12/1999 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

12
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. júla 1998 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o odovzdávaní a prijímaní (readmisii) osôb v nezákonnom postavení.
Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 1. januára 1999, na základe článku 18 ods. 1.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.