145/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.06.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

145
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. februára 1999 bolo v Bruseli prijaté Rozhodnutie č. 1/99 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ o zmene príloh I, II a III Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987 (oznámenie č. 187/1996 Z. z.).
V súlade s článkom 4 ods. 1 rozhodnutie nadobudlo účinnosť 31. marca 1999.
Do textu rozhodnutia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.