126/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.06.1999 do 31.12.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

126
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 10. júna 1999,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 118/1999 Z. z. o dovoznej prirážke
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 56 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 118/1999 Z. z. o dovoznej prirážke sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 písm. a) sa za slovo „prílohe“ vkladajú slová „č. 1“.
2.
V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
dovážaný tovar určený na výrobnú spotrebu pre farmaceutickú výrobu, ktorý je uvedený v prílohe č. 2 k tejto vyhláške; skutočnosť, že tovar je určený na výrobnú spotrebu pre farmaceutickú výrobu, sa uvádza v odseku 31 jednotného colného dokladu.“.
3.
Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1 a za položku „2836 20 00 Uhličitan sodný“ sa vkladajú položky
„2844 40 20
Umelé rádioaktívne izotopy – len na zdravotnícke účely
2844 40 30
Zlúčeniny umelých rádioaktívnych izotopov – len na zdravotnícke účely
2844 40 80
Ostatné – len na zdravotnícke účely
30
Farmaceutické výrobky“.
4.
Za prílohu č. 1 sa dopĺňa príloha č. 2, ktorá je prílohou k tejto vyhláške.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Brigita Schmögnerová v. r.
Príloha k vyhláške č. 126/1999 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 118/1999 Z. z. v znení vyhlášky č. 126/1999 Z. z.
ZOZNAM položiek tovaru určeného na výrobnú spotrebu pre farmaceutickú výrobu
Kód colného sadzobníka Názov tovaru
1503 Stearín zo sadla, sadlový olej, oleostearín, oleomargarín a lojový olej, neemulgované alebo nezmiešané, alebo inak neupravené
1520 00 00 Glycerol surový; glycerolové vody a glycerolové lúhy
2501 00 10 Morská voda a roztoky solí
2835 10 00 Fosfornany (hypofosfity) a fosforitany (fosfity)
2843 Drahé kovy v koloidnom stave; anorganické alebo organické zlúčeniny drahých kovov, definované aj nedefinované; amalgámy drahých kovov hemicky
2847 Peroxid vodíka, tiež stužený močovinou
2906 13 10 Cholesterol
2934 90 96 Nukleové kyseliny a ich soli
2935 00 Sulfonamidy
2936 Provitamíny a vitamíny prírodné alebo reprodukované syntézou (vrátane prírodných konc ich deriváty užívané hlavne ako vitamíny a ich zmesi, tiež v akomkoľvek rozpúšťadle entrátov),
2937 Hormóny, prírodné alebo reprodukované syntézou; ich deriváty používané hlavne ako hormóny; ostatné steroidy používané hlavne ako hormóny
2938 Glykozidy prírodné alebo reprodukované syntézou a ich soli, étery, estery a ostatné deriváty
2939 Rastlinné alkaloidy, prírodné alebo reprodukované syntézou a ich soli, étery, estery deriváty a ostatné deriváty
2941 Antibiotiká