108/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.1999 do 31.03.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

108
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 13. mája 1999,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 66/1995 Z. z. o stredných školách požiarnej ochrany
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2, § 19 ods. 4, § 21 ods. 5, § 26 ods. 4 a § 38 ods. 2 v spojení s § 55 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 4 písm. d), § 11 ods. 1, § 12 ods. 2 a § 13 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 66/1995 Z. z. o stredných školách požiarnej ochrany sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 znie:
㤠2
Druhy, formy a dĺžka štúdia
(1)
Škola pripravuje žiakov na výkon povolania a činností v odbore požiarna ochrana a poskytuje im v študijných odboroch úplné stredné vzdelanie a vyššie odborné vzdelanie.
(2)
Štúdium sa organizuje ako denné štúdium alebo štúdium popri zamestnaní. Štúdium v študijných odboroch denného štúdia určeného pre absolventov základnej školy trvá štyri roky. Štúdium popri zamestnaní trvá najmenej dva roky.
(3)
Úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore požiarna ochrana získajú žiaci absolvovaním nadstavbového štúdia. Štúdium je určené pre uchádzačov, ktorí majú stredné vzdelanie.
(4)
Vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore požiarna ochrana získajú žiaci absolvovaním najmenej dvojročného pomaturitného špecializačného štúdia, ktoré je určené pre uchádzačov s úplným stredným vzdelaním alebo s úplným stredným odborným vzdelaním.
(5)
Škola zabezpečuje vyučovanie odborných predmetov v rámci denného štvorročného štúdia v študijnom odbore 3632 6 pozemné staviteľstvo s odborným zameraním na požiarnu ochranu.
(6)
Súčasťou školy je stredisko praktického vyučovania5) pre učebné odbory a študijné odbory so zameraním na požiarnu ochranu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.
2.
V § 3 ods. 1 sa slová „náčelník Hlavnej správy Zboru požiarnej ochrany ministerstva6) (ďalej len „náčelník hlavnej správy“)“ nahrádzajú slovami „náčelník Zboru požiarnej ochrany6) (ďalej len „náčelník zboru“)“.
3.
V celom texte vyhlášky sa slová „náčelník hlavnej správy“ vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami „náčelník zboru“ v príslušnom gramatickom tvare.
4.
V § 5 ods. 1 sa slová „20. mája“ nahrádzajú slovami „31. marca“.
5.
§ 12 znie:
㤠12
Maturitná skúška a absolventská skúška
(1)
Nadstavbové štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou.7)
(2)
Pomaturitné špecializačné štúdium sa ukončuje absolventskou skúškou a udelením absolutória.
(3)
Podmienkou vykonania maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky je úspešné ukončenie posledného ročníka štúdia.“.
6.
Nadpis nad § 13 znie:
„Organizácia ukončovania štúdia“.
7.
V § 13 odsek 1 znie:
„(1)
Maturitná skúška sa skladá z písomnej skúšky a ústnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, z ústnej skúšky z voliteľného predmetu a zo skúšky z odborných predmetov, ktoré určí náčelník školy.“.
8.
V § 13 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
9.
Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý znie:
㤠13a
(1)
Absolventská skúška je komplexná odborná skúška, na ktorej sa overuje úroveň zdokonalenia žiaka a úroveň jeho prípravy na výkon povolania. Obsahuje písomnú absolventskú prácu a jej obhajobu a komplexnú skúšku z odborných predmetov, ktoré určí náčelník školy.
(2)
Absolventská skúška sa koná v riadnom skúšobnom období v druhej polovici júna, v mimoriadnom skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roku. Termín skúšky určuje náčelník školy.
(3)
Na absolventskú skúšku z odborných predmetov schvaľuje náčelník školy najmenej 30 tém a určuje učebné pomôcky, ktoré môže žiak používať pri skúške.
(4)
Na základe úspešného zvládnutia absolventskej skúšky udeľuje škola absolventovi absolutórium.“.
10.
V § 14 ods. 1 sa za slovo „skúšky“ vkladajú slová „alebo absolventskej skúšky“.
11.
V § 15 ods. 1 sa slová „skúška je verejná“ nahrádzajú slovami “skúška a absolventská skúška sú verejné“.
12.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Príprava na skúšku trvá najviac 30 minút. Absolventská skúška z odborných predmetov trvá najviac 25 minút; obhajoba písomnej absolventskej práce trvá najviac 30 minút.“.
13.
V § 16 ods. 1 sa za slovo „skúšku“ vkladajú slová „alebo na absolventskú skúšku“ a za slovo „skúšky“ sa vkladajú slová „alebo absolventskej skúšky“.
14.
V § 16 ods. 2 sa za slovo „skúške“ vkladajú slová „alebo na absolventskej skúške“.
15.
V § 17 ods. 1 a 2 sa za slovo „skúšky“ vkladajú slová „alebo absolventskej skúšky“.
16.
V § 18 ods. 1 a 3 sa slová „skúška sa koná“ nahrádzajú slovami „skúška a absolventská skúška sa konajú“.
17.
V § 19 ods. 4 sa za slovo „skúške“ vkladajú slová „alebo na absolventskej skúške“.
18.
V § 20 ods. 4 sa za slovo „skúšok“ vkladajú slová „alebo absolventských skúšok“.
19.
V nadpise nad § 21 sa vypúšťajú slová „maturitnej skúšky“.
20.
V § 21 ods. 1 sa vypúšťa slovo „maturitnej“.
21.
V § 22 ods. 2 sa za slovo „skúšky“ vkladajú slová „alebo absolventskej skúšky“.
22.
V § 23 ods. 1, 3 a 5 sa vypúšťa slovo „maturitnej“.
23.
V § 23 ods. 3, 4 a 5 sa vypúšťa slovo „maturitnú“.
24.
V § 24 ods. 1 sa za slovo „skúšku“ vkladajú slová „alebo absolventskú skúšku“.
25.
V § 24 ods. 2 písm. a) sa za slovo „skúšky“ vkladajú slová „alebo absolventskej skúšky“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 1999.
Ladislav Pitner v. r.