142/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.06.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

142
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54/1996 Z. z.
výnos zo 4. júna 1999 č. 1670/99-III/11 o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatku.
Vo výnose sa ustanovuje, že Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie drevárskeho priemyslu na Slovensku uzavretá 31. marca 1998 medzi Zväzom spracovateľov dreva Slovenskej republiky a Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku a Dodatok č. 1 zo dňa 13. marca 1999 sú záväzné aj pre zamestnávateľov uvedených v prílohe k tomuto výnosu.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Úplné znenie výnosu a zoznam zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje, sa uverejní v časopise Práca a sociálna politika č. 9/1999.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, vo Zväze spracovateľov dreva Slovenskej republiky a v Odborovom zväze pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.