153/1999 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

153
ZÁKON
z 10. júna 1999,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 371/1997 Z. z. a zákona č. 60/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 ods. 2 až 6, § 49 ods. 5 a v nadpise prílohy č. 1 sa slová „6 %“ nahrádzajú slovami „10 %“.
2.
V § 21 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú slová „v tomto prípade sa táto cena neuvádza ani v čitateli koeficientu,“.
3.
V § 48 sa odsek 5 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
materiálu a strojov na výrobu kníh, publikácií a dokumentov,64a)
e)
strojov, strojových zariadení, prístrojov a nástrojov oslobodených od dovozného cla podľa osobitného predpisu.64b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 64a a 64b znejú:
„64a)
§ 106a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/1994 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 5/1998 Z. z.
64b)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 115/1999 Z. z. o oslobodení strojov, strojových zariadení, prístrojov a nástrojov od dovozného cla.“.
4.
V § 49a ods. 3 sa slová „0,05 Sk“ nahrádzajú slovami „0,10 Sk“.
5.
Za § 55a sa vkladá § 55b, ktorý znie:
㤠55b
Pri oprave základu dane podľa § 18 vzťahujúcej sa na zdaniteľné plnenie uskutočnené do 1. júla 1999 použije platiteľ sadzbu dane platnú v čase vzniku daňovej povinnosti pri pôvodnom zdaniteľnom plnení.“.
6.
V prílohe č. 1 sa číselné kódy klasifikácie produkcie a názvy služieb „55.1 – Hotelové služby – len ubytovacie služby, 55.2 – Služby poskytované v kempingoch a iných zariadeniach pre krátkodobé ubytovanie – len ubytovacie služby, 55.23.11 – Služby poskytované detskými prázdninovými tábormi a 55.51 – Služby jedální“ nahrádzajú číselným kódom klasifikácie produkcie a názvom služieb „55 – Hotelové a reštauračné služby – len ubytovacie služby, dodávky a podávanie jedál vrátane nealkoholických nápojov“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákonom č. 371/1997 Z. z., zákonom č. 60/1999 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1999.
Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.