130/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.06.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

130
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. júna 1996 Slovenská republika pristúpila k Dohode o vývoji, prijatí a zavedení jednotných leteckých predpisov z 11. septembra 1990. Týmto dňom sa Slovenská republika stala členským štátom (so štatútom kandidáta) Spojených leteckých úradov, ktoré sú pridruženým orgánom Európskej konferencie civilného letectva.
V súlade s dohodou sú v Slovenskej republike platné prijaté Jednotné letecké predpisy (Joint Aviation Requirements), ktoré vydali Spojené letecké úrady (Joint Aviation Authorities).
Oznámenia o platných Jednotných leteckých predpisoch a ich zmenách sa budú postupne uverejňovať v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Jednotné letecké predpisy a ich zmeny bude postupne vydávať Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ako publikácie Leteckej informačnej služby Slovenskej republiky.
Dohoda o vývoji, prijatí a zavedení jednotných leteckých predpisov a Jednotné letecké predpisy sú v úplnom znení uložené a prístupné na nazretie v Leteckom úrade Slovenskej republiky.