114/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.05.1999 do 31.12.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

114
OPATRENIE
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 19. apríla 1999,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 380/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1999
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 380/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1999 sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 4 v časti Prehľad zisťovaní body 68, 69 a 74 znejú:
„68.
Soc 1-01 Ročný výkaz o zariadeniach sociálnych služieb
69.
Soc 4-99 Výkaz o výdavkoch na sociálnu pomoc
74.
Energ P 3-01 Ročný podnikový výkaz o spotrebe palív, elektriny a tepla na výrobu vybraných výrobkov“.
2.
V prílohe č. 4 v časti Prehľad zisťovaní sa za bod 84 pripája bod 85, ktorý znie:
„85.
Energia 1-01 Vybrané energetické ukazovatele výrobcov, distribútorov a spotrebiteľov palív a energie“.
3.
V prílohe č. 4 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 36 písmeno d) znie:
„d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. novembra sledovaného roka.“.
4.
V prílohe č. 4 v časti Charakteristiky zisťovaní názvy bodov 68 a 69 znejú:
„68.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o zariadeniach sociálnych služieb
69.
Názov zisťovania: Výkaz o výdavkoch na sociálnu pomoc“.
5.
V prílohe č. 4 v časti Charakteristiky zisťovaní sa za bod 84 pripája bod 85, ktorý znie:
„85.
Názov zisťovania: Vybrané energetické ukazovatele výrobcov, distribútorov a spotrebiteľov palív a energie
Značka štatistického formulára: Energia 1-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom pilotného zisťovania je získať informácie o výrobe, spotrebe, distribúcii a nákladoch na obstaranie palív a energie v podnikoch, ktoré palivá vyrábajú, spracúvajú alebo distribuujú. Súčasťou zisťovania je aj oslovenie súčasných a potenciálnych používateľov obnoviteľných zdrojov energie. Získané údaje sa využijú pri zostavovaní energetickej bilancie harmonizovanej s metodikou Európskej únie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba, spotreba, distribúcia a náklady na obstaranie palív a energie.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek určuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe ustanovených kritérií (Odvetvová klasifikácia ekonomických činností, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad Slovenskej republiky zaslal príslušný formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: jednorazová.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. mája 1999.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Banskej Bystrici.“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Peter Mach v. r.