129/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1999 do 31.12.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

129
ZÁKON
z 3. júna 1999,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 243/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 205/1997 Z. z. a zákona č. 396/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 odsek 1 znie:
„(1)
Sadzby dane sú určené takto:
Položka colného sadzobníka1a) Názov tovaru Sadzba dane
a) 2710 00 11 minerálne oleje okrem
položiek uvedených
2710 00 97 v písmenách b) až g) a k) 14 400 Sk/t
b) 2710 00 21
a špeciálne druhy benzínu 2 800 Sk/t
2710 00 25
c) 2710 00 27
motorový benzín s obsahom
2710 00 32 olova nie väčším ako 0,013 g/l
a
2710 00 37 palivo pre prúdové motory
benzínového typu 13 300 Sk/t
d) 2710 00 41 stredné oleje určené na špecifické spracovanie2)
a
2710 00 45 stredné oleje určené na chemické spracovanie,
ale iným postupom, ako je stanovené pre PpKN 2710 00 41 0 Sk/t
e) 2710 00 51
a kerozín
2710 00 55
2710 00 59 ostatné stredné oleje
2710 00 61 plynové oleje určené na špecifické spracovanie2)
2710 00 65 plynové oleje určené na chemické spracovanie,
ale iným postupom, ako je stanovené pre PpKN 2710 00 61
2710 00 74 vykurovacie oleje s obsahom síry nie väčším ako
1 % hmotnosti
a
2710 00 76 vykurovacie oleje s obsahom síry nie väčším ako
1 % hmotnosti, ale nie väčším ako 2 %
hmotnosti 9 500 Sk/t
í) 2710 00 77 vykurovacie oleje s obsahom síry väčším
ako 2 % hmotnosti, ale nie väčším ako 2,8 %
hmotnosti
a
2710 00 78 vykurovacie oleje s obsahom síry väčším
ako 2,8 % hmotnosti 300 Sk/t
g) 2710 00 81
mazacie oleje; ostatné oleje 0 Sk/t
2710 00 97
h) 2711 11 00 zemný plyn a iné plynné uhľovodíky skvapalnené,
určené na použitie ako pohonná látka 2 370 Sk/t
2711 19 00
i) 2711 21 00 zemný plyn a iné plynné uhľovodíky v plynnom
a stave, určené na použitie ako pohonná látka 2 Sk/m3
2711 29 00
j) 3824 90 95 ekologické palivo vyrobené v tuzemsku 1 000 Sk/t
k) 2710 00 66
plynové oleje 12 500 Sk/t.".
2710 00 68
2.
V § 11 ods. 2 sa slová „8 500 Sk za tonu zaplatenej dane z motorovej nafty“ nahrádzajú slovami „9 000 Sk z dane zaplatenej za tonu motorovej nafty“.
3.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1a, 2 a 2a znejú:
„1a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/1998 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov.
2)
Doplnková poznámka 4 ku kapitole 27 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 388/1998 Z. z.
2a)
Doplnkové poznámky 4 a 6 ku kapitole 27 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 388/1998 Z. z.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1999.
Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.