98/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

98
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 29 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska a podľa § 13 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 45/1998 Z. z.
opatrenie z 20. marca 1998 č. 1/1998, ktorým sa ustanovujú pre devízové miesta podmienky na vykonávanie niektorých obchodov s devízovými hodnotami.
Týmto opatrením sa ustanovujú pre devízové miesta podmienky na vykonávanie nákupu cudzej meny, predaja cudzej meny a podmienky na vykonávanie iných obchodov s cudzou menou.
Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. júna 1996 č. 8, ktorým sa ustanovujú pre devízové miesta podmienky na vykonávanie niektorých obchodov s devízovými hodnotami (oznámenie č. 217/1996 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 5/1998 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.