146/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.06.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

146
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. marca 1999 bolo v Bruseli prijaté Rozhodnutie č. 2/99 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ o zmene prílohy I Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987 (oznámenie č. 187/1996 Z. z.).
V súlade s článkom 2 rozhodnutie nadobudlo účinnosť 31. marca 1999.
Do textu rozhodnutia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.