102/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

102
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 11. mája 1994 bol v Štrasburgu otvorený na podpis Protokol č. 11 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd meniaci kontrolný systém založený dohovorom.
Za Slovenskú republiku bol dohovor podpísaný 11. mája 1994 v Štrasburgu. Národná rada Slovenskej republiky s protokolom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 510 z 30. júna 1994 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 31. augusta 1994. Ratifikačná listina bola zaregistrovaná u generálneho tajomníka Rady Európy 28. septembra 1994.
Protokol nadobudol platnosť 1. novembra 1998 v súlade s článkom 4.
Protokol č. 11
k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd meniaci kontrolný systém založený dohovorom
Členské štáty Rady Európy, signatári tohto protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd podpísaného v Ríme 4. novembra 1950 (ďalej len „dohovor“),
vzhľadom na naliehavú potrebu reštrukturalizovať kontrolný mechanizmus založený dohovorom s cieľom podporiť a zdokonaliť efektivitu ochrany ľudských práv a základných slobôd, najmä vzhľadom na zvyšujúci sa počet sťažností a vzrastajúci počet členov Rady Európy,
vzhľadom na to, že je preto žiaduce zmeniť určité ustanovenia dohovoru predovšetkým s ohľadom na nahradenie existujúcej Európskej komisie a Európskeho súdu pre ľudské práva novým stálym súdom,
berúc ohľad na rezolúciu č. 1 schválenú na Európskej ministerskej konferencii o ľudských právach konanej vo Viedni 19. a 20. marca 1985,
berúc ohľad na odporúčanie č. 1194 (1992) schválené Parlamentným zhromaždením Rady Európy 6. októbra 1992,
berúc ohľad na rozhodnutie o reforme kontrolného mechanizmu dohovoru prijaté hlavami štátov a vlád členských štátov Rady Európy vo Viedenskej deklarácii z 9. októbra 1993,
dohodli sa takto:
Článok 1
Súčasný text hláv II až IV dohovoru (články 19 až 56) a Protokol č. 2, ktorý priznáva Európskemu súdu pre ľudské práva právomoc vydávať posudky, sa nahrádzajú hlavou II dohovoru (články 19 až 51), ktorá znie:
„HLAVA II
EURÓPSKY SÚD PRE ĽUDSKÉ PRÁVA
Článok 19
Zriadenie súdu
Na zabezpečenie plnenia záväzkov prijatých Vysokými zmluvnými stranami v tomto dohovore a v jeho protokoloch sa zriaďuje Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „súd“). Súd vykonáva svoju funkciu permanentne.
Článok 20
Počet sudcov
Súd tvoria sudcovia, ktorých počet sa rovná počtu Vysokých zmluvných strán.
Článok 21
Predpoklady na výkon funkcie
1.
Sudcovia musia mať vysoký morálny charakter a musia spĺňať podmienky na výkon vysokých súdnych funkcií alebo byť uznávanými právnikmi.
2.
Sudcovia zasadajú v súde ako súkromné osoby.
3.
Sudcovia nemôžu počas svojho funkčného obdobia vykonávať činnosť nezlučiteľnú s ich nezávislosťou, nestrannosťou alebo s požiadavkami súvisiacimi so stálym výkonom ich funkcie; o všetkých otázkach týkajúcich sa použitia tohto odseku rozhodne súd.
Článok 22
Voľba sudcov
1.
Sudcov volí Parlamentné zhromaždenie Rady Európy za každú Vysokú zmluvnú stranu väčšinou odovzdaných hlasov zo zoznamu troch kandidátov navrhnutých Vysokou zmluvnou stranou.
2.
Rovnaký postup sa použije pri dopĺňaní súdu v prípade prístupu nových Vysokých zmluvných strán a pri obsadzovaní uprázdnených miest.
Článok 23
Funkčné obdobie
1.
Sudcovia sú volení na obdobie šiestich rokov. Môžu byť zvolení opätovne. Funkčné obdobie polovice sudcov zvolených pri prvých voľbách sa však skončí po uplynutí troch rokov.
2.
Sudcov, ktorých funkčné obdobie sa skončí po uplynutí prvých troch rokov, určí žrebovaním generálny tajomník Rady Európy ihneď po ich zvolení.
3.
Aby sa v rámci možností zabezpečilo obnovovanie mandátu polovice sudcov každé tri roky, Parlamentné zhromaždenie Rady Európy môže, skôr ako prikročí k ďalšej voľbe, rozhodnúť, že funkčné obdobie jedného alebo viacerých sudcov, ktorí majú byť zvolení, nemusí trvať šesť rokov, nemôže však presiahnuť deväť rokov a nemôže trvať ani kratšie ako tri roky.
4.
Ak ide o funkčné obdobie viacerých sudcov a ak Parlamentné zhromaždenie Rady Európy postupuje podľa predchádzajúceho odseku, dĺžka funkčného obdobia sudcov sa určí žrebovaním, ktoré vykoná generálny tajomník Rady Európy ihneď po uskutočnení volieb.
5.
Sudca zvolený namiesto iného sudcu, ktorého funkčné obdobie sa neskončilo, vykonáva funkciu po zvyšok funkčného obdobia svojho predchodcu.
6.
Funkčné obdobie sudcov sa skončí dovŕšením veku 70 rokov.
7.
Sudcovia vykonávajú svoju funkciu až do ich nahradenia. Aj po ich nahradení však pokračujú v prejednávaní tých prípadov, ktoré už začali posudzovať.
Článok 24
Odvolanie
Sudcu možno odvolať z jeho funkcie, len ak ostatní sudcovia dvojtretinovou väčšinou rozhodnú, že prestal spĺňať podmienky kladené na jej výkon.
Článok 25
Kancelária súdu a právni poradcovia
Súd má k dispozícii kanceláriu, ktorej úlohy a organizácia sú stanovené v rokovacom poriadku súdu. Súdu pomáhajú právni poradcovia.
Článok 26
Plénum súdu
Plénum súdu
a)
volí na trojročné obdobie svojho predsedu a jedného alebo dvoch podpredsedov, ktorí môžu byť zvolení opätovne,
b)
vytvára komory na stanovené obdobie,
c)
volí predsedov komôr súdu s možnosťou ich opätovného zvolenia,
d)
schvaľuje rokovací poriadok súdu,
e)
volí tajomníka súdu a jedného alebo viacerých jeho zástupcov.
Článok 27
Výbory, komory a veľká komora
1.
Predložené prípady súd prejednáva vo výboroch troch sudcov, v komorách siedmich sudcov a vo veľkej komore zloženej zo sedemnástich sudcov. Komory súdu vytvoria výbory na stanovené obdobie.
2.
Sudca zvolený za štát, ktorý je stranou v spore, automaticky je členom komory a veľkej komory. V prípade, že ten nezasadá alebo nemôže zasadať, dotknutý štát určí inú osobu, ktorá bude zasadať ako sudca.
3.
Členmi veľkej komory je aj predseda súdu, jeho podpredsedovia, predsedovia komôr a ďalší sudcovia vybraní v súlade s rokovacím poriadkom súdu. Keď bol spor predložený veľkej komore podľa článku 43, nemôže v nej zasadať sudca z komory, ktorá vyniesla v danej veci rozsudok, s výnimkou predsedu komory a sudcu, ktorý zasadal za dotknutý štát.
Článok 28
Vyhlásenie sťažností za neprijateľné výbormi
Výbor môže jednomyseľne vyhlásiť za neprijateľnú alebo vyčiarknuť zo zoznamu prípadov individuálnu sťažnosť podanú v súlade s článkom 34, ak sa také rozhodnutie môže prijať bez ďalšieho skúmania. Rozhodnutie je konečné.
Článok 29
Rozhodnutia komôr o prijateľnosti a vo veci samej
1.
Ak nebolo prijaté rozhodnutie podľa článku 28, o prijateľnosti a merite individuálnych sťažností podaných v súlade s článkom 34 rozhodne komora.
2.
 Komora rozhoduje o prijateľnosti a merite sťažností podaných štátmi v súlade s článkom 33.
3.
Ak vo výnimočných prípadoch súd nerozhodne inak, rozhodnutie o prijateľnosti sa prijme samostatne.
Článok 30
Postúpenie právomoci veľkej komore
Ak prípad prejednávaný komorou vyvoláva závažnú otázku týkajúcu sa výkladu dohovoru alebo jeho protokolov alebo ak by rozhodnutie komory o danej otázke mohlo byť v rozpore so skôr vyneseným rozsudkom súdu, komora môže, skôr ako vynesie rozsudok, postúpiť právomoc veľkej komore za predpokladu, že ani jedna zo zúčastnených strán proti tomu nevznesie námietku.
Článok 31
Právomoc veľkej komory
Veľká komora
a)
rozhoduje o sťažnostiach podaných podľa článku 33 alebo článku 34, keď jej tie postúpila komora v súlade sčlánkom 30 alebo keď jej bola vec predložená v súlade s článkom 43,
b)
posudzuje žiadosti o vydanie posudkov predložené podľa článku 47.
Článok 32
Právomoc súdu
1.
Právomoc súdu zahŕňa všetky otázky týkajúce sa výkladu a aplikácie dohovoru a jeho protokolov, ktoré sú mu predložené v súlade s ustanoveniami článkov 33, 34 a 47.
2.
O sporných otázkach týkajúcich sa jeho právomoci rozhoduje súd.
Článok 33
Medzištátne spory
Každá Vysoká zmluvná strana môže predložiť súdu na preskúmanie každé porušenie ustanovení dohovoru a jeho protokolov, za ktoré podľa jej názoru nesie zodpovednosť iná Vysoká zmluvná strana.
Článok 34
Individuálne sťažnosti
Súd môže prijímať sťažnosti od ktoréhokoľvek jednotlivca, mimovládnej organizácie alebo od skupiny osôb, ktoré sa považujú za poškodené v dôsledku porušenia práv priznaných dohovorom alebo jeho protokolmi jednou z Vysokých zmluvných strán. Vysoké zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú žiadnym spôsobom brániť účinnému výkonu tohto práva.
Článok 35
Podmienky prijateľnosti
1.
Súd môže prejednávať vec až po vyčerpaní všetkých vnútroštátnych prostriedkov nápravy, podľa všeobecne uznávaných pravidiel medzinárodného práva a v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bolo prijaté konečné rozhodnutie.
2.
Súd nebude posudzovať individuálnu sťažnosť predloženú podľa článku 34, ktorá je
a)
anonymná alebo
b)
v podstate rovnaká ako sťažnosť posudzovaná súdom už predtým, alebo ktorá je už predmetom iného medzinárodného vyšetrovacieho alebo zmierovacieho konania a neobsahuje žiadne nové relevantné skutočnosti.
3.
Súd vyhlási za neprijateľnú každú individuálnu sťažnosť predloženú podľa článku 34, ktorú pokladá za nezlučiteľnú s ustanoveniami tohto dohovoru alebo jeho protokolov, zjavne nepodloženú alebo za zneužívajúcu právo podať sťažnosť.
4.
Súd odmietne každú sťažnosť, ktorú považuje za neprijateľnú podľa tohto článku. Môže tak rozhodnúť v ktoromkoľvek štádiu konania.
Článok 36
Účasť tretej strany
1.
Vysoká zmluvná strana, ktorej občanom je sťažovateľ, má právo predložiť písomné vyjadrenie a zúčastniť sa na pojednávaní vo všetkých prípadoch prejednávaných komorou alebo veľkou komorou.
2.
Predseda súdu môže v záujme riadneho výkonu spravodlivosti vyzvať ktorúkoľvek Vysokú zmluvnú stranu, ktorá nie je stranou v konaní, alebo ktorúkoľvek zainteresovanú osobu, inú ako sťažovateľ, aby predložili písomné vyjadrenie alebo sa zúčastnili na pojednávaniach.
Článok 37
Vyčiarknutie sťažností
1.
Súd môže v ktoromkoľvek štádiu konania rozhodnúť o vyčiarknutí sťažnosti zo zoznamu prípadov, ak okolnosti vedú k záveru, že
a)
sťažovateľ už nemieni trvať na svojej sťažnosti, alebo
b)
vec už bola vyriešená, alebo
c)
pre akýkoľvek iný dôvod zistený súdom nie je potrebné pokračovať v posudzovaní sťažnosti.
Súd však pokračuje v posudzovaní sťažnosti, ak to vyžaduje dodržiavanie ľudských práv zaručených dohovorom a jeho protokolmi.
2.
Súd môže rozhodnúť o opätovnom zaradení sťažnosti do zoznamu prípadov, ak sa domnieva, že okolnosti odôvodňujú taký krok.
Článok 38
Prejednanie sťažnosti a konanie o zmieri
1.
Ak súd vyhlási sťažnosť za prijateľnú,
a)
pokračuje v prejednávaní veci spolu so zástupcami strán a v prípade potreby pristúpi k vyšetrovaniu, pre ktorého efektívne vykonanie mu zainteresované štáty poskytnú potrebnú súčinnosť,
b)
dá sa k dispozícii zúčastneným stranám s cieľom dosiahnuť urovnanie sporu zmierom založeným na rešpektovaní ľudských práv zaručených dohovorom a jeho protokolmi.
2.
Konanie vedené podľa odseku 1 písm. b) je dôverné.
Článok 39
Dosiahnutie zmieru
V prípade dosiahnutia zmieru súd vyčiarkne sťažnosť zo zoznamu prípadov rozhodnutím, ktoré obsahuje stručné zhrnutie skutkového stavu a dosiahnutého riešenia.
Článok 40
Verejné pojednávanie a prístup k dokumentom
1.
Pojednávania sú verejné, ak súd vo výnimočných prípadoch nerozhodne inak.
2.
Spisy uložené u tajomníka súdu sú prístupné verejnosti, ak predseda súdu nerozhodne inak.
Článok 41
Spravodlivé zadosťučinenie
Ak súd dospeje k záveru, že bol porušený dohovor alebo jeho protokoly, a ak vnútroštátne právo dotknutej Vysokej zmluvnej strany umožňuje len čiastočnú nápravu, súd prizná v prípade potreby poškodenej strane spravodlivé zadosťučinenie.
Článok 42
Rozsudky vynesené komorami
Rozsudky vynesené komorami sa stanú konečnými v súlade s ustanoveniami článku 44 ods. 2.
Článok 43
Predloženie veci veľkej komore
1.
V lehote troch mesiacov odo dňa vynesenia rozsudku komorou môže vo výnimočných prípadoch každá zo zúčastnených strán požiadať o predloženie veci veľkej komore.
2.
Porota piatich sudcov veľkej komory prijme takú žiadosť, ak prípad vyvoláva závažné otázky týkajúce sa výkladu alebo aplikácie dohovoru alebo jeho protokolov alebo závažnú otázku všeobecného významu.
3.
Ak porota žiadosť prijme, veľká komora rozhodne vo veci rozsudkom.
Článok 44
Právoplatnosť rozsudkov
1.
Rozsudok veľkej komory je konečný.
2.
Rozsudok komory je konečný
a)
vtedy, ak strany vyhlásia, že nepožiadajú o predloženie veci veľkej komore, alebo
b)
po uplynutí trojmesačnej lehoty odo dňa vynesenia rozsudku, ak strany nepožiadali o predloženie veci veľkej komore, alebo
c)
vtedy, ak porota sudcov veľkej komory odmietne žiadosť o predloženie veci veľkej komore podanú v súlade s článkom 43.
3.
Právoplatný rozsudok sa zverejní.
Článok 45
Odôvodnenie rozsudkov a rozhodnutí
1.
Rozsudky, ako aj rozhodnutia, ktorými sa sťažnosti vyhlasujú za prijateľné alebo za neprijateľné, musia obsahovať odôvodnenie.
2.
Ak rozsudok alebo jeho časť nevyjadruje jednomyseľný názor sudcov, každý sudca má právo pripojiť k nemu osobitné stanovisko.
Článok 46
Záväznosť a vykonávanie rozsudkov
1.
Vysoké zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú riadiť právoplatným rozsudkom súdu vo všetkých sporoch, ktorých sú stranami.
2.
Právoplatný rozsudok súdu sa doručí Výboru ministrov, ktorý dohliada na jeho výkon.
Článok 47
Posudky
1.
Súd môže na žiadosť Výboru ministrov vydávať posudky o právnych otázkach týkajúcich sa výkladu dohovoru a jeho protokolov.
2.
Takéto posudky sa nemôžu týkať otázok súvisiacich s obsahom alebo s rozsahom práv alebo slobôd stanovených v hlave I dohovoru a v jeho protokoloch alebo iných otázok, ktorými by sa súd alebo Výbor ministrov mohol zaoberať v rámci konania začatého na základe ustanovení dohovoru.
3.
Rozhodnutie požiadať súd o posudok prijíma Výbor ministrov väčšinou hlasov zástupcov oprávnených v ňom zasadať.
Článok 48
Poradná právomoc súdu
Súd rozhodne, či žiadosť o posudok podaná Výborom ministrov spadá do jeho právomoci vymedzenej v článku 47.
Článok 49
Odôvodnenie posudkov
1.
Posudok súdu musí obsahovať odôvodnenie.
2.
Ak posudok nevyjadruje úplne alebo čiastočne jednomyseľný názor sudcov, každý sudca má právo pripojiť k nemu osobitné stanovisko.
3.
Posudky súdu sa doručia Výboru ministrov.
Článok 50
Náklady na činnosť súdu
Náklady spojené s činnosťou súdu hradí Rada Európy.
Článok 51
Výsady a imunity sudcov
Sudcovia požívajú počas výkonu svojej funkcie výsady a imunity ustanovené v článku 40 Štatútu Rady Európy a v dohodách uzatvorených na jeho základe.“.
Článok 2
1.
Doterajšia hlava V dohovoru sa označuje ako hlava III dohovoru; doterajší článok 57 dohovoru sa označuje ako článok 52 dohovoru, doterajšie články 58 a 59 dohovoru sa vypúšťajú a doterajšie články 60 až 66 dohovoru sa označujú ako články 53 až 59 dohovoru.
2.
Nad hlavu I dohovoru sa vkladá nadpis, ktorý znie: „Práva a slobody“ a nad novooznačenú hlavu III dohovoru sa vkladá nadpis, ktorý znie: „Rôzne ustanovenia“. Nadpisy článkov 1 až 18 a novooznačených článkov 52 až 59 dohovoru sú uvedené v dodatku tohto protokolu.
3.
V novooznačenom článku 56 ods. 1 sa za slovo „vzťahovať“ vkladajú slová „na základe ustanovenia odseku 4 tohto článku“; v odseku 4 sa slová „Komisie na to, aby prijímala sťažnosti“ nahrádzajú slovami „Súdu na to, aby prijímal sťažnosti“ a slová „podľa článku 25 tohto Dohovoru“ slovami „podľa článku 34 Dohovoru“. V novooznačenom článku 58 ods. 4 sa slová „článku 63“ nahrádzajú slovami „článku 56“.
4.
Dodatkový protokol k dohovoru sa mení a dopĺňa takto:
a)
nadpisy jednotlivých článkov sú uvedené v dodatku tohto protokolu,
b)
v článku 4 v poslednej vete sa slová „článku 63“ nahrádzajú slovami „článku 56“.
5.
Protokol č. 4 sa mení a dopĺňa takto:
a)
nadpisy jednotlivých článkov sú uvedené v dodatku tohto protokolu,
b)
v článku 5 ods. 3 sa slová „článku 63“ nahrádzajú slovami „článku 56“; v článku 5 sa dopĺňa nový odsek 5, ktorý znie:
„5.
Ktorýkoľvek štát, ktorý urobil vyhlásenie podľa odsekov 1 alebo 2 tohto článku, môže kedykoľvek neskôr vyhlásiť v mene jedného územia alebo viacerých území, ktorých sa vyhlásenie týka, že uznáva právomoc súdu prijímať sťažnosti od jednotlivcov, mimovládnych organizácií alebo od skupín osôb podané v súlade s článkom 34 dohovoru a týkajúce sa všetkých alebo niektorých z článkov 1 až 4 tohto protokolu.“,
c)
v článku 6 sa vypúšťa odsek 2.“.
6.
Protokol č. 6 sa mení a dopĺňa takto:
a)
nadpisy jednotlivých článkov sú uvedené v dodatku tohto protokolu,
b)
v článku 4 sa slová „podľa článku 64“ nahrádzajú slovami „podľa článku 57“.
7.
Protokol č. 7 sa dopĺňa takto:
a)
nadpisy jednotlivých článkov sú uvedené v dodatku tohto protokolu,
b)
v článku 6 ods. 4 sa slová „článku 63“ nahrádzajú slovami „článku 56“, v článku 6 sa dopĺňa nový odsek 6, ktorý znie:
6. Ktorýkoľvek štát, ktorý urobil vyhlásenie podľa odsekov 1 alebo 2 tohto článku, môže kedykoľvek neskôr vyhlásiť v mene jedného územia alebo viacerých území, ktorých sa vyhlásenie týka, že uznáva právomoc súdu prijímať sťažnosti od jednotlivcov, mimovládnych organizácií alebo od skupín osôb podané v súlade s článkom 34 dohovoru a týkajúce sa všetkých alebo niektorých z článkov 1 až 5 tohto protokolu.“,
c)
v článku 7 sa vypúšťa odsek 2.
8.
Zrušuje sa protokol č. 9.
Článok 3
1.
Tento protokol je otvorený na podpis členským štátom Rady Európy, signatárom dohovoru, ktoré môžu vyjadriť svoj súhlas byť viazané protokolom
a)
podpisom bez výhrady ratifikácie, prijatia alebo schválenia alebo
b)
podpisom s výhradou ratifikácie, prijatia alebo schválenia, po ktorom nasleduje ratifikácia, prijatie alebo schválenie.
2.
Ratifikačné listiny, listiny o prijatí alebo o schválení sa uložia u generálneho tajomníka Rady Európy.
Článok 4
Tento protokol nadobudne platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí jedného roku odo dňa, keď všetky zmluvné strany dohovoru vyjadria svoj súhlas byť viazané protokolom v súlade s ustanoveniami článku 3. Voľba nových sudcov sa môže uskutočniť a všetky ďalšie opatrenia potrebné na zriadenie nového súdu sa môžu vykonať v súlade s ustanoveniami tohto protokolu odo dňa, keď všetky zmluvné strany dohovoru vyjadria svoj súhlas byť viazané protokolom.
Článok 5
1.
Funkčné obdobie sudcov, členov komisie, tajomníka súdu a zástupcu tajomníka súdu sa skončí dňom nadobudnutia platnosti tohto protokolu; tým nie sú dotknuté ustanovenia odsekov 3 a 4 tohto článku.
2.
Sťažnosti prejednávané pred komisiou, ktoré neboli vyhlásené za prijateľné do dňa nadobudnutia platnosti tohto protokolu, prejedná súd v súlade s ustanoveniami tohto protokolu.
3.
Sťažnosťami, ktoré boli vyhlásené za prijateľné do dňa nadobudnutia platnosti tohto protokolu, sa počas obdobia jedného roku, počnúc týmto dňom, naďalej zaoberajú členovia komisie. Všetky sťažnosti, ktorých prejednanie sa neskončilo v priebehu tohto obdobia, sa odovzdajú súdu, ktorý ich prejedná ako prijateľné v súlade s ustanoveniami tohto protokolu.
4.
V prípade sťažnosti, ku ktorej komisia po nadobudnutí platnosti tohto protokolu prijala správu podľa predchádzajúceho článku 31 dohovoru, správa sa doručí stranám, ktoré nie sú oprávnené ju zverejniť. Podľa ustanovení platných pred nadobudnutím platnosti tohto protokolu možno prípad postúpiť súdu. To, či o prípade rozhodne komora alebo veľká komora, určí porota veľkej komory. Ak o prípade rozhodne komora, jej rozhodnutie je konečné. Prípadmi, ktoré neboli postúpené súdu, sa zaoberá Výbor ministrov konajúci na základe ustanovenia predchádzajúceho článku 32 dohovoru.
5.
Prípady prejednávané pred súdom, ktoré neboli rozhodnuté do dňa nadobudnutia platnosti tohto protokolu, sa postúpia veľkej komore súdu, ktorá ich prejedná v súlade s ustanoveniami tohto protokolu.
6.
Prípady prejednávané pred Výborom ministrov, ktoré neboli rozhodnuté podľa predchádzajúceho článku 32 dohovoru do dňa nadobudnutia platnosti tohto protokolu, dokončí Výbor ministrov konajúci na základe tohto článku.
Článok 6
Ak Vysoká zmluvná strana uskutočnila vyhlásenie podľa predchádzajúcich článkov 25 alebo 46 dohovoru, ktorými uznala právomoc komisie alebo súdu vo veciach vzniknutých po skutočnostiach alebo založených na skutočnostiach, ktoré sa vyskytnú po uskutočnení takého vyhlásenia, vzťahuje sa toto obmedzenie aj na právomoci súdu podľa tohto protokolu.
Článok 7
Generálny tajomník Rady Európy oznámi členským štátom Rady Európy
a)
každý podpis,
b)
uloženie každej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo o schválení,
c)
dátum nadobudnutia platnosti tohto protokolu alebo niektorých jeho ustanovení v súlade s článkom 4,
d)
každý iný úkon, oznámenie alebo vyhlásenie týkajúce sa tohto protokolu.
Na dôkaz toho podpísaní, ktorí na to boli riadne splnomocnení, podpísali tento protokol.
Dané v Štrasburgu 11. mája 1994 v angličtine a vo francúzštine, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť, v jednom vyhotovení, ktoré sa uloží v archívoch Rady Európy. Generálny tajomník Rady Európy zašle overenú kópiu každému členskému štátu Rady Európy.
Dodatok
Nadpisy jednotlivých článkov, ktoré sa vložia do textu Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a jeho protokolov.1)
Dohovor
Článok 1 – Záväzok dodržiavať ľudské práva
Článok 2 – Právo na život
Článok 3 – Zákaz mučenia
Článok 4 – Zákaz otroctva a nútenej práce
Článok 5 – Právo na slobodu a bezpečnosť
Článok 6 – Právo na spravodlivé súdne konanie
Článok 7 – Uloženie trestu výlučne na základe zákona
Článok 8 – Právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života
Článok 9 – Sloboda myslenia, svedomia a náboženstva
Článok 10 – Sloboda prejavu
Článok 11 – Sloboda zhromažďovania a združovania
Článok 12 – Právo uzavrieť manželstvo
Článok 13 – Právo na účinný prostriedok nápravy
Článok 14 – Zákaz diskriminácie
Článok 15 – Odstúpenie vo výnimočných situáciách
Článok 16 – Obmedzenia politickej činnosti cudzincov
Článok 17 – Zákaz zneužitia práv
Článok 18 – Hranice použitia obmedzení výkonu práv
Článok 52 – Žiadosti generálneho tajomníka a podanie vysvetlenia
Článok 53 – Ochrana uznaných ľudských práv
Článok 54 – Právomoc Výboru ministrov
Článok 55 – Vylúčenie iných spôsobov riešenia sporu
Článok 56 – Územná pôsobnosť
Článok 57 – Výhrady
Článok 58 – Výpoveď
Článok 59 – Podpis a ratifikácia
Protokol
Článok 1 – Ochrana majetku
Článok 2 – Právo na vzdelanie
Článok 3 – Právo na slobodné voľby
Článok 4 – Územná pôsobnosť
Článok 5 – Vzťah k dohovoru
Článok 6 – Podpis a ratifikácia
Protokol č. 4
Článok 1 – Zákaz uväznenia pre dlh
Článok 2 – Sloboda pohybu
Článok 3 – Zákaz vyhostenia občanov
Článok 4 – Zákaz hromadného vyhostenia cudzincov
Článok 5 – Územná pôsobnosť
Článok 6 – Vzťah k dohovoru
Článok 7 – Podpis a ratifikácia
Protokol č. 6
Článok 1 – Zrušenie trestu smrti
Článok 2 – Trest smrti v čase vojny
Článok 3 – Zákaz odstúpenia
Článok 4 – Zákaz výhrad
Článok 5 – Územná pôsobnosť
Článok 6 – Vzťah k dohovoru
Článok 7 – Podpis a ratifikácia
Článok 8 – Nadobudnutie platnosti
Článok 9 – Funkcie depozitára
Protokol č. 7
Článok 1 – Procesné záruky v prípade vyhostenia cudzincov
Článok 2 – Právo na odvolanie v trestných veciach
Článok 3 – Odškodnenie v prípade justičného omylu
Článok 4 – Právo nebyť opakovane súdený alebo trestaný
Článok 5 – Rovnosť medzi manželmi
Článok 6 – Územná pôsobnosť
Článok 7 – Vzťah k dohovoru
Článok 8 – Podpis a ratifikácia
Článok 9 – Nadobudnutie platnosti
Článok 10 – Funkcie depozitára
1)
Nadpisy nových článkov 19 až 51 dohovoru sú uvedené už v tomto protokole.