak ďalej nie je ustanovené inak,
3.
skončení poskytovania starostlivosti v zariadení sociálnych služieb,
4.
úhrade za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb,
5.
povinnosti osôb uvedených v § 45 ods. 1 a 2 platiť úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb a o výške úhrady, ak nedôjde k dohode o úhrade s osobami uvedenými v § 45 ods. 1 a 2,
6.
znížení alebo o zvýšení úhrady za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb a o neplatení úhrady za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb,
b)
uzatvára dohodu o
1.
úhrade za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb s osobami uvedenými v § 45 ods. 1 a 2,
2.
počte ďalších odoberaných jedál podľa § 20 ods. 5, ak sa občanovi poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb.“.
77.
V § 91 ods. 5 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „o úhrade za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb,“ sa vkladajú slová „o povinnosti osôb uvedených v § 45 ods. 1 a 2 platiť úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb a o výške úhrady, ak nedôjde k dohode o úhrade s osobami uvedenými v § 45 ods. 1 a 2, o znížení alebo o zvýšení úhrady za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb a o neplatení úhrady za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb,“.
78.
V § 91 odsek 6 znie:
„(6)
O poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb, ktoré príslušný orgán zriaďuje ako svoju organizačnú súčasť, o skončení poskytovania starostlivosti v tomto zariadení sociálnych služieb, o úhrade za poskytovanú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, o povinnosti osôb uvedených v § 45 ods. 1 a 2 platiť úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb a o výške úhrady, ak nedôjde k dohode o úhrade s osobami uvedenými v § 45 ods. 1 a 2, o znížení alebo o zvýšení úhrady za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb a o neplatení úhrady za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb rozhoduje príslušný orgán, ktorý zariadenie sociálnych služieb zriadil.“.
79.
V § 92 ods. 1 sa slovo „prostriedkoch“ nahrádza slovom „príspevkoch“.
80.
Za § 92 sa vkladá § 92a, ktorý znie:
㤠92a
(1)
Občan môže podať žiadosť o vydanie posudku podľa § 57 ods. 1 a 2 aj vtedy, ak nepodá žiadosť o peňažný príspevok na kompenzáciu alebo o ďalšiu formu kompenzácie. Príslušný orgán je povinný tento posudok občanovi doručiť do vlastných rúk.
(2)
Proti posudku môže občan podať námietku do 15 dní odo dňa doručenia posudku.
(3)
Na základe námietky vydáva nový posudok príslušný orgán, ktorý vydáva posudok v druhom stupni [§ 67 písm. m)].
(4)
Proti posudku podľa odseku 3 nemožno podať ďalej námietku.“.
81.
V § 93 odsek 2 znie:
„(2)
V naliehavých prípadoch, najmä ak je život alebo zdravie maloletého alebo občana vážne ohrozené preto, že nemožno starostlivosť zabezpečiť inak, možno prijať
a)
maloletého do detského domova bez dokladov uvedených v § 94 ods. 2,
b)
občana do zariadenia sociálnych služieb bezodkladne mimo poradovníka pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb.“.
82.
V § 97 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
rozhodnutím príslušného orgánu o skončení poskytovania starostlivosti podľa § 100a ods. 1,“.
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).
83.
§ 99 sa dopĺňa odsekmi 3, 4 a 5, ktoré znejú:
„(3)
Dávka sociálnej pomoci sa poskytne za celý kalendárny mesiac. To platí aj vtedy, ak podmienky nároku na dávku sociálnej pomoci boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca.
(4)
Peňažné príspevky na kompenzáciu sa vyplácajú občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím v hotovosti alebo so súhlasom občana s ťažkým zdravotným postihnutím prevodom na účet tohto občana alebo na účet právnickej osoby, alebo fyzickej osoby, ktoré určí občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
(5)
Opatrovateľskú službu možno poskytovať občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia príslušného orgánu o jej poskytovaní, najskôr odo dňa podania žiadosti o poskytovanie opatrovateľskej služby.“.
84.
Za § 100 sa vkladá § 100a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠100a
Zánik nároku na sociálnu službu, odňatie sociálnej služby a zastavenie jej poskytovania, zníženie, zvýšenie alebo neplatenie úhrady za sociálnu službu
(1)
Príslušný orgán, obec, zariadenie sociálnych služieb zriadené ako rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia sociálnu službu odníme a zastaví jej poskytovanie, ak
a)
zistí, že sociálna služba sa poskytla neprávom, alebo
b)
poskytovanie sociálnej služby nie je ďalej účelné.
(2)
Príslušný orgán, obec, zariadenie sociálnych služieb zriadené ako rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia úhradu za sociálnu službu zníži alebo zvýši, alebo rozhodne o tom, že občan nie je povinný platiť úhradu, alebo poskytne sociálnu službu vo väčšom alebo v menšom rozsahu, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na nárok na sociálnu službu alebo na určenie výšky úhrady za sociálnu službu.
(3)
Povinnosť platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu alebo časť úhrady a právo na vrátenie zaplatenej úhrady alebo jej časti zaniká, ak tento zákon neustanovuje inak, uplynutím troch rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o úhrade.“.
85.
§ 103 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ak občan, od ktorého sa požaduje úhrada za poskytnuté sociálne služby podľa § 45, neoznámi v lehote uvedenej v odseku 2 výšku svojich príjmov a hodnotu majetku, neohlási zmeny v ich výške ani zmeny v rodinných pomeroch a majetkových pomeroch, ktoré sú rozhodujúce na určenie úhrady za poskytnuté sociálne služby, príslušný orgán, obec alebo zariadenie sociálnych služieb zriadené ako rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia rozhodne o povinnosti tohto občana platiť úhradu za poskytnuté sociálne služby v celom rozsahu.“.
86.
V § 106 ods. 1 sa za slová „štátnym orgánom sociálnej pomoci“ vkladajú slová „a zariadeniam sociálnych služieb zriadeným ako rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia“.
87.
V § 110 ods. 7 sa slová „účelovej peňažnej dávky“ nahrádzajú slovami „všetkých účelových peňažných dávok“.
88.
Za § 110 sa vkladajú § 110a a 110b, ktoré znejú:
㤠110a
Domov-penzión pre dôchodcov zriadený obcou pred 1. júlom 1998 sa považuje za domov-penzión pre dôchodcov zriadený podľa tohto zákona.
§ 110b
Orgány, ktoré podľa osobitných predpisov72) poskytujú účelové peňažné dávky sociálnej starostlivosti pre ťažko zdravotne postihnutých občanov, vyplácajú účelové peňažné dávky sociálnej starostlivosti pre ťažko zdravotne postihnutých občanov do 31. decembra 2000, ak si občan nepodá žiadosť o sociálnu pomoc podľa tohto zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 72 znie:
„72)
§ 142 ods. 4 a 6 zákona č. 100/1988 Zb. v znení zákona č. 306/1991 Zb.“.
89.
V § 112 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.
90.
Za § 112 sa vkladá § 112a, ktorý znie:
㤠112a
Do lehoty uvedenej v § 7 ods. 6 písm. d) sa započítava obdobie od 1. júla 1998 do 30. júna 1999, ak občan bol v tomto období v evidencii nezamestnaných na príslušnom okresnom úrade práce.“.
91.
Doterajšia príloha č. 7 sa nahrádza novou prílohou č. 7, ktorá je prílohou č. 1 tohto zákona, za prílohu č. 7 sa vkladá príloha č. 7a, ktorá je prílohou č. 2 tohto zákona, doterajšia príloha č. 8 sa nahrádza novou prílohou č. 8, ktorá je prílohou č. 3 tohto zákona, a doterajšia príloha č. 10 sa nahrádza novou prílohou č. 10, ktorá je prílohou č. 4 tohto zákona.
Čl. II
Zrušuje sa § 16 písm. a) šiesty bod a písm. b) piaty bod zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia.
Čl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných zákonom č. 389/1998 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1999.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 155/1999 Z. z.
PRÍLOHA č. 7
Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky a peňažného príspevku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže
Cena pomôcky, cena potrebnej úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže Príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím vyjadrený v násobkoch sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom36) &nbsp
do 2 do 3 do 4 do 5 do 6 do 7
do 10 000 Sk 90 % 90 % 70 % 50 % 30 % 20 % Výška príspevku v % z ceny pomôcky potrebnej na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže
do 50 000 Sk 95 % 85 % 75 % 65 % 55 % 45 %
nad 50 000 Sk 95 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 %

Príloha č. 2 k zákonu č. 155/1999 Z. z.
PRÍLOHA č. 7a
Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na zaobstaranie psa so špeciálnym výcvikom
Cena psa so špeciálnym výcvikom Príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím vyjadrený v násobkoch sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom36)
do 2 do 3 do 4 do 5 do 6 do 7
x 100 % 95 % 90 % 80 % 70 % 60 % Výška príspevku v % z ceny psa so špeciálnym výcvikom

Príloha č. 3 k zákonu č. 155/1999 Z. z.
PRÍLOHA č. 8
Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na opravu pomôcky
Cena opravy pomôcky Príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím vyjadrený v násobkoch sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom36)
do 2 do 3 do 4 do 5 do 6 do 7
do 5 000 Sk 95 % 50 % 0 % 0 % 0 % 0 % Výška príspevku v % z ceny opravy pomôcky
do 10 000 Sk 95 % 70 % 50 % 25 % 0 % 0 %
do 25 000 Sk 95 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 %
nad 25 000 Sk 95 % 90 % 70 % 50 % 30 % 15 %

Príloha č. 4 k zákonu č. 155/1999 Z. z.
PRÍLOHA č. 10
Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na prepravu
Príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím vyjadrený v násobkoch sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom36) do 2 do 3 do 4 do 5 do 6 do 7 do 8
Výška príspevku v % z peukázaných nákladov na prepravu 95 % 90 % 70 % 50 % 40 % 30 % 20 %