90/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2002 do 31.03.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

90
ZÁKON
z 10. februára 1998
o stavebných výrobkoch
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
podmienky, za akých možno uvádzať na trh výrobok určený na trvalé a pevné zabudovanie do stavby (ďalej len „stavebný výrobok“),
b)
postupy a metódy, ktorými sa overuje vhodnosť stavebného výrobku na použitie v stavbe (ďalej len „preukazovanie zhody“),
c)
autorizáciu právnických osôb a fyzických osôb na výkon certifikácie preukázania zhody, na výkon inšpekcie a na výkon činnosti skúšobných laboratórií,
d)
udeľovanie oprávnení vydávať a zrušovať technické osvedčenia,
e)
výkon štátneho dozoru nad preukazovaním zhody (ďalej len „dozor nad preukazovaním zhody“),
f)
výkon štátneho dohľadu nad trhom so stavebnými výrobkami (ďalej len „dohľad nad trhom“),
g)
pokuty,
h)
Slovenský register stavebných výrobkov,
§ 2
Stavebný výrobok
(1)
Na trh možno uvádzať iba stavebný výrobok, ktorý je vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel (ďalej len „vhodný na použitie v stavbe“). Stavebný výrobok je vhodný na použitie v stavbe, ak pri použití v stavbe
a)
nespôsobí z hľadiska požiadavky na mechanickú odolnosť a stabilitu stavby
1.
zrútenie stavby alebo jej časti,
2.
neprípustnú deformáciu stavby,
3.
poškodenie iných častí stavby alebo zariadení pripojených k nosnej konštrukcii stavby, ani inštalovaných zariadení ako následok deformácie nosnej konštrukcie stavby,
4.
poškodenie stavby, ktoré by bolo neprimerane väčšie, než zodpovedá príčine jej poškodenia;
b)
umožní z hľadiska požiadavky požiarnej bezpečnosti stavby
1.
zachovať na čas určený technickou špecifikáciou nosnosť a stabilitu konštrukcie stavby,
2.
obmedziť šírenie požiaru a splodín horenia v stavbe,
3.
obmedziť možnosť rozšírenia požiaru na iné časti stavby a na susediace stavby,
4.
uniknúť ľuďom a zvieratám zo stavby alebo zachrániť sa iným spôsobom,
5.
zaistiť bezpečnosť záchranných jednotiek;
c)
neohrozí z hľadiska hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia zdravie užívateľov stavby a susedov
1.
vypúšťaním toxických plynov,
2.
prítomnosťou nebezpečných častíc alebo plynov v ovzduší,
3.
emisiou nebezpečného žiarenia,
4.
znečistením alebo zamorením vody alebo pôdy,
5.
nedostatočným zneškodnením odpadových vôd, dymu alebo tuhého či kvapalného odpadu,
6.
výskytom vlhkosti v stavebných konštrukciách alebo na ich povrchu vnútri stavby;
d)
nevytvorí z hľadiska požiadavky na bezpečnosť stavby pri jej užívaní zvýšené nebezpečenstvo úrazu najmä pošmyknutím, pádom z výšky, nárazom, popálením, elektrickým prúdom alebo výbuchom;
e)
nespôsobí z hľadiska požiadavky ochrany pred hlukom, že hluk vnímaný užívateľmi stavby a osobami v jej blízkosti nebude možné udržať na úrovni, ktorá neohrozuje ich zdravie a dovoľuje im pracovať, odpočívať a spať v uspokojivých podmienkach;
f)
umožní z hľadiska požiadavky na úsporu energie a ochranu tepla v stavbe také vykurovanie, chladenie a vetranie, že energia spotrebovaná pri prevádzke je nízka vo vzťahu ku klimatickým podmienkam miesta stavby a k požiadavkám jej užívateľov.
(2)
Trvalým a pevným zabudovaním do stavby sa rozumie vstavanie, vmontovanie alebo inštalovanie stavebného výrobku do konštrukcie stavby,
a)
ak jeho prípadné vyňatie zo stavby je nemožné alebo je možné iba so znížením úžitkových vlastností stavby, alebo
b)
ak činnosti, ktorými sa do stavby stavebný výrobok zabuduje alebo sa zo stavby vyberie, sú stavebnými prácami.
§ 3
Technické špecifikácie
(1)
Vlastnosti stavebných výrobkov overované v preukazovaní zhody sú upravené všeobecne záväznými právnymi predpismi1) a technickými špecifikáciami. Technické špecifikácie sú tie slovenské technické normy2) a technické osvedčenia, ktoré sa vzťahujú na stavebné výrobky, na projektovanie stavieb a na stavebné práce.
(2)
V slovenských technických normách sa vlastnosti stavebných výrobkov uvádzajú ako ukazovatele úžitkových vlastností s uvedením vhodnosti použitia stavebného výrobku v stavbe spravidla podľa tried alebo úrovní.
(3)
Ukazovateľ úžitkových vlastností je kvantitatívne vyjadrenie správania sa stavebného výrobku v stavbe
a)
podľa zaťaženia, ktorému je stavba vystavená alebo ktoré vzniká v podmienkach predpokladanej prevádzky stavby alebo jej časti, alebo
b)
podľa použitia stavebného výrobku v stavbe.
§ 4
Technické osvedčovanie
(1)
Technické osvedčovanie je postup založený na overovaní vlastností stavebného výrobku, ktorý sa vykonáva vtedy, keď pre stavebný výrobok neexistuje slovenská technická norma alebo keď sa vlastnosti stavebného výrobku podstatne odlišujú od existujúcej slovenskej technickej normy, najmä ak ide o úplne nový stavebný výrobok, o kusový alebo o malosériový stavebný výrobok.
(2)
Pri technickom osvedčovaní sa použijú skúšky prototypu stavebného výrobku, počiatočné typové skúšky stavebného výrobku alebo skúšky stavebného výrobku v priebehu výroby, ktoré vykoná výrobca stavebného výrobku (ďalej len „výrobca“) alebo autorizovaná osoba.
(3)
Vykonávať technické osvedčovanie stavebného výrobku a vydávať a zrušovať technické osvedčenia je oprávnené osvedčovacie miesto. Osvedčovacie miesto je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) udelilo oprávnenie vydávať a zrušovať technické osvedčenia podľa tohto zákona. Osvedčovacím miestom nemôže byť výrobca.
(4)
Oprávnenie podľa odseku 3 možno udeliť tomu, kto spĺňa tieto predpoklady:
a)
zamestnáva osoby, ktoré majú odborné predpoklady a osobné schopnosti vykonávať činnosti pri technickom osvedčovaní a dodržiavať povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom práce,
b)
má potrebné technické prostriedky a prístrojové vybavenie a je schopný overovať vhodnosť použitia stavebných výrobkov v stavbe,
c)
je schopný organizačne zabezpečiť nestrannosť výkonu činností pri technickom osvedčovaní, najmä objektivitu meraní a nezaujatosť kontrolných úkonov, vecnosť a nestrannosť vypracúvaných písomných správ a protokolov, a to tak zo strany vedúcich zamestnancov, ako aj zo strany technických zamestnancov bezprostredne vykonávajúcich jednotlivé úkony preukazovania zhody, a zhrnúť a nezaujato vyhodnotiť oznámené údaje, vlastné zistenia a návrhy všetkých zainteresovaných osôb,
d)
je schopný prijímať nezaujaté rozhodnutia vo vzťahu k záujmom výrobcov a iných osôb, ktoré by mohli mať z určitého výsledku technického osvedčovania prospech, a zabezpečiť ochranu údajov, ktoré sú obchodným tajomstvom, a údajov, ktoré by sa mohli zneužiť,
e)
má oprávnenie, ak je podľa osobitných predpisov3) potrebné,
f)
má miesto trvalého pobytu alebo sídlo na území Slovenskej republiky.
DRUHÁ ČASŤ
PREUKAZOVANIE ZHODY
§ 5
Obsah a predmet
(1)
Obsahom preukazovania zhody je overovanie vlastností stavebného výrobku vykonaním skúšok, predpísaných meraní a ďalších kontrolných úkonov a porovnanie ich výsledkov s ukazovateľmi úžitkových vlastností podľa technických špecifikácií vo vzťahu k použiteľnosti stavebného výrobku v stavbe. Rozsah vhodnosti na použitie v stavbe sa uvedie v certifikáte preukázania zhody (ďalej len „certifikát zhody“) alebo vo vyhlásení výrobcu o preukázaní zhody (ďalej len „vyhlásenie o zhode“).
(2)
Stavebné výrobky, na ktoré možno použiť preukazovanie zhody, sú:
a)
stavebné látky, dielce a zariadenia a
b)
stavebné a montované celky zhotovené už u výrobcu zo stavebných látok, dielcov a zariadení, ktoré sa uvádzajú na trh a do stavby sa zabudovávajú ako ucelené časti stavieb.
(3)
Ak výrobok má spĺňať technické požiadavky podľa osobitného predpisu3a) a je aj stavebným výrobkom, výrobca a autorizovaná osoba zabezpečí posúdenie zhody podľa osobitného predpisu3a) a preukázanie zhody podľa tohto zákona.
(4)
Preukazovanie zhody vykonávajú výrobcovia a autorizované osoby.
(5)
Zodpovednosť za to, že stavebný výrobok nemá vlastnosti overené preukazovaním zhody, nesie výrobca.
(6)
Stavebný výrobok, ktorý je na základe preukazovania zhody vhodný na použitie v stavbe, môže výrobca označiť značkou zhody a dať zapísať do Slovenského registra stavebných výrobkov (§ 27).
(7)
Náklady na preukazovanie zhody a na označenie stavebného výrobku značkou zhody znáša výrobca.
Postupy preukazovania zhody
§ 6
(1)
Preukazovanie zhody sa vykonáva podľa niektorého z týchto postupov:
a)
vyhlasovaním výrobcu o preukázaní zhody (ďalej len „vyhlasovanie o zhode“),
b)
vyhlasovaním o zhode, ktoré je doplnené o posúdenie uplatňovanej vnútropodnikovej kontroly alebo jej certifikátom,
c)
vyhlasovaním o zhode, ktoré je doplnené preukaznou skúškou vzoriek stavebných výrobkov (ďalej len „preukazná skúška“),
d)
certifikáciou preukázania zhody.
(2)
Vyhlasovanie o zhode podľa odseku 1 písm. a) až c) sa skladá z týchto činností výrobcu a autorizovanej osoby:
a)
postup podľa odseku 1 písm. a) vyžaduje zo strany výrobcu zabezpečenie vlastnej preukaznej skúšky a uplatňovanie vnútropodnikovej kontroly;
b)
postup podľa odseku 1 písm. b) vyžaduje zo strany
1.
výrobcu zabezpečenie preukaznej skúšky a uplatňovanie vnútropodnikovej kontroly, prípadne doplnené o zabezpečenie skúšok vzoriek stavebného výrobku odobratých u výrobcu podľa predpísaného plánu skúšok (ďalej len „plánovaná skúška“) a
2.
autorizovanej osoby vykonanie počiatočnej inšpekcie vnútropodnikovej kontroly a vykonávanie priebežnej inšpekcie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly;
c)
postup podľa odseku 1 písm. c) vyžaduje zo strany výrobcu zabezpečenie vykonania preukaznej skúšky u autorizovanej osoby a uplatňovanie vnútropodnikovej kontroly.
(3)
Certifikácia preukázania zhody podľa odseku 1 písm. d) sa skladá z činnosti výrobcu a autorizovanej osoby. Obsahom
a)
činnosti výrobcu je
1.
odobratie vzoriek stavebného výrobku na plánovanú skúšku,
2.
zabezpečenie uplatňovania vnútropodnikovej kontroly;
b)
činnosti autorizovanej osoby je
1.
zabezpečenie vykonania preukaznej skúšky vrátane odobratia vzoriek stavebného výrobku,
2.
vykonanie počiatočnej inšpekcie vnútropodnikovej kontroly,
3.
vykonanie priebežnej inšpekcie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly,
4.
zabezpečenie vykonávania kontrolných skúšok.
(4)
Ak by pri kusovej alebo pri malosériovej výrobe stavebného výrobku náklady na vykonanie preukaznej skúšky dosiahli neúmerne veľký podiel z ceny stavebného výrobku, možno preukaznú skúšku alebo niektorú jej časť nahradiť vykonaním skúšok v rámci priebežných inšpekcií alebo v rámci vnútropodnikovej kontroly; ich rozsah, obsah a počet určí autorizovaná osoba.
(5)
Ak výrobca má certifikát vnútropodnikovej kontroly, upustí sa od vykonania počiatočnej inšpekcie u výrobcu, prípadne aj od priebežných inšpekcií.
§ 7
(1)
Postupy preukazovania zhody výrobcovia použijú podľa
a)
funkcie stavebného výrobku, ktorú má v stavbe stavebný výrobok z hľadiska požiadaviek uvedených v § 2 ods. 1, najmä ak sa týkajú ochrany zdravia a bezpečnosti pri jeho užívaní,
b)
druhu stavebného výrobku,
c)
vplyvu zmeny vlastností stavebného výrobku na vhodnosť jeho použitia v stavbe,
d)
pravdepodobnosti výskytu chýb pri výrobe stavebného výrobku.
(2)
Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, v ktorom určí skupiny stavebných výrobkov a podrobnosti o preukazovaní zhody.
(3)
Certifikácia preukázania zhody nahrádza všetky postupy preukazovania zhody vyhlasovaním o zhode.
§ 8
Metódy preukazovania zhody
Pri postupoch preukazovania zhody podľa § 6 sa na overovanie vlastností stavebných výrobkov používa
a)
metóda preukaznej skúšky vykonaná výrobcom alebo autorizovanou osobou,
b)
metóda plánovanej skúšky vykonaná výrobcom alebo autorizovanou osobou,
c)
metóda skúšky vzoriek stavebného výrobku odobratých u výrobcu z pripravenej dodávky, u predajcu alebo na stavenisku (ďalej len „kontrolná skúška“) vykonaná výrobcom alebo autorizovanou osobou,
d)
metóda vnútropodnikovej kontroly,
e)
metóda počiatočnej inšpekcie vnútropodnikovej kontroly vykonaná autorizovanou osobou,
f)
metóda priebežnej inšpekcie a hodnotenia vnútropodnikovej kontroly vykonaná autorizovanou osobou, prípadne vykonávania skúšok v rámci tejto inšpekcie.
§ 8a
Vnútropodniková kontrola
(1)
Vnútropodniková kontrola je stála vlastná kontrola výroby uplatňovaná výrobcom, ktorá zabezpečuje, aby výroba stavebného výrobku a vyrobený stavebný výrobok boli v zhode s technickými špecifikáciami a týmto zákonom. Výrobca je povinný uplatňovať vnútropodnikovú kontrolu založenú na kontrolných úkonoch a postupoch (ďalej len „kontrolné postupy“) ako dôveryhodný a účinný systém udržiavaný po celý čas výroby stavebného výrobku.
(2)
Uplatňovanie vnútropodnikovej kontroly výrobcom zahŕňa:
a)
vydávanie prevádzkových predpisov upravujúcich kontrolné postupy,
b)
vykonávanie kontrolných postupov podľa prevádzkových predpisov,
c)
zaznamenávanie vykonaných kontrolných postupov a výsledkov vykonaných skúšok,
d)
využívanie výsledkov uplatnených kontrolných postupov a vykonaných skúšok na
1.
nápravu zistenej nezhody stavebného výrobku s technickými špecifikáciami,
2.
prípadnú úpravu kontrolných postupov s cieľom odstraňovať príčiny nezhôd stavebných výrobkov s technickými špecifikáciami.
(3)
Podľa druhu a zloženia stavebného výrobku, technológie jeho výroby a citlivosti jeho vlastností na zmeny vo výrobe kontrolné postupy zahŕňajú všetky alebo len niektoré z týchto činností:
a)
opis a kontrolu vstupných surovín a polotovarov alebo len ich častí, alebo zložiek,
b)
kontrolu používaného výrobného zariadenia, najmä nastavenie strojov a ich vybavenie, v medzistupňoch výroby stavebného výrobku, ako aj vykonávanie plánovaných skúšok v priebehu výroby stavebného výrobku (§ 6 ods. 2 písm. b),
c)
overovanie a vykonávanie plánovaných skúšok hotových stavebných výrobkov.
(4)
Uplatňovanie vnútropodnikovej kontroly musí výrobca organizovať tak, aby výrobu opustili len stavebné výrobky, ktoré prešli všetkými kontrolnými postupmi určenými v prevádzkových predpisoch. Ak stavebný výrobok výrobu opustil a bol expedovaný skôr, než výrobca zistil všetky výsledky kontrolných postupov, neodkladne o tom upovedomí odberateľa.
(5)
Výrobca je povinný vypracúvať správy o výsledkoch vykonaných kontrolných postupov a sledovať, či stavebný výrobok prešiel kontrolnými postupmi určenými v prevádzkových predpisoch. Zo správ musí jednoznačne vyplývať, že stavebný výrobok je v zhode s technickými špecifikáciami. Pri vyhodnocovaní výsledkov kontrolných postupov sa prednostne uplatňujú štatistické metódy.
(6)
Ak sa kontrolnými postupmi v niektorej fáze výroby zistí, že vyrábaný stavebný výrobok nie je v zhode s technickými špecifikáciami, výrobca je povinný neodkladne vykonať úkony na odstránenie príčiny zistenej nezhody. Po odstránení nezhody výrobca zabezpečí zopakovanie kontrolných postupov určených prevádzkovými predpismi. Stavebné výrobky, ktoré nie sú v zhode s technickými špecifikáciami, výrobca ihneď vyradí z dodávky určenej na trh, vhodne označí a až do rozhodnutia o ich použití uskladní ich oddelene od ostatných stavebných výrobkov.
(7)
Výrobca je povinný určiť pre každú svoju prevádzkareň, v ktorej sa vyrába stavebný výrobok alebo jeho časť, alebo zložka, ako aj pre každý stupeň výroby stavebného výrobku, zamestnanca povereného zabezpečovať postupy preukazovania zhody na jednotlivých stupňoch výroby stavebného výrobku, zisťovať a zaznamenávať všetky prípady nezhody stavebného výrobku s technickými špecifikáciami a určovať opatrenia a postupy na odstránenie zistených prípadov nezhody. Poverený zamestnanec musí mať potrebné vedomosti o systéme vnútropodnikovej kontroly a o technológii výroby stavebného výrobku.
(8)
Výrobca je povinný zabezpečiť, aby sa na vykonávanie kontrolných postupov používali len zariadenia schopné prevádzky, overené a kalibrované.5) Na vykonávanie kontrolných postupov musí mať výrobca kontrolné, skúšobné a meracie zariadenia a potrebné vybavenie. Ak výrobca nemá také zariadenia alebo vybavenie, je povinný zabezpečiť, aby kontrolné postupy vykonávala iná osoba, ktorá má potrebné zariadenia a vybavenie a zamestnancov spôsobilých na ich vykonávanie. Ak takou osobou je akreditovaná osoba podľa osobitného predpisu5a) s akreditáciou na vykonávanie kontrolných postupov, považuje sa za osobu, ktorá spĺňa požiadavky tohto zákona na vykonávanie kontrolných postupov.
(9)
Výrobca je povinný viesť dokumentáciu vnútropodnikovej kontroly. Dokumentácia vnútropodnikovej kontroly obsahuje
a)
opis výroby,
b)
dátum výroby,
c)
použitý kontrolný postup,
d)
zistené výsledky kontroly,
e)
kritériá zhody.
(10)
Výrobca je povinný po celý čas výroby a desať rokov odo dňa jej skončenia uschovávať úplnú dokumentáciu o stavebných výrobkoch a o jednotlivých šaržiach vyrobených stavebných výrobkov vrátane výrobných detailov a údajov o ich vlastnostiach, ako aj záznamy o tom, komu boli expedované stavebné výrobky alebo ich šarže ako prvému. Stavebné výrobky a ich šarže musia byť jednoznačne identifikovateľné a podrobnosti o ich výrobe spätne sledovateľné.
§ 9
Skúšky
(1)
Rozsah, počet skúšok a postup pri ich vykonávaní použitím jednotlivých metód preukazovania zhody určujú technické špecifikácie. Ak technická špecifikácia neurčuje rozsah a počet skúšok, určí ich autorizovaná osoba na základe požiadavky výrobcu v závislosti od použitého postupu preukazovania zhody a s prihliadnutím na hospodárnosť preukazovania zhody.
(2)
Preukazná skúška sa vykonáva v rozsahu určenom technickými špecifikáciami. Preukazná skúška typu stavebných výrobkov sa vzťahuje na jeho varianty, prípadne na skupinu stavebných výrobkov, ktoré sa vyrábajú rovnakou technológiou.
(3)
Preukazná skúška sa vykoná znovu, ak
a)
pri výrobe stavebného výrobku nastala podstatná zmena v technológii výroby, výmena technologického zariadenia alebo zmena použitých surovín a polotovarov,
b)
od predchádzajúcej preukaznej skúšky uplynulo päť rokov.
(4)
Rozsah a počet plánovaných skúšok určuje plán skúšok výrobcu. Ich počet nesmie byť nižší, než určujú technické špecifikácie. Plán skúšok výrobcu musí zabezpečovať, aby kontrolné postupy zahŕňali celý výrobný proces vrátane všetkých zmien vo výrobe a okolností, ktoré majú vplyv na výrobný proces.
(5)
Rozsah a počet kontrolných skúšok vykonávaných v rámci priebežnej inšpekcie (§ 6 ods. 4) určí autorizovaná osoba.
(6)
O každej skúške sa vyhotoví protokol, ktorý obsahuje údaje uvedené pre každý stavebný výrobok v technických špecifikáciách, najmenej však
a)
údaje o stavebnom výrobku, ktorého vzorka bola predmetom skúšky,
b)
údaje o výrobcovi a mieste výroby,
c)
údaje o spôsobe, mieste a čase odobratia vzorky a o tom, kto vzorku odobral,
d)
opis postupu skúšky,
e)
výsledok skúšky.
(7)
Ak je to hospodárnejšie a nenaruší sa tým nestrannosť a technická úroveň skúšky, skúšku alebo jej časť možno vykonať priamo u výrobcu s použitím jeho skúšobného zariadenia. Toto skúšobné zariadenie však musí spĺňať rovnaké technické podmienky ako skúšobné zariadenie autorizovanej osoby.
§ 10
Odoberanie vzoriek na skúšku
(1)
Vzorky stavebného výrobku potrebné na vykonanie skúšky sa odoberajú spôsobom a postupom podľa technických špecifikácií. Vzorky stavebného výrobku odobraté na vykonanie kontrolnej skúšky sa vždy vyberajú náhodným výberom bez predchádzajúceho upovedomenia výrobcu, predajcu alebo zhotoviteľa stavby.
(2)
Každá odobratá vzorka stavebného výrobku sa označí tak, aby sa odobraté vzorky nemohli zameniť. Ak to spôsob označovania stavebného výrobku výrobcom umožňuje, z označenia odobratej vzorky stavebného výrobku nesmú byť osobám vykonávajúcim skúšku známe údaje o pôvode vzorky, najmä údaje o výrobcovi a o mieste odobratia vzorky.
(3)
O každej odobratej vzorke stavebného výrobku sa vyhotoví protokol, ktorý obsahuje údaje uvedené v technických špecifikáciách.
§ 11
Počiatočná inšpekcia
(1)
Účelom počiatočnej inšpekcie je zistiť, či je u výrobcu vytvorená účinná vnútropodniková kontrola a či sú vytvorené organizačné a technické predpoklady na trvalé udržiavanie kvality výroby stavebného výrobku. V rámci počiatočnej inšpekcie sa posudzuje vnútropodniková kontrola, ktorá sa týka jedného stavebného výrobku a jeho variantov, prípadne skupiny stavebných výrobkov, ktoré sa vyrábajú rovnakou technológiou.
(2)
Počiatočná inšpekcia sa vykonáva spravidla pri začatí výroby stavebného výrobku.
(3)
Výsledok počiatočnej inšpekcie a posúdenie účinnosti vnútropodnikovej kontroly sa uvedie v písomnej správe. V nej sa tiež uvedie, či uplatňovaná vnútropodniková kontrola je dôveryhodná a v súlade s technickými špecifikáciami a týmto zákonom (§ 8a) a či sú splnené požiadavky na vyhlasovanie o zhode (§ 6 ods. 1 až 3).
§ 12
Priebežná inšpekcia
(1)
Účelom priebežnej inšpekcie je sledovať, či uplatňovaná vnútropodniková kontrola výrobcu je počas výroby stavebného výrobku v súlade s technickými špecifikáciami a týmto zákonom (§ 8a) a či výrobca splnil opatrenia uložené autorizovanou osobou pri počiatočnej inšpekcii alebo pri predchádzajúcich priebežných inšpekciách.
(2)
Priebežné inšpekcie sa vykonávajú na podklade písomnej správy z počiatočnej inšpekcie v lehotách podľa plánu priebežných inšpekcií vypracovaného autorizovanou osobou na základe technických špecifikácií vzťahujúcich sa na vyrábaný stavebný výrobok.
(3)
Ďalšie priebežné inšpekcie mimo plánu podľa odseku 2 sa vykonávajú
a)
na základe oznámenia výrobcu o zmene vo výrobe,
b)
na základe nedostatkov zistených
1.
priebežnou inšpekciou v činnosti vnútropodnikovej kontroly alebo
2.
kontrolou vykonanou orgánom dohľadu nad trhom v kvalite stavebného výrobku,
c)
pri obnovení výroby stavebného výrobku, ak jej prerušenie trvalo dlhšie ako 12 mesiacov,
d)
na žiadosť ministerstva.
(4)
Medzi dvoma priebežnými inšpekciami vykonávanými podľa odseku 2 nesmie uplynúť viac ako 12 mesiacov.
(5)
Obsah každej priebežnej inšpekcie, najmä podstatné zistenia rozdielov v porovnaní s počiatočnou inšpekciou, sa uvedú v písomnej správe.
(6)
Ak sa pri priebežnej inšpekcii zistí, že uplatňovaný systém vnútropodnikovej kontroly nie je v súlade s technickými špecifikáciami alebo týmto zákonom (§ 8a) a zistené nedostatky nemožno odstrániť na mieste, autorizovaná osoba vyzve výrobcu, aby ich v určenej lehote odstránil. Po uplynutí určenej lehoty sa vykoná ďalšia priebežná inšpekcia, prednostne zameraná na kontrolu odstránenia nedostatkov.
(7)
Ak sa pri priebežnej inšpekcii podľa odseku 6 zistí, že výrobca nedostatky neodstránil, autorizovaná osoba
a)
zruší certifikát zhody, ak je autorizovaná na certifikáciu preukázania zhody,
b)
navrhne zrušenie certifikátu zhody, ak nie je autorizovaná na certifikáciu preukázania zhody,
c)
oznámi ministerstvu, že vyhlásenie výrobcu o zhode je v rozpore s požiadavkami technických špecifikácií na riadenie výroby.
(8)
Výrobca je povinný neodkladne oznámiť autorizovanej osobe všetky zmeny v technológii výroby stavebného výrobku alebo v použitých surovinách a polotovaroch, ktoré môžu ovplyvniť vlastnosti alebo kvalitu stavebného výrobku.
§ 15
Autorizovaná osoba
(1)
Autorizovaná osoba je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej ministerstvo udelilo autorizáciu na výkon činnosti pri preukazovaní zhody. Podľa postavenia a obsahu činnosti pri preukazovaní zhody autorizovaná osoba môže byť autorizovaná
a)
na vykonávanie certifikácie preukázania zhody,
b)
na vykonávanie inšpekcie alebo
c)
ako skúšobné laboratórium.
(2)
Postavenie autorizovanej osoby pri preukazovaní zhody sa v autorizácii určí podľa rozsahu, v akom spĺňa predpoklady autorizácie. Jej výkon podľa odseku 1 sa navzájom nevylučuje. Za autorizovanú osobu podľa odseku 1 písm. a) a b) nemožno určiť výrobcu.
(3)
Autorizovaná osoba, ktorá je autorizovaná na certifikáciu preukázania zhody, je oprávnená
a)
vydávať a zrušovať certifikáty zhody,
b)
vykonávať inšpekciu vnútropodnikovej kontroly u výrobcu.
(4)
Autorizovaná osoba, ktorá je autorizovaná na vykonávanie inšpekcie, je oprávnená
a)
vykonávať inšpekciu vnútropodnikovej kontroly u výrobcu,
b)
vykonávať priebežnú inšpekciu (§ 12),
c)
vydávať odporúčania, odborné stanoviská a písomné správy, ktoré sú podkladom na certifikáciu preukázania zhody a na vyhlasovanie o zhode (§ 6).
(5)
Skúšobné laboratórium je oprávnené vykonávať merania, skúšky a iné zisťovania technických údajov, charakteristík a vlastností stavebných výrobkov pri preukazovaní zhody spôsobom a postupmi podľa technických špecifikácií. Zistené výsledky sú podkladom na certifikáciu preukázania zhody, na vykonávanie inšpekcií, na technické osvedčovanie a na kontrolu vykonávanú orgánmi dohľadu nad trhom. Skúšobné laboratórium môže byť organizačnou súčasťou podniku výrobcu, ak je zaručená potrebná miera jeho nezávislosti v rámci organizačnej štruktúry podniku výrobcu.
(6)
Pri preukazovaní zhody môže všetky činnosti podľa odseku 1 vykonávať jedna autorizovaná osoba alebo viacero autorizovaných osôb.
(7)
Výkon inšpekcie alebo činnosť skúšobného laboratória sa vykonáva na základe a v rozsahu poverenia autorizovanej osoby, ktorá má autorizáciu na certifikáciu preukázania zhody, alebo na základe zmluvy s výrobcom. Písomné správy z inšpekcií a protokoly o vykonaných skúškach sa odovzdávajú autorizovanej osobe, ktorá má autorizáciu na certifikáciu preukázania zhody, a výrobcovi.
(8)
Autorizovaná osoba je povinná ku dňu začatia činnosti poistiť sa zo zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom vlastnej činnosti pri preukazovaní zhody a byť po celý čas výkonu činnosti poistená.
§ 16
Autorizácia
(1)
Autorizáciu podľa § 15 môže ministerstvo udeliť tomu, kto spĺňa tieto predpoklady:
a)
zamestnáva osoby, ktoré majú odborné predpoklady a osobné schopnosti vykonávať činnosti pri preukazovaní zhody a povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom práce,
b)
má technické prostriedky a prístrojové vybavenie potrebné na vykonávanie jednotlivých metód preukazovania zhody,
c)
je schopný organizačne zabezpečiť nestrannosť výkonu činností pri preukazovaní zhody, najmä objektivitu meraní a nezaujatosť kontrolných úkonov, vecnosť a nestrannosť vypracúvaných písomných správ a protokolov, a to tak zo strany vedúcich zamestnancov, ako aj zo strany technických zamestnancov bezprostredne vykonávajúcich jednotlivé úkony preukazovania zhody,
d)
je schopný zabezpečiť ochranu údajov, ktoré sú obchodným tajomstvom, a údajov, ktoré by sa mohli zneužiť,
e)
má oprávnenie podľa § 4 ods. 4 písm. e),
f)
má sídlo alebo miesto trvalého pobytu na území Slovenskej republiky.
(2)
Pri zisťovaní predpokladov podľa odseku 1 sa skúmajú:
a)
úroveň pracovných postupov a narábania so vzorkami stavebných výrobkov,
b)
úroveň vedenia dokumentácie,
c)
úroveň vzdelávacieho systému zamestnancov a spĺňanie kvalifikačných predpokladov vzdelania a praxe,
d)
kvalita vykonávaných činností a úroveň riadenia a získavania spätných informácií,
e)
kapacitné možnosti a vybavenosť technickej základne,
f)
úroveň systému zabezpečenia ochrany údajov.
(3)
Na udelenie autorizácie nie je právny nárok. Ministerstvo udelí toľko autorizácií a v takej skladbe, aby sa pre každú skupinu stavebných výrobkov zabezpečilo preukazovanie zhody certifikáciou podľa tohto zákona a pritom sa nevytvorili možnosti na zneužitie monopolného postavenia niektorej autorizovanej osoby.
(4)
Autorizáciu možno odňať autorizovanej osobe, ak
a)
stratila predpoklady podľa odseku 1 písm. a) a b),
b)
neodstránila v určenej lehote nedostatky vo svojej činnosti zistené pri výkone dozoru nad preukazovaním zhody, a to napriek upozorneniu alebo uloženej pokute,
c)
nie je poistená (§ 15 ods. 8).
TRETIA ČASŤ
PÔSOBNOSŤ SPRÁVNYCH ORGÁNOV
§ 17
Ministerstvo
(1)
Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy pre stavebnú výrobu a výrobu stavebných látok
a)
vypracúva a predkladá vláde koncepcie a rozvojové programy v oblasti výroby stavebných výrobkov,
b)
spolupracuje s ústrednými orgánmi a s inými právnickými osobami vo veciach technických špecifikácií, preukazovania zhody a výkonu dohľadu nad trhom a pri zabezpečovaní jednotného uplatňovania právnych predpisov o stavebných výrobkoch,
c)
spolupracuje s orgánmi pre technickú normalizáciu pri navrhovaní, tvorbe a schvaľovaní slovenských technických noriem vzťahujúcich sa na stavebné výrobky,
d)
vykonáva dozor nad preukazovaním zhody a nad technickým osvedčovaním,
e)
udeľuje a odníma autorizáciu a pravidelne kontroluje existenciu a plnenie predpokladov autorizovanej osoby,
f)
udeľuje a odníma oprávnenia na výkon činnosti osvedčovacieho miesta a pravidelne kontroluje existenciu a plnenie predpokladov osvedčovacieho miesta,
g)
zabezpečuje jednotný informačný systém o stavebných výrobkoch,
h)
vedie Slovenský register stavebných výrobkov,
i)
zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu Slovenskej republiky so Stálym výborom Európskej únie pre stavebníctvo,
j)
zverejňuje vo svojom vestníku
1.
oznámenia o udelení a odňatí autorizácie, o udelení a odňatí oprávnenia vydávať a zrušovať technické osvedčenia, o zrušení certifikátu zhody, o zrušení technického osvedčenia,
2.
vzory vyhlásenia o zhode,
3.
iné významné informácie a údaje týkajúce sa technických špecifikácií a preukazovania zhody,
k)
vydáva na požiadanie výrobcu stanovisko o zatriedení stavebného výrobku do postupu preukazovania zhody, ak je medzi výrobcom a autorizovanou osobou alebo osvedčovacím miestom o tom pochybnosť,
l)
poskytuje na požiadanie autorizovanej osoby alebo osvedčovacieho miesta vysvetlenie, ako používať predpisy o stavebných výrobkoch.
(2)
Ministerstvo je pri výkone dozoru nad preukazovaním zhody oprávnené
a)
ukladať autorizovanej osobe a osvedčovaciemu miestu povinnosť odstrániť zistený nedostatok v ich činnosti a určiť na to primeranú lehotu,
b)
navrhnúť autorizovanej osobe zrušenie certifikátu zhody (§ 22 ods. 3) alebo osvedčovaciemu miestu zrušenie technického osvedčenia (§ 26 ods. 12),
c)
poveriť autorizovanú osobu vykonaním kontroly výrobcu, či dodržiava podmienky vyhlásenia o zhode a či správne označuje stavebné výrobky značkou zhody,
d)
ukladať pokuty.
(3)
Fyzické osoby poverené výkonom dozoru nad preukazovaním zhody podľa odseku 2 sú
a)
oprávnené vstupovať na pracoviská autorizovanej osoby, osvedčovacieho miesta a výrobcu, kde sa vykonávajú oprávnenia pri preukazovaní zhody a technickom osvedčovaní,
b)
oprávnené nahliadať do dokumentácie autorizovanej osoby, osvedčovacieho miesta a výrobcu, ktorá sa týka výkonu ich oprávnení pri preukazovaní zhody a technickom osvedčovaní,
c)
oprávnené odoberať vzorky stavebného výrobku potrebné na vykonanie skúšky (§ 10),
d)
povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone dozoru, a to aj po skončení pracovného vzťahu k ministerstvu.
§ 18
Orgány vykonávajúce dohľad nad trhom
(1)
Orgány vykonávajúce dohľad nad trhom sú orgány štátnej správy zriadené podľa osobitných predpisov.6)
(2)
Orgány podľa odseku 1 sú oprávnené
a)
vstupovať do skladovacích a predajných priestorov výrobcov, dopravcov, predajcov a nákupcov stavebných výrobkov a na staveniská;
b)
odoberať vzorky stavebných výrobkov na vykonanie skúšky;
c)
požadovať sprievodné listiny stavebných výrobkov;
d)
kontrolovať označovanie a balenie stavebných výrobkov uvádzaných na trh;
e)
upozorňovať výrobcov, dopravcov a predajcov stavebných výrobkov na zistené nedostatky a ukladať im povinnosť odstrániť ich v určenej lehote;
f)
zadržať prepravu alebo predaj stavebných výrobkov a ich použitie na zhotovenie stavby, ak
1.
nie sú vhodné na použitie v stavbe,
2.
sa zistí, že stavebný výrobok nie je správne označený, zabalený, prepravovaný alebo skladovaný;
g)
uložiť stiahnutie stavebného výrobku z trhu, ak sa preukáže, že nie je vhodný na použitie v stavbe.
h)
ukladať pokuty.
(3)
Ak osobitné predpisy,7) ktorými boli zriadené orgány vykonávajúce dohľad nad trhom podľa odseku 1, upravujú aj ďalšie kontrolné právomoci, ktoré nie sú uvedené v odseku 2, možno ich použiť aj na výkon dohľadu podľa tohto zákona.
(4)
Orgány vykonávajúce dohľad nad trhom sú povinné na výkon svojich kontrolných činností zabezpečiť odborne spôsobilé osoby a potrebné technické kontrolné a meracie zariadenia.
§ 19
Pokuty
(1)
Ministerstvo je oprávnené uložiť
a)
pokutu do 200 000 Sk autorizovanej osobe alebo osvedčovaciemu miestu, ak
1.
porušuje napriek upozorneniu podmienky udelenej autorizácie alebo udeleného oprávnenia,
2.
nevykonáva bez vážneho dôvodu viac ako šesť mesiacov činnosti, na ktoré bola autorizovaná alebo na ktoré jej bolo udelené oprávnenie,
3.
neodstráni v určenej lehote nedostatky vo svojej činnosti zistené pri výkone dozoru nad preukazovaním zhody;
b)
pokutu do 1 000 000 Sk tomu, kto
1.
neoprávnene vystupoval ako autorizovaná osoba alebo ako osvedčovacie miesto,
2.
rozmnožil časť technického osvedčenia bez súhlasu osvedčovacieho miesta.
(2)
Orgán vykonávajúci dohľad nad trhom je oprávnený uložiť pokutu do 5 000 000 Sk výrobcovi alebo predajcovi, ktorý
1.
uviedol na trh stavebný výrobok bez preukázania zhody,
2.
neoprávnene použil certifikát zhody alebo značku zhody,
3.
neoprávnene urobil vyhlásenie o zhode.
(3)
Pokuty podľa odsekov 1 a 2 možno zvýšiť až na dvojnásobok, ak
a)
ide o pokutu za opakované konanie podľa odsekov 1 a 2,
b)
sa konaním podľa odsekov 1 a 2 spôsobila havária s následkami na živote a zdraví osôb alebo so značnou škodou na majetku alebo na zložkách životného prostredia.
(4)
Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada na závažnosť konania, na jeho následky, okolnosti a trvanie.
(5)
Pokutu možno uložiť do jedného roku odo dňa, keď sa orgán oprávnený uložiť pokutu dozvedel o konaní podľa odsekov 1 až 3, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k takému konaniu došlo.
(6)
Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
ŠTVRTÁ ČASŤ
KONANIE
§ 20
Použitie všeobecných predpisov o správnom konaní
(1)
Všeobecný predpis o správnom konaní8) sa vzťahuje na konanie podľa tohto zákona, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(2)
Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje
a)
na konanie o certifikáciu preukázania zhody,
b)
na konanie o zrušenie certifikátu zhody,
c)
na konanie o námietkach,
d)
na konanie o preskúmanie,
e)
na konanie o vyhlasovanie zhody,
f)
na konanie o vydanie technického osvedčenia.
§ 21
Konanie o certifikáciu preukázania zhody
(1)
Konanie sa začína dňom doručenia písomnej žiadosti výrobcu autorizovanej osobe autorizovanej na certifikáciu preukázania zhody.
(2)
Náležitosťou žiadosti podľa odseku 1 sú:
a)
údaje o výrobcovi a o mieste výroby stavebného výrobku,
b)
údaje o stavebnom výrobku, najmä jeho podrobný technický opis a technické výkresy, údaje o variantoch stavebného výrobku, prípadne o skupine stavebných výrobkov, ktoré sa vyrábajú rovnakou technológiou,
c)
správa o výsledkoch prípadných doterajších skúšok, meraní a iných činností, ktoré majú význam pre certifikáciu preukázania zhody,
d)
údaje o rozsahu predpokladanej vhodnosti stavebného výrobku na použitie v stavbe,
e)
informácia o technickej špecifikácii stavebného výrobku, prípadne o technických špecifikáciách podobných stavebných výrobkov.
(3)
Ak žiadosť na začatie konania nemá náležitosti podľa odseku 2 alebo má iný nedostatok, autorizovaná osoba písomne vyzve výrobcu, aby v určenej lehote žiadosť doplnil alebo aby odstránil jej iný nedostatok. Ak ju výrobca v tejto lehote nedoplní alebo nedostatok neodstráni, autorizovaná osoba zastaví konanie a žiadosť vráti výrobcovi.
(4)
Autorizovaná osoba na základe žiadosti doručí výrobcovi do 10 dní odo dňa, keď je žiadosť úplná, návrh zmluvy o podmienkach vykonania certifikácie preukázania zhody. Na obsah a formu zmluvy sa primerane vzťahujú ustanovenia všeobecných predpisov o zmluve o kontrolnej činnosti.9) Ak výrobca návrh zmluvy odmietne alebo zmluva nevznikne z iného dôvodu, autorizovaná osoba konanie zastaví a žiadosť vráti výrobcovi.
(5)
Autorizovaná osoba zastaví konanie a žiadosť vráti výrobcovi, ak
a)
nie je autorizovaná na certifikáciu preukázania zhody stavebného výrobku, ktorý je uvedený v žiadosti, alebo mu bola po podaní žiadosti odňatá autorizácia,
b)
na stavebný výrobok, ktorý je uvedený v žiadosti, neexistuje technická špecifikácia,
c)
zistí, že prebieha certifikácia preukázania zhody toho istého stavebného výrobku od toho istého výrobcu u inej autorizovanej osoby,
d)
výrobca po podaní žiadosti zanikol bez právneho nástupcu,
e)
stavebný výrobok, ktorý je uvedený v žiadosti, sa prestal vyrábať alebo jeho výroba bola zakázaná alebo zastavená na príkaz oprávneného orgánu,
f)
výrobca vzal žiadosť späť alebo napriek výzve je najmenej tri mesiace nečinný a bez jeho súčinnosti nemožno v certifikácii preukázania zhody pokračovať.
g)
zistí, že výrobca nemá povolenie alebo iné oprávnenie potrebné podľa osobitných predpisov9a) na výrobu stavebného výrobku.
(6)
Ak je autorizovaná osoba nečinná, najmä ak do jedného mesiaca od začatia konania nedoručí výrobcovi návrh zmluvy o podmienkach certifikácie preukázania zhody, výrobca môže žiadosť vziať späť a podať ju inej autorizovanej osobe. Výrobca môže vziať žiadosť späť aj z iného dôvodu alebo bez udania dôvodu len pred uzavretím zmluvy o podmienkach certifikácie preukázania zhody.
(7)
Ak sa v konaní preukáže, že stavebný výrobok je vhodný na použitie v stavbe, pretože je v zhode s technickými špecifikáciami alebo sa od nich odchyľuje iba v nepodstatných podrobnostiach, autorizovaná osoba vydá jeho výrobcovi certifikát zhody; inak mu oznámi, že takýto certifikát nevydá, lebo sa v konaní nepreukázala zhoda. Oznámenie o tom sa výrobcovi doručí písomne; musí obsahovať dôvody nevydania certifikátu zhody.
(8)
Certifikát zhody sa vydáva na neurčitý čas. Autorizovaná osoba obmedzí platnosť certifikátu zhody, ak o to požiadal výrobca, a to na dobu, ktorú uviedol v žiadosti alebo uplatnil v konaní. Autorizovaná osoba môže obmedziť platnosť certifikátu zhody na určitú dobu aj vtedy, ak
a)
je v schvaľovacom konaní nová technická špecifikácia, a to na dobu do nadobudnutia jej platnosti,
b)
sa pripravuje zmena technológie výroby stavebného výrobku, a to na dobu do zavedenia novej technológie,
c)
údaje podľa odseku 2 písm. b) až d) majú obmedzenú dobu platnosti, a to na dobu ich platnosti,
d)
odstránenie odchýlky v nepodstatných podrobnostiach podľa odseku 7 vyžaduje vykonať systémové zmeny v technológii výroby stavebného výrobku alebo vo vnútropodnikovej kontrole, a to na dobu do ich vykonania, najviac však na päť rokov.
(9)
Certifikát zhody obsahuje
a)
označenie autorizovanej osoby, ktorá uskutočnila konanie,
b)
označenie výrobcu a miesta výroby,
c)
názov stavebného výrobku, jeho opis a identifikáciu a vymedzenie jeho vhodnosti na použitie v stavbe,
d)
technické špecifikácie, podľa ktorých sa postupovalo pri preukazovaní zhody, ako aj vlastnosti stavebného výrobku, ktoré sa v konaní overovali,
e)
číslo certifikátu zhody a dátum začiatku jeho platnosti,
f)
údaje o vedľajších podmienkach a o platnosti certifikátu zhody,
g)
podpis oprávnenej osoby.
(10)
Certifikát zhody sa doručuje výrobcovi a v odpise ministerstvu.
(11)
Oznámenie o vydaní certifikátu zhody ministerstvo uverejní vo svojom vestníku. Certifikát zhody je platný odo dňa, ktorý je v ňom uvedený ako deň platnosti.
(12)
Rozmnožovať certifikát zhody možno len vcelku. Rozmnožovať iba jeho časť možno len so súhlasom autorizovanej osoby.
§ 22
Konanie o zrušenie certifikátu zhody
(1)
Ak autorizovaná osoba zistí nezhodu stavebného výrobku s certifikátom zhody, vyzve výrobcu, aby ju odstránil v primeranej lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako jeden mesiac. Ak sa tak nestane, začne konanie o zrušenie certifikátu zhody; o tom upovedomí výrobcu a ministerstvo.
(2)
Konanie sa začína v deň doručenia upovedomenia o jeho začatí výrobcovi.
(3)
Autorizovaná osoba zruší certifikát zhody, ak sa v konaní preukáže, že
a)
výrobca neodstránil v určenej lehote nezhodu stavebného výrobku s technickou špecifikáciou,
b)
stavebný výrobok podľa vykonaných kontrolných skúšok nie je v zhode s technickými špecifikáciami,
c)
systém vnútropodnikovej kontroly trvalo nezabezpečuje požadovanú úroveň kontroly výroby,
d)
zaniklo alebo bolo výrobcovi odňaté povolenie alebo iné oprávnenie potrebné na výrobu stavebného výrobku,
e)
výrobca uskutočnil zmeny v technológii výroby alebo v použitých surovinách alebo polotovaroch, ktoré majú taký podstatný vplyv na vlastnosti alebo kvalitu stavebného výrobku, že je potrebná nová certifikácia preukázania zhody,
f)
výroba stavebného výrobku bola prerušená na dlhšie ako 12 mesiacov,
g)
výrobca je v likvidácii alebo bol na neho vyhlásený konkurz.
(4)
Rozhodnutie autorizovanej osoby o zrušení certifikátu zhody sa doručuje výrobcovi a ministerstvu na uverejnenie vo vestníku.
(5)
Dňom doručenia rozhodnutia podľa odseku 3 výrobcovi nemožno stavebný výrobok, ktorého sa týka, uvádzať na trh.
§ 23
Konanie o námietkach
(1)
Proti postupu autorizovanej osoby v konaní o certifikáciu preukázania zhody a jej jednotlivým úkonom má výrobca právo písomne podať námietky. Námietky sa podávajú autorizovanej osobe do 10 dní odo dňa uskutočnenia úkonu, proti ktorému smerujú, ak v zmluve o podmienkach výkonu certifikácie preukázania zhody nie je dohodnutá dlhšia lehota. Námietky nemajú odkladný účinok.
(2)
Autorizovaná osoba je povinná neodkladne sa zaoberať námietkami a preskúmať napadnutý postup alebo úkon. Ak napadnutý postup alebo úkon vykonala iná autorizovaná osoba, vyžiada si jej vyjadrenie a predloženie písomnej správy o vykonanej inšpekcii, skúške alebo meraní.
(3)
Ak autorizovaná osoba zistí opodstatnenosť námietok, zabezpečí na náklady toho, kto spôsobil napadnutý nedostatok, jeho odstránenie, najmä opakované meranie, vykonanie kontrolnej skúšky a opravu protokolu. Odstránenie nedostatku do troch dní písomne oznámi výrobcovi.
(4)
Ak autorizovaná osoba zistí neopodstatnenosť námietok, písomne to oznámi výrobcovi do troch dní od skončenia preskúmania námietok.
§ 24
Konanie o preskúmanie
(1)
Výrobca je oprávnený požiadať ministerstvo o preskúmanie postupu a rozhodnutí autorizovanej osoby, ak sa domnieva, že sú v rozpore s týmto zákonom. O preskúmanie možno požiadať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia autorizovanej osoby o zastavení konania, o vydaní alebo nevydaní certifikátu zhody alebo o jeho zrušení.
(2)
Žiadosť je písomná a obsahuje
a)
údaje o výrobcovi a o autorizovanej osobe,
b)
opis toho, v čom výrobca vidí porušenie zákona,
c)
návrh na rozhodnutie ministerstva.
(3)
Ministerstvo v konaní preskúma správnosť postupu autorizovanej osoby a súlad jej rozhodnutí so zákonom, preskúma najmä nestrannosť preukazovania zhody a hodnotenia získaných údajov, či rozhodnutia vychádzajú z návrhu výrobcu, zo zmluvy o podmienkach certifikácie preukázania zhody, z protokolov o skúškach a z písomných správ z vykonaných inšpekcií. Ak zistí opodstatnenosť žiadosti, napadnuté rozhodnutie autorizovanej osoby zruší; inak žiadosť zamietne.
(4)
Na účely preskúmavania žiadostí výrobcov v konaní minister výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky po dohode so združeniami výrobcov stavebných výrobkov ustanoví komisiu, v ktorej budú zastúpení odborníci z teórie i praxe.
§ 25
Konanie o vyhlasovanie zhody
(1)
Konanie o vyhlasovanie zhody začína výrobca. O jeho začatí upovedomí ministerstvo.
(2)
V konaní výrobca vykoná všetky úkony vyplývajúce z predpísaného postupu preukazovania zhody podľa technických špecifikácií. Ak treba vykonať skúšku alebo počiatočnú inšpekciu, požiada o ich vykonanie autorizovanú osobu.
(3)
Podkladom na vyhlásenie o zhode sú protokoly o preukaznej skúške, písomné správy o inšpekciách vykonaných autorizovanou osobou alebo protokoly o skúškach a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly, ktoré vykonal výrobca.
(4)
Ak sa vo vyhlásení o zhode preukáže, že stavebný výrobok je vhodný na použitie v stavbe, pretože je v zhode s technickými špecifikáciami, výrobca vydá vyhlásenie o zhode. Vydanie vyhlásenia o zhode oznámi ministerstvu.
(5)
Vyhlásenie o zhode obsahuje najmä
a)
údaje o výrobcovi a o mieste výroby stavebného výrobku,
b)
údaje o stavebnom výrobku, najmä jeho podrobný technický opis a technické výkresy, údaje o variantoch stavebného výrobku,
c)
technické špecifikácie, ktoré sa vzťahujú na stavebný výrobok,
d)
vyhlásenie o tom, že je vydané na vlastnú zodpovednosť výrobcu,
e)
dátum začiatku platnosti vyhlásenia,
f)
podpis oprávnenej osoby výrobcu.
(6)
Ak podkladom na vydanie vyhlásenia o zhode bolo vykonanie inšpekcie alebo vykonanie preukaznej skúšky, vo vyhlásení sa uvedie aj označenie autorizovanej osoby, ktorá ju vykonala.
(7)
Ak výsledky plánovaných a kontrolných skúšok preukážu nezhodu stavebného výrobku s technickými špecifikáciami alebo ak inšpekčný orgán zistí, že výrobca neodstránil nedostatky zistené priebežnou inšpekciou, výrobca je povinný vyhlásenie o zhode neodkladne zrušiť, zrušenie oznámiť ministerstvu a zastaviť ďalšie uvádzanie stavebného výrobku na trh.
(8)
Ak výrobca po uvedení stavebného výrobku na trh zistí, že stavebný výrobok ohrozuje bezpečnosť a stabilitu stavieb alebo bezpečnosť osôb pri stavebných prácach, alebo pri bežnej údržbe stavby, neodkladne zruší vyhlásenie o zhode, upovedomí o tom ministerstvo a všetkých svojich odberateľov, prípadne aj verejnosť a zastaví ďalšie uvádzanie stavebného výrobku na trh.
(9)
Oznámenie o vyhlásení o zhode, ako aj jeho zrušenie ministerstvo uverejní na žiadosť výrobcu vo svojom vestníku.
(10)
Výrobca je povinný uchovávať vyhlásenie o zhode a všetky podkladové písomnosti po celý čas jeho platnosti a desať rokov odo dňa skončenia jeho platnosti.
§ 26
Konanie o vydanie technického osvedčenia
(1)
Konanie o vydanie technického osvedčenia sa začína dňom doručenia písomnej žiadosti výrobcu osvedčovaciemu miestu. Žiadosť možno podať iba na jedno osvedčovacie miesto.
(2)
Náležitosti žiadosti o začatie konania o vydaní technického osvedčenia sú:
a)
údaje o výrobcovi,
b)
údaje o stavebnom výrobku, najmä jeho podrobný technický opis a technické výkresy,
c)
správa o výsledkoch vykonaných skúšok, meraní a iných činností, ktoré majú význam pre vydanie technického osvedčenia,
d)
údaje o rozsahu vhodnosti použitia stavebného výrobku v stavbe,
e)
údaje o výrobe stavebného výrobku, najmä o mieste výroby, začatí výroby, množstve už vyrobených stavebných výrobkov, prípadne o plánovanom množstve ich výroby,
f)
informácia o technických špecifikáciách funkčne najpodobnejšieho stavebného výrobku,
g)
označenie zahraničných technických špecifikácií, ak existujú.
h)
písomné splnomocnenie výrobcu, ak v mene výrobcu vystupuje dovozca, predajca alebo iný zástupca.9b)
(3)
Ak žiadosť o začatie konania nemá požadované náležitosti, osvedčovacie miesto vyzve výrobcu, aby ju v určenej lehote doplnil. Ak ju výrobca v tejto lehote nedoplní, osvedčovacie miesto konanie zastaví a žiadosť vráti výrobcovi. Rovnako postupuje, ak výrobca v určenej lehote neuhradil dohodnutú cenu za úkony technického osvedčovania alebo preddavok tejto ceny.
(4)
Osvedčovacie miesto na základe žiadosti doručí výrobcovi do 15 dní odo dňa, keď je žiadosť úplná, návrh zmluvy o podmienkach vydania technického osvedčenia. Ak výrobca návrh zmluvy odmietne alebo zmluva nevznikne z iného dôvodu, osvedčovacie miesto zastaví konanie a žiadosť vráti výrobcovi.
(5)
Výrobca je povinný umožniť zamestnancom osvedčovacieho miesta vstup do všetkých výrobných prevádzok, kde sa vyrába stavebný výrobok, ktorý je predmetom konania. Nesplnenie tejto povinnosti je dôvodom na zastavenie konania.
(6)
Osvedčovacie miesto overí vlastnosti stavebného výrobku postupmi a metódami preukazovania zhody a zistené výsledky porovná so zahraničnými špecifikáciami, ak existujú, alebo s európskym technickým osvedčením, ak bolo vydané. Ak ide o stavebný výrobok, ktorého technická špecifikácia nie je ani v zahraničí, osvedčovacie miesto zisťuje rozsah jeho vhodnosti na použitie v stavbe porovnávaním ukazovateľov jeho úžitkových vlastností so základnými požiadavkami na stavby a s požiadavkami na bezpečnosť osôb pri stavebných prácach a pri bežnej údržbe stavby.
(7)
Ak sa v konaní preukáže, že stavebný výrobok je vhodný na použitie v stavbe, osvedčovacie miesto vydá technické osvedčenie. Ak osvedčovacie miesto nevydá technické osvedčenie, písomne to oznámi výrobcovi. Oznámenie musí obsahovať dôvody nevydania technického osvedčenia.
(8)
Vydať nové technické osvedčenie alebo vykonať zmenu v technickom osvedčení možno iba v novom konaní. Ak ide o zmenu v technickom osvedčení, žiadosť sa podáva na osvedčovacie miesto, ktoré vydalo pôvodné technické osvedčenie.
(9)
Technické osvedčenie obsahuje
a)
označenie osvedčovacieho miesta,
b)
označenie výrobcu a miesta výroby stavebného výrobku,
c)
názov stavebného výrobku,
d)
vymedzenie vhodnosti na použitie v stavbe s určením triedy alebo úrovne,
e)
údaje o osobitných podmienkach a o platnosti technického osvedčenia,
f)
číslo technického osvedčenia a dátum jeho vydania,
g)
označenie osoby oprávnenej podpísať technické osvedčenie,
h)
kontrolné postupy overenia vlastností stavebného výrobku,
i)
postupy preukazovania zhody a označovanie stavebného výrobku značkou zhody,
j)
pravidlá a odporúčania týkajúce sa vhodnosti stavebného výrobku na použitie v stavbe,
k)
prílohy, a to
1.
podrobný technický opis stavebného výrobku, prípadne doplnený aj nákresmi,
2.
opis zistených vlastností stavebného výrobku a údaje o nameraných hodnotách preukazujúcich zistené vlastnosti,
3.
zoznam použitých a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov a slovenských technických noriem,
4.
zoznam dokumentov použitých pri vydávaní technického osvedčenia.
(10)
Technické osvedčenie sa vydáva na určitý čas, najviac na päť rokov, s možnosťou predĺženia najviac na ďalších päť rokov. Technické osvedčenie je platné odo dňa, ktorý je v ňom uvedený ako deň platnosti.
(11)
Technické osvedčenie sa doručuje výrobcovi a jeho odpis ministerstvu na zabezpečenie registrácie v Slovenskom registri stavebných výrobkov (§ 27). Vydanie technického osvedčenia, ako aj predĺženie jeho platnosti alebo jeho zmenu ministerstvo uverejní vo svojom vestníku.
(12)
Rozmnožovať technické osvedčenie možno len vcelku. Rozmnožovať iba jeho niektorú časť možno len so súhlasom osvedčovacieho miesta.
(13)
Osvedčovacie miesto zruší technické osvedčenie, ak
a)
bola vydaná slovenská technická norma vzťahujúca sa na stavebný výrobok, na ktorý bolo vydané technické osvedčenie,
b)
všeobecne záväzný právny predpis ustanoví, že stavebný výrobok alebo jeho zložku, alebo časť nemožno uvádzať na trh alebo použiť na zhotovenie stavby alebo na stavebné práce,
c)
sa stavebný výrobok, na ktorý bolo vydané technické osvedčenie, prestal vyrábať, jeho výroba bola zastavená alebo sa prestal uvádzať na trh, alebo používať na zhotovenie stavby alebo pri stavebných prácach,
d)
to nariadi ministerstvo z dôvodu, že stavebný výrobok nie je v zhode so základnými požiadavkami na stavby alebo s technickým osvedčením a nie je iný výrobca takého istého stavebného výrobku.
(14)
Zrušenie technického osvedčenia sa písomne oznámi ministerstvu a upovedomia sa o ňom všetci známi výrobcovia.
(15)
Zrušenie technického osvedčenia ministerstvo uverejní vo svojom vestníku. Dňom uverejnenia oznámenia o zrušení technického osvedčenia strácajú platnosť všetky certifikáty zhody a vyhlásenia o zhode, ktoré boli na jeho základe vydané.
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 27
Slovenský register stavebných výrobkov
(1)
Slovenský register stavebných výrobkov (ďalej len „register“) je zoznam stavebných výrobkov, ktoré sa v Slovenskej republike uvádzajú na trh na základe certifikácie preukázania zhody alebo na základe vyhlásenia o zhode. Uverejňujú sa v ňom tieto údaje:
a)
označenie stavebného výrobku,
b)
údaje o výrobcovi,
c)
údaje o vlastnostiach výrobku a o jeho vhodnosti na použitie v stavbe,
d)
použitý postup preukázania zhody,
e)
vecný a časový rozsah platnosti certifikátu zhody alebo vyhlásenia výrobcu o zhode a dátum jeho vydania,
f)
údaje o zrušení certifikátu zhody a o zrušení vyhlásenia výrobcu o zhode,
g)
údaje o vydaní, zmene a zrušení technického osvedčenia.
(2)
Zápisy v registri majú evidenčný charakter a osvedčujú zapísané údaje. Zápisom sa nezakladajú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb.
(3)
Do registra môže nahliadnuť každý, kto preukáže právny záujem. Výpisy a odpisy na požiadanie zabezpečí register za úhradu nákladov.
(4)
Údaje z registra sa každoročne zverejňujú pre potreby praxe.
§ 28
Zákaz uvádzania stavebného výrobku na trh
(1)
Nemožno uvádzať na trh stavebný výrobok,
a)
ktorý bol vyrobený po zrušení alebo skončení platnosti certifikátu zhody alebo vyhlásenia o zhode,
b)
ktorého zhoda sa preukázala na základe technickej špecifikácie zrušenej počas výroby stavebného výrobku.
(2)
Stavebný výrobok dovezený alebo vyrobený predo dňom, ktorým nastala udalosť uvedená v odseku 1, možno uvádzať na trh aj po tomto dni len vtedy, keď skladovaním alebo prepravou stavebného výrobku nedošlo k podstatnému zhoršeniu jeho vlastností, ktoré sú rozhodujúce pre jeho vhodnosť na použitie v stavbe.
§ 29
Zahraničné stavebné výrobky
(1)
Podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ich použiteľnosti na zhotovenie stavby podľa tohto zákona sa vzťahujú aj na zahraničné stavebné výrobky.
(2)
Oprávnenia a povinnosti výrobcu podľa tohto zákona okrem oprávnenia vyhlasovať zhodu má pri uvádzaní zahraničného stavebného výrobku na trh tuzemský zástupca zahraničného výrobcu, tuzemský dovozca alebo tuzemský predajca. Oprávnenia a povinnosti, ktoré má výrobca pred začatím výroby, majú tieto osoby pred uskutočnením prvého dovozu a oprávnenia a povinnosti, ktoré má výrobca počas výroby, majú tieto osoby počas uvádzania na trh.
(3)
Na kontrolu dovážaných zahraničných stavebných výrobkov a na ich prepúšťanie ako tovaru do režimu voľného obehu sa vzťahujú colné predpisy.10)
§ 30
Preukazovanie zhody v cudzine
(1)
Zahraničné certifikáty a zahraničné technické osvedčenia vydané v cudzine na stavebné výrobky platia na území Slovenskej republiky, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva.
(2)
Autorizovaná osoba môže uznať výsledky skúšok stavebného výrobku a inšpekcií vykonaných v cudzine, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.
(3)
Ak nemožno postupovať podľa odsekov 1 a 2 a vykonanie inšpekcie v zahraničí je ekonomicky veľmi nevýhodné alebo neuskutočniteľné, autorizovaná osoba, ktorá je autorizovaná na preukazovanie zhody (§ 15 ods. 3 a 4), môže namiesto počiatočnej inšpekcie a priebežných inšpekcií vykonávať nepretržitú kontrolu dovážaných zahraničných stavebných výrobkov a vykonávať skúšky podľa zásad štatistickej prebierky.
§ 31
Prechodné ustanovenia
Certifikáty výrobkov na stavby vydané v štátnom skúšobníctve pred účinnosťou tohto zákona platia na účely tohto zákona počas trvania platnosti, najviac však päť rokov odo dňa účinnosti tohto zákona, ak výrobca na čas platnosti certifikátu zabezpečí priebežnú inšpekciu u autorizovanej osoby.
§ 32
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 1998.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
Napríklad vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 14/1977 Zb. o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 406/1992 Zb. o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov, vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 138/1995 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri výstavbe a užívaní prevádzkarní a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými hmotami, vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 84/1997 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické podmienky a požiadavky požiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov.
2)
§ 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
Napríklad § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb., § 22 zákona č. 264/1999 Z. z.
5)
§ 19 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
§ 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.Zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov§ 2 až 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 32/1992 Zb.).Zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov.§ 24 a 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí.
7)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z.Zákon č. 95/2000 Z. z.Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
9a)
Napríklad § 55 zákona č. 50/1976 Zb., § 16 ods. 2 zákona č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
10)
§ 6a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení zákona č. 264/1999 Z. z.