152/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1999 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

152
ZÁKON
z 10. júna 1999,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 367/1997 Z. z., zákona č. 333/1998 Z. z. a zákona č. 334/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 3 vrátane nadpisu znie:
㤠3
Predmet dane
Predmetom dane sú tabak a tabakové výrobky zatriedené do položiek 2402 a 2403 colného sadzobníka (ďalej len „tabakové výrobky“) vyrobené v tuzemsku alebo do tuzemska dovezené.“.
2.
§ 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Sadzby dane
Sadzby dane sa určujú takto:
Kód colného sadzobníka Dopln. kód Názov tovaru Sadzba dane
2402 10 00 cigary, cigary s odrezanými koncami a cigarky obsahujúce tabak 0,50 Sk/kus
2402 20 90 10 cigarety s dĺžkou do 70 mm vrátane 0,45 Sk/kus
2402 20 90 90 cigarety filtrové s dĺžkou nad 70 mm 0,85 Sk/kus
2402 20 10 10 cigarety obsahujúce klinčeky s dĺžkou do 70 mm vrátane 0,45 Sk/kus
2402 20 10 90 cigarety obsahujúce klinčeky s dĺžkou nad 70 mm 0,85 Sk/kus
2403 10 10 a 2403 10 90 10 10 cigaretový tabak narezaný na výrobu cigariet 320,00 Sk/kg
2403 10 10 a 2403 10 90 90 90 tabakové vložky z cigaretového tabaku na ručnú výrobu cigariet 0,50 Sk/kus
2402 20 10 a 2403 10 90 90 20 ľuľkové a fajkové tabaky 35,00 Sk/kg
2403 91 00 10 cigaretový tabak homogenizovaný a rekonštituovaný 35,00 Sk/kg
2403 91 00 90 ľuľkové a fajkové tabaky homogenizované a rekonštituované 35,00 Sk/kg
2403 99 10 &nbsp žuvací a šnupavý tabak 35,00 Sk/kg.".
3.
V § 8 odsek 2 znie:
„“.
(2)
Pred vznikom daňovej povinnosti podľa odseku 1 písm. a) a b) tabakové výrobky podľa § 6 uvedené pod kódmi colného sadzobníka 2402 20 90 10, 2402 20 90 90, 2402 20 10 10, 2402 20 10 90, 2403 10 10 90 a 2403 10 90 90 (ďalej len „cigarety“) musia byť označené na spotrebiteľskom balení známkou. Cigarety označené poškodenou známkou alebo falzifikátom známky alebo cigarety, ktorých označenie nie je v súlade s osobitným predpisom,7ab) sa na účely tohto zákona posudzujú ako cigarety neoznačené.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7ab znie:
„7ab)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 313/1993 Z. z. o označení niektorých tabakových výrobkov kontrolnou známkou v znení vyhlášky č. 304/1995 Z. z. a vyhlášky č. 124/1997 Z. z.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1999.
Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.