112/1999 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

112
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 3. mája 1999,
ktorou sa prírodná rezervácia Skalka a prírodná rezervácia Zadná Poľana ustanovujú za národné prírodné rezervácie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:
§ 1
Za národné prírodné rezervácie sa ustanovujú:
a)
prírodná rezervácia Skalka v Národnom parku Nízke Tatry v okrese Brezno s výmerou 2 659,81 ha,
b)
prírodná rezervácia Zadná Poľana v Chránenej krajinnej oblasti Poľana v okrese Detva a v okrese Zvolen s výmerou 695,09 ha.
§ 2
Dokumentácia národných prírodných rezervácií uvedených v § 1 je uložená na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade v Banskej Bystrici, na Okresnom úrade v Brezne, na Okresnom úrade v Detve a na Okresnom úrade vo Zvolene.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 1999.
László Miklós v. r.