105/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1999 do 31.03.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

105
ZÁKON
z 11. mája 1999,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 52/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z., zákona č. 248/1997 Z. z. a zákona č. 190/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 znie:
㤠1
Tento zákon upravuje poskytovanie mzdy a odmeny za pracovnú pohotovosť, zisťovanie a používanie priemerného zárobku na pracovnoprávne účely.“.
2.
Odkazy 1 a 1a vrátane poznámok pod čiarou k nim sa vypúšťajú.
3.
Odkaz 1b v § 2 a v poznámke pod čiarou sa označuje ako odkaz 1.
4.
§ 7 vrátane nadpisu znie:
㤠7
Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu
(1)
Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu sa dohodne v kolektívnej zmluve; ak nie je dohodnuté v kolektívnej zmluve, patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 20 % minimálnej mzdovej tarify za hodinu pre prvú tarifnú triedu.
(2)
S vedúcim zamestnancom4b) možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú nočnú prácu; mzdové zvýhodnenie v takom prípade vedúcemu zamestnancovi nepatrí.“.
5.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠7a
Mzdové zvýhodnenie za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí
(1)
Zamestnancovi patrí mzdové zvýhodnenie za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom pro-stredí v prípade, ak je riziko prekročenia najvyššie prípustných hodnôt alebo expozície zamestnanca škodlivým faktorom práce alebo pracovného prostredia, ktoré sú ustanovené osobitnými predpismi.4c) Riziko tohto prekročenia na základe žiadosti zamestnávateľa, zamestnancov alebo príslušnej odborovej organizácie posudzuje príslušný orgán na ochranu zdravia.4d)
(2)
Mzdové zvýhodnenie za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí sa dohodne v kolektívnej zmluve; ak nie je dohodnuté v kolektívnej zmluve, patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v takomto prostredí mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 20 % minimálnej mzdovej tarify za hodinu pre prvú tarifnú triedu.
(3)
Pracovné činnosti, pri ktorých dochádza k ohrozeniu života alebo zdravia v pracovnom prostredí, sú činnosti s rizikom škodlivého pôsobenia
a)
profesionálnej infekcie,
b)
ionizujúceho žiarenia,
c)
neionizujúceho žiarenia,
d)
chemických karcinogénov,
e)
chemických škodlivín alebo
f)
fyzikálnych vplyvov (napríklad prach, teplota, hluk, vibrácie, zvýšený tlak vzduchu).
(4)
V kolektívnej zmluve možno dohodnúť poskytovanie mzdového zvýhodnenia v širšom rozsahu, ako je ustanovené v odsekoch 1 až 3.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4c a 4d znejú:
„4c)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 14/1977 Zb. o ochrane pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 123/1993 Z. z. o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami elektromagnetického poľa, úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. Z-7631/1984-B/2-06 o hygienických zásadách pri práci s chemickými karcinogénmi (reg. v čiastke 24/1985 Zb.) v znení výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 8/1990 Vestníka MZ SR (reg. pod č. 375/1990 Zb.), úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. Z-7199/1981-B/3-06 o hygienických zásadách pre prácu s lasermi (reg. v čiastke 25/1982 Zb.), úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. Z-1629/1978-B/3-06 o hygienických požiadavkách na pracovné prostredie (reg. v čiastke 20/1978 Zb.) v znení úpravy č. Z-9021/84-B/2-06 (reg. v čiastke 24/1985 Zb.).
4d)
§ 12 písm. c) a § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z.“.
6.
§ 14 vrátane nadpisu znie:
㤠14
Minimálne mzdové tarify
(1)
Zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný poskytnúť zamestnancovi mzdu najmenej vo výške minimálnej mzdovej tarify zodpovedajúcej príslušnej tarifnej triede podľa miery zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti práce vykonávanej zamestnancom. Ak celková mzda zamestnanca nedosiahne v kalendárnom mesiaci výšku minimálnej mzdovej tarify, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok vo výške rozdielu medzi dosiahnutou mzdou a výškou minimálnej mzdovej tarify podľa prvej vety.
(2)
Do mzdy podľa odseku 1 sa nezahŕňa mzda a mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas (§ 5).
(3)
Minimálne mzdové tarify odstupňované podľa zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti práce a vyjadrené tarifnými triedami ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.“.
7.
V § 15 sa slová „jednej desatiny hodinovej minimálnej mzdy“ nahrádzajú slovami „10 % minimálnej mzdovej tarify za hodinu pre prvú tarifnú triedu“.
8.
V § 17 ods. 6 sa na konci pripája táto veta:
„Ak u zamestnávateľa nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve a priemerný zárobok zamestnanca je nižší ako príslušná minimálna mzdová tarifa, zvýši sa priemerný zárobok na výšku zodpovedajúcu tejto minimálnej mzdovej tarife.“.
9.
Štvrtá a časť sa vypúšťa.
10.
V § 20 ods. 2 sa slová „zvýšená mzda za prácu nadčas“ nahrádzajú slovami „mzda a mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas“ a slová „zvýšená mzda za prácu vo sviatok“ nahrádzajú slovami „mzda a mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok“.
Čl. II
Zrušujú sa:
§ 4 a 5 nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 43/1992 Zb. o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1993 Z. z.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1999.
Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.