1/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.01.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

1
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
zo 4. januára 1999
o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
a)
vyhlasujem
podľa § 48 ods. 1 písm. a) a c) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;
b)
určujem
podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod písmenom a) tohto rozhodnutia na sobotu 10. apríla 1999;
c)
schvaľujem
lehoty na nové voľby, ako sú uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.
Jozef Migaš v. r.
Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1999 Z. z.
ZOZNAM OBCÍ v Slovenskej republike, v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 10. apríla 1999
Kraj Okres Obec Volí sa
BRATISLAVSKÝ KRAJ Malacky Jabloňové &nbsp poslanec
TRNAVSKÝ KRAJ Dunajská Středa Bodíky starosta &nbsp
Senica Rovensko starosta &nbsp
Trnava Zeleneč &nbsp poslanci
NITRIANSKY KRAJ Nitra Alekšince starosta &nbsp
ŽILINSKÝ KRAJ Turčianske Teplice Blažovce starosta &nbsp
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ Banská Bystrica Oravce starosta &nbsp
Krupina Sudince Zemiansky Vrbovok starosta starosta &nbsp
Lučenec Polichno starosta &nbsp
Revúca Hrlica starosta &nbsp
Žiar nad Hronom Vyhne starosta &nbsp
PREŠOVSKÝ KRAJ Kežmarok Abrahámovce &nbsp poslanci
Prešov Červenica starosta &nbsp
Svidník Belejovce &nbsp poslanec
KOŠÍČKY KRAJ Košice-okolie Buzica starosta &nbsp
Michalovce Petrikovce &nbsp poslanec
Sebrance Tašula starosta poslanci
Spišská Nová Ves Chrasť nad Hornádom starosta &nbsp

Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1999 Z. z.
LEHOTY na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 10. apríla 1999
Lehota § - ods. Úloha Zabezpečí Termín
85 dní 16-9 Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb obec 15. 1. 1999
65 dní 9-3, 5 Zverejnenie orgánov samosprávy obcí, ktoré sa majú zvoliť v nových voľbách obecné zastupiteľstvo 4. 2. 1999
65 dní 9-3 Pri voľbách do obecného zastupitelstva určenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorí sa majú v nich zvoliť obecné zastupiteľstvo 4. 2. 1999
55 dní 16-2 21-1,2 Podanie kandidátnych listín politické strany a nezávislí kandidáti 14. 2. 1999
55 dní 14-1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie politické strany 14. 2. 1999
50dní 14-3 Uskutočnenie prvého zasadania miestnej volebnej komisie miestna volebná komisia 19. 2. 1999
45 dní 17-2 22-2 Zaregistrovanie kandidátov na poslancov obecného zastupitelstva a na starostu obce miestna volebná komisia 24. 2. 1999
40 dní 10-2 Určenie volebných okrskov a volebných miestností starosta obce 1. 3. 1999
35 dní 18 a 23 Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov miestna volebná komisia 6. 3. 1999
30dní 13-3 Uskutočnenie prvého zasadania okresnej volebnej komisie okresná volebná komisia 11. 3. 1999
25 dní 30-1 Začiatok volebnej kampaně politické strany a nezávislí kandidáti 16. 3. 1999
25 dní 27 Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania volieb obec 16. 3. 1999
20 dní 15-1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie politické strany 21. 3. 1999
15 dní 15-3 Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisie starosta obce 26. 3. 1999
48 hodin 30-3 Skončenie volebnej kampaně politické strany a nezávislí kandidáti 8. 4. 1999
26-1 Volebný deň okrsková volebná komisia 10. 4. 1999