147/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.06.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

147
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. mája 1999 bol v Madride podpísaný Program spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom na roky 1999 – 2001.
V súlade s bodom 7.2. program nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 14. mája 1999.
Do textu programu možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.