90/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.1998 do 31.12.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

90
ZÁKON
z 10. februára 1998
o stavebných výrobkoch
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
podmienky, za akých možno uvádzať na trh výrobok určený na trvalé a pevné zabudovanie do stavby (ďalej len „stavebný výrobok“),
b)
postupy a metódy, ktorými sa overuje vhodnosť stavebného výrobku na použitie v stavbe (ďalej len „preukazovanie zhody“),
c)
autorizáciu právnických osôb a fyzických osôb na výkon certifikácie preukázania zhody, na výkon inšpekcie a na výkon činnosti skúšobných laboratórií,
d)
vydávanie oprávnení na technické osvedčovanie,
e)
výkon štátneho dozoru nad preukazovaním zhody (ďalej len „dozor nad preukazovaním zhody“),
f)
výkon štátneho dohľadu nad trhom so stavebnými výrobkami (ďalej len „dohľad nad trhom“),
g)
pokuty,
h)
Slovenský stavebný register,
i)
značku preukazujúcu zhodu stavebného výrobku s technickými špecifikáciami (ďalej len „značka zhody“).
§ 2
Stavebný výrobok
(1)
Na trh možno uvádzať iba stavebný výrobok, ktorý je vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel (ďalej len „vhodný na použitie v stavbe“). Stavebný výrobok je vhodný na použitie v stavbe, ak pri použití v stavbe
a)
nespôsobí z hľadiska požiadavky na mechanickú odolnosť a stabilitu stavby
1.
zrútenie stavby alebo jej časti,
2.
neprípustnú deformáciu stavby,
3.
poškodenie iných častí stavby alebo zariadení pripojených k nosnej konštrukcii stavby, ani inštalovaných zariadení ako následok deformácie nosnej konštrukcie stavby,
4.
poškodenie stavby, ktoré by bolo neprimerane väčšie, než zodpovedá príčine jej poškodenia;
b)
umožní z hľadiska požiadavky požiarnej bezpečnosti stavby
1.
zachovať na čas určený technickou špecifikáciou nosnosť a stabilitu konštrukcie stavby,
2.
obmedziť šírenie ohňa a dymu do vnútra stavby,
3.
obmedziť možnosť rozšírenia požiaru na iné časti stavby a na susediace stavby,
4.
uniknúť ľuďom a zvieratám zo stavby alebo zachrániť sa iným spôsobom,
5.
zaistiť bezpečnosť záchranných jednotiek;
c)
neohrozí z hľadiska hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia zdravie užívateľov stavby a susedov
1.
vypúšťaním toxických plynov,
2.
prítomnosťou nebezpečných častíc alebo plynov v ovzduší,
3.
emisiou nebezpečného žiarenia,
4.
znečistením alebo zamorením vody alebo pôdy,
5.
nedostatočným zneškodnením odpadových vôd, dymu alebo tuhého či kvapalného odpadu,
6.
výskytom vlhkosti v stavebných konštrukciách alebo na ich povrchu vnútri stavby;
d)
nevytvorí z hľadiska požiadavky na bezpečnosť stavby pri jej užívaní zvýšené nebezpečenstvo úrazu pošmyknutím, pádom z výšky, nárazom, popálením, elektrickým prúdom alebo výbuchom;
e)
nespôsobí z hľadiska požiadavky ochrany pred hlukom, že hluk vnímaný užívateľmi stavby a osobami v jej blízkosti nebude možné udržať na úrovni, ktorá neohrozuje ich zdravie a dovoľuje im pracovať, odpočívať a spať v uspokojivých podmienkach;
f)
umožní z hľadiska požiadavky na úsporu energie a ochranu tepla v stavbe také vykurovanie, chladenie a vetranie, že energia spotrebovaná pri prevádzke je nízka vo vzťahu ku klimatickým podmienkam miesta stavby a k požiadavkám jej užívateľov.
(2)
Trvalým a pevným zabudovaním do stavby sa rozumie vstavanie, vmontovanie alebo inštalovanie stavebného výrobku do konštrukcie stavby,
a)
ak jeho prípadné vyňatie zo stavby je nemožné alebo je možné iba so znížením úžitkových vlastností stavby, alebo
b)
ak činnosti, ktorými sa do stavby stavebný výrobok zabuduje alebo sa zo stavby vyberie, sú stavebnými prácami.
§ 3
Technické špecifikácie
(1)
Vlastnosti stavebných výrobkov overované v preukazovaní zhody sú upravené všeobecne záväznými právnymi predpismi1) a technickými špecifikáciami. Technické špecifikácie sú tie slovenské technické normy2) a technické osvedčenia, ktoré sa vzťahujú na stavebné výrobky, na projektovanie stavieb a na stavebné práce.
(2)
V slovenských technických normách sa vlastnosti stavebných výrobkov uvádzajú ako ukazovatele úžitkových vlastností s uvedením vhodnosti použitia stavebného výrobku v stavbe spravidla podľa tried alebo úrovní.
(3)
Ukazovateľ úžitkových vlastností je kvantitatívne vyjadrenie správania sa stavebného výrobku v stavbe
a)
podľa zaťaženia, ktorému je stavba vystavená alebo ktoré vzniká v podmienkach predpokladanej prevádzky stavby alebo jej časti, alebo
b)
podľa použitia stavebného výrobku v stavbe.
§ 4
Technické osvedčovanie
(1)
Technické osvedčovanie je postup založený na overovaní vlastností stavebného výrobku, ktorý sa vykonáva vtedy, keď pre stavebný výrobok neexistuje slovenská technická norma alebo keď sa vlastnosti stavebného výrobku podstatne odlišujú od existujúcej slovenskej technickej normy, najmä ak ide o úplne nový stavebný výrobok, o kusový alebo o malosériový stavebný výrobok.
(2)
Pri technickom osvedčovaní sa použijú skúšky prototypu stavebného výrobku alebo počiatočné typové skúšky stavebného výrobku, ktoré vykoná výrobca stavebného výrobku (ďalej len „výrobca“) alebo autorizovaná osoba.
(3)
Vykonávať technické osvedčovanie stavebného výrobku a vydávať a zrušovať technické osvedčenia je oprávnené osvedčovacie miesto. Osvedčovacie miesto je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej Ministerstvo výstavby a verejných prác Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) udelilo oprávnenie vydávať a zrušovať technické osvedčenia podľa tohto zákona. Osvedčovacím miestom nemôže byť výrobca.
(4)
Oprávnenie podľa odseku 3 možno udeliť tomu, kto spĺňa tieto predpoklady:
a)
zamestnáva osoby, ktoré majú odborné predpoklady a osobné schopnosti vykonávať činnosti pri technickom osvedčovaní a dodržiavať povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom práce,
b)
má potrebné technické prostriedky a prístrojové vybavenie a je schopný overovať vhodnosť použitia stavebných výrobkov v stavbe,
c)
je schopný organizačne zabezpečiť nestrannosť výkonu činností pri technickom osvedčovaní, najmä objektivitu meraní a nezaujatosť kontrolných úkonov, vecnosť a nestrannosť vypracúvaných písomných správ a protokolov, a to tak zo strany vedúcich zamestnancov, ako aj zo strany technických zamestnancov bezprostredne vykonávajúcich jednotlivé úkony preukazovania zhody, a zhrnúť a nezaujato vyhodnotiť oznámené údaje, vlastné zistenia a návrhy všetkých zainteresovaných osôb,
d)
je schopný prijímať nezaujaté rozhodnutia vo vzťahu k záujmom výrobcov a iných osôb, ktoré by mohli mať z určitého výsledku technického osvedčovania prospech, a zabezpečiť ochranu údajov, ktoré sú obchodným tajomstvom, a údajov, ktoré by sa mohli zneužiť,
e)
má oprávnenie, ak je podľa osobitných predpisov3) potrebné,
f)
má miesto trvalého pobytu alebo sídlo na území Slovenskej republiky.
DRUHÁ ČASŤ
PREUKAZOVANIE ZHODY
§ 5
Obsah a predmet
(1)
Obsahom preukazovania zhody je overovanie vlastností stavebného výrobku vykonaním skúšok, predpísaných meraní a ďalších kontrolných úkonov a porovnanie ich výsledkov s ukazovateľmi úžitkových vlastností podľa technických špecifikácií vo vzťahu k použiteľnosti stavebného výrobku v stavbe. Rozsah vhodnosti na použitie v stavbe sa uvedie v certifikáte preukázania zhody (ďalej len „certifikát zhody“) alebo vo vyhlásení výrobcu o preukázaní zhody (ďalej len „vyhlásenie o zhode“).
(2)
Stavebné výrobky, na ktoré možno použiť preukazovanie zhody, sú:
a)
stavebné látky, dielce a zariadenia a
b)
stavebné a montované celky zhotovené už u výrobcu zo stavebných látok, dielcov a zariadení, ktoré sa uvádzajú na trh a do stavby sa zabudovávajú ako ucelené časti stavieb.
(3)
Stavebné výrobky podľa odseku 2 sú uvedené v prílohe č. 1.
(4)
Preukazovanie zhody vykonávajú výrobcovia a autorizované osoby.
(5)
Zodpovednosť za to, že stavebný výrobok nemá vlastnosti overené preukazovaním zhody, nesie výrobca.
(6)
Stavebný výrobok, ktorý je na základe preukazovania zhody vhodný na použitie v stavbe, môže výrobca označiť značkou zhody a dať zapísať do Slovenského stavebného registra (§ 27).
(7)
Náklady na preukazovanie zhody a na označenie stavebného výrobku značkou zhody znáša výrobca.
(8)
Preukazovanie zhody nie je štátnym skúšobníctvom a nenahrádza postupy hodnotenia, schvaľovania a certifikácie výrobkov podľa predpisov o štátnom skúšobníctve.4)
Postupy preukazovania zhody
§ 6
(1)
Preukazovanie zhody sa vykonáva podľa niektorého z týchto postupov:
a)
vyhlasovaním výrobcu o preukázaní zhody (ďalej len „vyhlasovanie o zhode“),
b)
vyhlasovaním o zhode, ktoré je doplnené o posúdenie systému kvality u výrobcu alebo certifikátom,
c)
vyhlasovaním o zhode, ktoré je doplnené preukaznou skúškou vzoriek stavebných výrobkov (ďalej len „preukazná skúška“),
d)
certifikáciou preukázania zhody.
(2)
Vyhlasovanie o zhode podľa odseku 1 písm. a) až c) sa skladá z týchto činností výrobcu a autorizovanej osoby:
a)
postup podľa odseku 1 písm. a) vyžaduje zo strany výrobcu zabezpečenie vlastnej preukaznej skúšky a uplatňovanie systému kvality;
b)
postup podľa odseku 1 písm. b) vyžaduje zo strany
1.
výrobcu zabezpečenie preukaznej skúšky a uplatňovanie systému kvality, prípadne doplnené o zabezpečenie skúšok vzoriek stavebného výrobku odobratých u výrobcu podľa predpísaného plánu skúšok (ďalej len „plánovaná skúška“) a
2.
autorizovanej osoby vykonanie počiatočnej inšpekcie systému kvality u výrobcu a vykonávanie priebežnej inšpekcie a hodnotenie uplatňovaného systému kvality;
c)
postup podľa odseku 1 písm. c) vyžaduje zo strany výrobcu zabezpečenie vykonania preukaznej skúšky u autorizovanej osoby a uplatňovanie systému kvality.
(3)
Certifikácia preukázania zhody podľa odseku 1 písm. d) sa skladá z činnosti výrobcu a autorizovanej osoby. Obsahom
a)
činnosti výrobcu je
1.
odobratie vzoriek stavebného výrobku na plánovanú skúšku,
2.
zabezpečenie uplatňovania systému kvality;
b)
činnosti autorizovanej osoby je
1.
zabezpečenie vykonania preukaznej skúšky vrátane odobratia vzoriek stavebného výrobku,
2.
vykonanie počiatočnej inšpekcie uplatňovania systému kvality u výrobcu,
3.
vykonanie priebežnej inšpekcie a hodnotenie uplatňovaného systému kvality,
4.
zabezpečenie vykonávania kontrolných skúšok.
(4)
Ak by pri kusovej alebo pri malosériovej výrobe stavebného výrobku náklady na vykonanie preukaznej skúšky dosiahli neúmerne veľký podiel z ceny stavebného výrobku, možno preukaznú skúšku alebo niektorú jej časť nahradiť vykonaním skúšok v rámci priebežných inšpekcií; ich rozsah, obsah a počet určí autorizovaná osoba.
(5)
Ak výrobca má certifikát systému kvality, upustí sa od vykonania počiatočnej inšpekcie u výrobcu, prípadne aj od priebežných inšpekcií.
§ 7
(1)
Postupy preukazovania zhody výrobcovia použijú podľa
a)
funkcie stavebného výrobku, ktorú má v stavbe stavebný výrobok z hľadiska požiadaviek uvedených v § 2 ods. 1, najmä ak sa týkajú ochrany zdravia a bezpečnosti pri jeho užívaní,
b)
druhu stavebného výrobku,
c)
vplyvu zmeny vlastností stavebného výrobku na vhodnosť jeho použitia v stavbe,
d)
pravdepodobnosti výskytu chýb pri výrobe stavebného výrobku.
(2)
Certifikácia preukázania zhody nahrádza všetky postupy preukazovania zhody vyhlasovaním o zhode.
§ 8
Metódy preukazovania zhody
Pri postupoch preukazovania zhody podľa § 6 sa na overovanie vlastností stavebných výrobkov používa
a)
metóda preukaznej skúšky vykonaná výrobcom alebo autorizovanou osobou,
b)
metóda plánovanej skúšky vykonaná výrobcom alebo autorizovanou osobou,
c)
metóda skúšky vzoriek stavebného výrobku odobratých u výrobcu z pripravenej dodávky, u predajcu alebo na stavenisku (ďalej len „kontrolná skúška“) vykonaná výrobcom alebo autorizovanou osobou,
d)
metóda uplatňovania systému kvality u výrobcu,
e)
metóda počiatočnej inšpekcie systému kvality uplatňovaného u výrobcu vykonaná autorizovanou osobou,
f)
metóda priebežnej inšpekcie a hodnotenia uplatňovaného systému kvality u výrobcu vykonaná autorizovanou osobou, prípadne vykonávania skúšok v rámci tejto inšpekcie.
b)
kontrolu používaného výrobného zariadenia, najmä nastavenie strojov a ich vybavenie, v medzistupňoch výroby stavebného výrobku, ako aj vykonávanie plánovaných skúšok v priebehu výroby stavebného výrobku (§ 6 ods. 2 písm. b),
(8)
Výrobca je povinný zabezpečiť, aby sa na vykonávanie kontrolných postupov používali len zariadenia schopné prevádzky, overené a kalibrované.5) Na vykonávanie kontrolných postupov musí mať výrobca kontrolné, skúšobné a meracie zariadenia a potrebné vybavenie. Ak výrobca nemá také zariadenia alebo vybavenie, je povinný zabezpečiť, aby kontrolné postupy vykonávala iná osoba, ktorá má potrebné zariadenia a vybavenie a zamestnancov spôsobilých na ich vykonávanie. Ak takou osobou je akreditovaná osoba podľa osobitného predpisu5a) s akreditáciou na vykonávanie kontrolných postupov, považuje sa za osobu, ktorá spĺňa požiadavky tohto zákona na vykonávanie kontrolných postupov.
§ 9
Skúšky
(1)
Rozsah, počet skúšok a postup pri ich vykonávaní použitím jednotlivých metód preukazovania zhody určujú technické špecifikácie. Ak technická špecifikácia neurčuje rozsah a počet skúšok, určí ich autorizovaná osoba na základe požiadavky výrobcu v závislosti od použitého postupu preukazovania zhody a s prihliadnutím na hospodárnosť preukazovania zhody.
(2)
Preukazná skúška sa vykonáva v rozsahu určenom technickými špecifikáciami. Preukazná skúška typu stavebných výrobkov sa vzťahuje na jeho varianty, prípadne na skupinu stavebných výrobkov, ktoré sa vyrábajú rovnakou technológiou.
(3)
Ak zmeny podmienok, ktoré vplývajú na kvalitu stavebného výrobku, sú väčšieho rozsahu, pred preukaznou skúškou sa uprednostní priebežná inšpekcia a hodnotenie uplatňovaného systému kvality u výrobcu vykonaná autorizovanou osobou. Autorizovaná osoba schváli postup výrobcu pri vykonaní skúšky a postup vlastnej stálej vnútornej kontroly výrobcu a určí vykonávanie priebežnej inšpekcie.
(4)
Preukazná skúška sa vykoná znovu, ak
a)
pri výrobe stavebného výrobku nastala podstatná zmena v technológii výroby, výmena technologického zariadenia alebo zmena použitých surovín a polotovarov,
b)
od predchádzajúcej preukaznej skúšky uplynulo päť rokov.
(5)
Rozsah a počet plánovaných skúšok určuje plán skúšok výrobcu. Ich počet nesmie byť nižší, než určujú technické špecifikácie.
(6)
Rozsah a počet kontrolných skúšok vykonávaných v rámci priebežnej inšpekcie (§ 6 ods. 4) určí autorizovaná osoba.
(7)
O každej skúške sa vyhotoví protokol, ktorý obsahuje údaje uvedené pre každý stavebný výrobok v technických špecifikáciách, najmenej však
a)
údaje o stavebnom výrobku, ktorého vzorka bola predmetom skúšky,
b)
údaje o výrobcovi a mieste výroby,
c)
údaje o spôsobe, mieste a čase odobratia vzorky a o tom, kto vzorku odobral,
d)
opis postupu skúšky,
e)
výsledok skúšky.
(8)
Ak je to hospodárnejšie a nenaruší sa tým nestrannosť a technická úroveň skúšky, skúšku alebo jej časť možno vykonať priamo u výrobcu s použitím jeho skúšobného zariadenia. Toto skúšobné zariadenie však musí spĺňať rovnaké technické podmienky ako skúšobné zariadenie autorizovanej osoby.
§ 10
Odoberanie vzoriek na skúšku
(1)
Vzorky stavebného výrobku potrebné na vykonanie skúšky sa odoberajú spôsobom a postupom podľa technických špecifikácií. Vzorky stavebného výrobku odobraté na vykonanie kontrolnej skúšky sa vždy vyberajú náhodným výberom bez predchádzajúceho upovedomenia výrobcu, predajcu alebo zhotoviteľa stavby.
(2)
Každá odobratá vzorka stavebného výrobku sa označí tak, aby sa odobraté vzorky nemohli zameniť. Ak to spôsob označovania stavebného výrobku výrobcom umožňuje, z označenia odobratej vzorky stavebného výrobku nesmú byť osobám vykonávajúcim skúšku známe údaje o pôvode vzorky, najmä údaje o výrobcovi a o mieste odobratia vzorky.
(3)
O každej odobratej vzorke stavebného výrobku sa vyhotoví protokol, ktorý obsahuje údaje uvedené v technických špecifikáciách.
§ 11
Počiatočná inšpekcia
(1)
Účelom počiatočnej inšpekcie je zistiť, či je u výrobcu vytvorený účinný systém kvality a či sú vytvorené organizačné a technické predpoklady na trvalé udržiavanie kvality výroby stavebného výrobku. V rámci počiatočnej inšpekcie sa posudzuje systém kvality, ktorý sa týka jedného stavebného výrobku a jeho variantov, prípadne skupiny stavebných výrobkov, ktoré sa vyrábajú rovnakou technológiou.
(2)
Počiatočná inšpekcia sa vykonáva spravidla pri začatí výroby stavebného výrobku.
(3)
Obsahom počiatočnej inšpekcie je
a)
zistiť, či vnútorná organizačná štruktúra podniku výrobcu je usporiadaná tak, že umožňuje zabezpečiť kontrolu celého výrobného procesu, trvalo udržať úroveň výroby stavebného výrobku a dosiahnuť uplatňovanie zodpovednosti za nedostatky vo výrobe a za zníženie kvality výroby stavebného výrobku,
b)
preskúmať profesiovú skladbu a kvalifikačné predpoklady vzdelania a praxe zamestnancov výrobcu, ktorí sa priamo zúčastňujú na riadení výroby stavebného výrobku, na technickom rozvoji stavebných výrobkov, na kontrole výroby a na balení, skladovaní a expedícii vyrobených stavebných výrobkov,
c)
preveriť správnosť a úplnosť dokumentácie systému kvality,
d)
preskúmať použiteľnosť a obsah technických špecifikácií vzťahujúcich sa na stavebný výrobok u výrobcu,
e)
skontrolovať účinnosť a nestrannosť kontroly celého výrobného procesu u výrobcu.
(4)
Výsledok počiatočnej inšpekcie podľa odseku 2 a posúdenie vhodnosti uplatňovaného systému kvality u výrobcu sa uvedie v písomnej správe. V nej sa tiež uvedie, či na základe výsledku počiatočnej inšpekcie uplatňovaný systém kvality vyhovuje požiadavkám na riadenie výroby podľa technických špecifikácií.
§ 12
Priebežná inšpekcia
(1)
Priebežná inšpekcia sa vykonáva počas výroby stavebného výrobku. Jej účelom je sledovať, či uplatňovaný systém kvality u výrobcu trvalo udržiava kvalitu výroby stavebného výrobku overenú preukazovaním zhody alebo či sa od nej odchyľuje. Priebežná inšpekcia ďalej zisťuje, či sa
a)
plánované skúšky stavebného výrobku vykonávajú v rozsahu, v počte a spôsobom podľa plánu skúšok vyplývajúcich z technických špecifikácií alebo určených autorizovanou osobou,
b)
vykonávajú aj ďalšie činnosti zabezpečujúce technickú úroveň skúšok podľa technických špecifikácií, najmä či sa vykonáva údržba skúšobných zariadení a ich overovanie a kalibrácia podľa osobitných predpisov,5)
c)
oprávnene označuje stavebný výrobok značkou zhody.
(2)
Priebežné inšpekcie sa vykonávajú na podklade písomnej správy z počiatočnej inšpekcie v lehotách podľa plánu priebežných inšpekcií vypracovaného autorizovanou osobou na základe technických špecifikácií vzťahujúcich sa na vyrábaný stavebný výrobok.
(3)
Ďalšie priebežné inšpekcie mimo plánu podľa odseku 2 sa vykonávajú
a)
na základe oznámenia výrobcu o zmene vo výrobe,
b)
na základe zistení nedostatkov v riadení kvality a v kontrole výroby alebo nedostatkov v kvalite stavebného výrobku na trhu činnosťou autorizovanej osoby vykonávajúcej inšpekciu alebo inšpekčnou činnosťou orgánu dohľadu nad trhom,
c)
pri obnovení výroby stavebného výrobku, ak jej prerušenie trvalo dlhšie ako šesť mesiacov,
d)
na žiadosť ministerstva.
(4)
Medzi dvoma priebežnými inšpekciami vykonávanými podľa odseku 2 nesmie uplynúť viac ako šesť mesiacov.
(5)
Obsah každej priebežnej inšpekcie, najmä podstatné zistenia rozdielov v porovnaní s počiatočnou inšpekciou, sa uvedú v písomnej správe.
(6)
Ak sa pri priebežnej inšpekcii zistí, že uplatňovaný systém kvality u výrobcu nevyhovuje požiadavkám na riadenie výroby podľa technických špecifikácií a zistené nedostatky nemožno odstrániť na mieste, autorizovaná osoba vyzve výrobcu, aby ich v určenej lehote odstránil. Po uplynutí určenej lehoty sa vykoná ďalšia priebežná inšpekcia, prednostne zameraná na kontrolu odstránenia nedostatkov.
(7)
Ak sa pri priebežnej inšpekcii podľa odseku 6 zistí, že výrobca nedostatky neodstránil, autorizovaná osoba
a)
zruší certifikát zhody, ak je autorizovaná na certifikáciu preukázania zhody,
b)
navrhne zrušenie certifikátu zhody, ak nie je autorizovaná na certifikáciu preukázania zhody,
c)
oznámi ministerstvu, že vyhlásenie výrobcu o zhode je v rozpore s požiadavkami technických špecifikácií na riadenie výroby.
(8)
Výrobca je povinný neodkladne oznámiť autorizovanej osobe všetky zmeny v riadení výroby, ktoré môžu podstatne ovplyvniť kvalitu stavebného výrobku.
Systém kvality
§ 13
(1)
Základom preukazovania zhody je systém kvality uplatňovaný u výrobcu, ktorý zabezpečuje, aby výroba stavebného výrobku bola v súlade s technickými špecifikáciami. Jeho základnou súčasťou je stála vnútorná kontrola výrobcu, ktorú tvoria jeho zamestnanci zodpovední za kontrolu prípravy výroby, priebehu výroby, skladovania, balenia a expedície stavebných výrobkov (ďalej len „vnútropodniková kontrola“). Ak výrobca nezabezpečuje všetky kontrolné úkony vnútropodnikovou kontrolou, je povinný ich zabezpečiť inými osobami, ktoré sú spôsobilé vykonať kontrolu, alebo autorizovanou osobou.
(2)
Výrobca je povinný zabezpečiť, aby jeho vnútropodniková kontrola mohla vykonávať kontrolu výroby v súlade s požiadavkami a postupmi uvedenými v právnych predpisoch a v technických špecifikáciách. Vnútorná organizácia výrobcu musí umožňovať
a)
uplatnenie zodpovednosti za činnosť jednotlivých zamestnancov pri riadení výroby a pri kontrole výroby, skladovania, balenia a expedície stavebného výrobku,
b)
dostatočnú mieru nezávislosti zamestnancov vnútropodnikovej kontroly od vedenia podniku výrobcu, aby mohli vykonávať kontrolu bez vplyvov a iných zásahov vedúcich zamestnancov výrobcu do kontrolných úkonov a ich výsledkov,
c)
zasahovanie zamestnancov vnútropodnikovej kontroly do riadenia výrobného procesu v záujme udržania kvality výroby a kvality stavebných výrobkov v celom výrobnom procese a pri ich skladovaní, balení a expedícii,
d)
vedenie dokumentácie systému kvality podľa skutočného stavu.
(3)
Výrobca je povinný viesť dokumentáciu systému kvality, ktorá je prostriedkom na zabezpečenie trvalej zhody stavebného výrobku s technickými špecifikáciami. Dokumentácia umožňuje evidenciu výroby a obsahuje
a)
údaje o organizačnej štruktúre výrobcu, najmä údaje o organizačných vzťahoch vedúcich zamestnancov výrobcu voči zamestnancom zabezpečujúcim výrobu a zamestnancom vnútropodnikovej kontroly výrobcu, údaje o zamestnancovi výrobcu poverenom riadením kvality, údaje o úprave zodpovednosti jednotlivých vedúcich zamestnancov výrobcu v riadení výroby, v kontrole prípravy výroby, v kontrole priebehu výroby a v skladovaní, balení a expedícii stavebného výrobku,
b)
dokumentáciu týkajúcu sa výrobných postupov a technológie výroby, skladovania, balenia a expedície stavebných výrobkov,
c)
technickú dokumentáciu stavebného výrobku,
d)
evidenciu pokynov vedúcich zamestnancov výrobcu, ktoré sa týkajú riadenia kvality a jej kontroly,
e)
postupy potrebné na kontrolu a na skúšky vstupných surovín a polotovarov, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu stavebného výrobku,
f)
údaje o vykonaných skúškach pred začatím výroby i počas nej a o ich rozsahu, obsahu a výsledkoch,
g)
údaje o činnosti a zisteniach vnútropodnikovej kontroly.
(4)
Výrobca určí pre každú svoju výrobnú prevádzku, v ktorej sa vyrába stavebný výrobok alebo jeho časť alebo zložka, zamestnanca povereného riadením kvality. Poverený zamestnanec je oprávnený zasahovať do výrobného procesu v záujme plnenia požiadaviek na kvalitu stavebného výrobku. Povereným zamestnancom môže byť iba zamestnanec, ktorý má potrebné vedomosti o systémoch riadenia kvality a o technológii výroby stavebného výrobku a skúsenosti z riadenia výroby stavebného výrobku.
(5)
Výrobca je povinný pravidelne sa zaoberať procesom výroby a úrovňou riadenia kvality a hodnotiť ich. Písomnosti z tohto hodnotenia sú súčasťou dokumentácie systému kvality, ktorý je predmetom inšpekcie.
(6)
Výrobca je povinný dokumentáciu systému kvality uchovávať po celý čas výroby stavebného výrobku a desať rokov odo dňa jej skončenia.
§ 14
(1)
Vnútropodniková kontrola vykonáva kontrolné úkony na zariadení a vybavení výrobcu alebo na zariadení a vybavení odberateľa alebo inej osoby. Výrobca je povinný zabezpečiť, aby vlastné kontrolné, skúšobné a meracie zariadenia boli schopné prevádzky a aby boli overené a kalibrované [(§ 12 ods. 1 písm. b)].
(2)
Výrobca musí po celý čas výroby zabezpečovať, aby výrobu opustil iba stavebný výrobok, ktorý je vhodný na použitie v stavbe.
(3)
Kontrolné a skúšobné postupy pri riadení výroby a pri kontrolných úkonoch upravujú technické špecifikácie.
(4)
Údaje o vykonaných kontrolných úkonoch a o ich výsledkoch sa evidujú v prevádzkovom denníku.
(5)
Ak sa kontrolou alebo skúškou zistí, že stavebný výrobok nie je v zhode s technickými špecifikáciami, výrobca je povinný neodkladne vykonať úkony na odstránenie zistenej nezhody. Stavebné výrobky, ktoré nie sú v zhode s technickou špecifikáciou, výrobca ihneď vyradí z dodávky určenej pre trh, vhodne ich označí a uskladní oddelene od ostatných stavebných výrobkov. Po odstránení nezhody výrobca zabezpečí vykonanie kontroly alebo skúšky. Ak časť stavebných výrobkov, ktoré nie sú v zhode s technickou špecifikáciou, už bola uvedená na trh, výrobca neodkladne upovedomí odberateľa o nezhode zistenej na základe kontroly alebo skúšky.
§ 15
Autorizovaná osoba
(1)
Autorizovaná osoba je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej ministerstvo udelilo autorizáciu na výkon činnosti pri preukazovaní zhody. Podľa postavenia a obsahu činnosti pri preukazovaní zhody autorizovaná osoba môže byť autorizovaná
a)
na vykonávanie certifikácie preukázania zhody,
b)
na vykonávanie inšpekcie alebo
c)
ako skúšobné laboratórium.
(2)
Postavenie autorizovanej osoby pri preukazovaní zhody sa v autorizácii určí podľa rozsahu, v akom spĺňa predpoklady autorizácie. Jej výkon podľa odseku 1 sa navzájom nevylučuje. Za autorizovanú osobu podľa odseku 1 písm. a) a b) nemožno určiť výrobcu.
(3)
Autorizovaná osoba, ktorá je autorizovaná na certifikáciu preukázania zhody, je oprávnená
a)
vydávať a zrušovať certifikáty zhody,
b)
vykonávať inšpekciu systému kvality u výrobcu.
(4)
Autorizovaná osoba, ktorá je autorizovaná na vykonávanie inšpekcie, je oprávnená
a)
vykonávať inšpekciu systému kvality u výrobcu,
b)
vykonávať počiatočnú inšpekciu výroby,
c)
vykonávať priebežnú inšpekciu výroby,
d)
vydávať odporúčania, odborné stanoviská a písomné správy, ktoré sú podkladom na certifikáciu preukázania zhody alebo na vyhlasovanie o zhode.
(5)
Skúšobné laboratórium je oprávnené vykonávať merania, skúšky a iné zisťovania technických údajov, charakteristík a vlastností stavebných výrobkov pri preukazovaní zhody spôsobom a postupmi podľa technických špecifikácií. Zistené výsledky sú podkladom na certifikáciu preukázania zhody, na vykonávanie inšpekcií, na technické osvedčovanie a na kontrolu vykonávanú orgánmi dohľadu nad trhom. Skúšobné laboratórium môže byť organizačnou súčasťou podniku výrobcu, ak je zaručená potrebná miera jeho nezávislosti v rámci organizačnej štruktúry podniku výrobcu.
(6)
Pri preukazovaní zhody môže všetky činnosti podľa odseku 1 vykonávať jedna autorizovaná osoba alebo viacero autorizovaných osôb.
(7)
Výkon inšpekcie alebo činnosť skúšobného laboratória sa vykonáva na základe a v rozsahu poverenia autorizovanej osoby, ktorá má autorizáciu na certifikáciu preukázania zhody, alebo na základe zmluvy s výrobcom. Písomné správy z inšpekcií a protokoly o vykonaných skúškach sa odovzdávajú autorizovanej osobe, ktorá má autorizáciu na certifikáciu preukázania zhody, a výrobcovi.
(8)
Autorizovaná osoba je povinná ku dňu začatia činnosti poistiť sa zo zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom vlastnej činnosti pri preukazovaní zhody a byť po celý čas výkonu činnosti poistená.
§ 16
Autorizácia
(1)
Autorizáciu podľa § 15 môže ministerstvo udeliť tomu, kto spĺňa tieto predpoklady:
a)
zamestnáva osoby, ktoré majú odborné predpoklady a osobné schopnosti vykonávať činnosti pri preukazovaní zhody a povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom práce,
b)
má technické prostriedky a prístrojové vybavenie potrebné na vykonávanie jednotlivých metód preukazovania zhody,
c)
je schopný organizačne zabezpečiť nestrannosť výkonu činností pri preukazovaní zhody, najmä objektivitu meraní a nezaujatosť kontrolných úkonov, vecnosť a nestrannosť vypracúvaných písomných správ a protokolov, a to tak zo strany vedúcich zamestnancov, ako aj zo strany technických zamestnancov bezprostredne vykonávajúcich jednotlivé úkony preukazovania zhody,
d)
je schopný zabezpečiť ochranu údajov, ktoré sú obchodným tajomstvom, a údajov, ktoré by sa mohli zneužiť,
e)
má oprávnenie podľa § 4 ods. 4 písm. e),
f)
má sídlo alebo miesto trvalého pobytu na území Slovenskej republiky.
(2)
Pri zisťovaní predpokladov podľa odseku 1 sa skúmajú:
a)
úroveň pracovných postupov a narábania so vzorkami stavebných výrobkov,
b)
úroveň vedenia dokumentácie,
c)
úroveň vzdelávacieho systému zamestnancov a spĺňanie kvalifikačných predpokladov vzdelania a praxe,
d)
kvalita vykonávaných činností a úroveň riadenia a získavania spätných informácií,
e)
kapacitné možnosti a vybavenosť technickej základne,
f)
úroveň systému zabezpečenia ochrany údajov.
(3)
Na udelenie autorizácie nie je právny nárok. Ministerstvo udelí toľko autorizácií a v takej skladbe, aby sa pre každú skupinu stavebných výrobkov zabezpečilo preukazovanie zhody certifikáciou podľa tohto zákona a pritom sa nevytvorili možnosti na zneužitie monopolného postavenia niektorej autorizovanej osoby.
(4)
Autorizáciu možno odňať autorizovanej osobe, ak
a)
stratila predpoklady podľa odseku 1 písm. a) a b),
b)
neodstránila v určenej lehote nedostatky vo svojej činnosti zistené pri výkone dozoru nad preukazovaním zhody, a to napriek upozorneniu alebo uloženej pokute,
c)
nie je poistená (§ 15 ods. 8).
TRETIA ČASŤ
PÔSOBNOSŤ SPRÁVNYCH ORGÁNOV
§ 17
Ministerstvo
(1)
Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy pre stavebnú výrobu a výrobu stavebných látok
a)
vypracúva a predkladá vláde koncepcie a rozvojové programy v oblasti výroby stavebných výrobkov,
b)
spolupracuje s ústrednými orgánmi a s inými právnickými osobami vo veciach technických špecifikácií, preukazovania zhody a výkonu dohľadu nad trhom a pri zabezpečovaní jednotného uplatňovania právnych predpisov o stavebných výrobkoch,
c)
spolupracuje s orgánmi pre technickú normalizáciu pri navrhovaní, tvorbe a schvaľovaní slovenských technických noriem vzťahujúcich sa na stavebné výrobky,
d)
vykonáva dozor nad preukazovaním zhody a nad technickým osvedčovaním,
e)
udeľuje a odníma autorizáciu a pravidelne kontroluje existenciu a plnenie predpokladov autorizovanej osoby,
f)
udeľuje a odníma oprávnenia na výkon činnosti osvedčovacieho miesta a pravidelne kontroluje existenciu a plnenie predpokladov osvedčovacieho miesta,
g)
zabezpečuje jednotný informačný systém o stavebných výrobkoch,
h)
vedie Slovenský stavebný register,
i)
zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu Slovenskej republiky so Stálym výborom Európskej únie pre stavebníctvo,
j)
zverejňuje vo svojom vestníku oznámenia o udelení a odňatí autorizácie autorizovanej osobe, o udelení a odňatí oprávnenia osvedčovaciemu miestu, o vydaní, zmene a zrušení technického osvedčenia a iné významné údaje týkajúce sa technických špecifikácií a preukazovania zhody.
(2)
Ministerstvo je pri výkone dozoru nad preukazovaním zhody oprávnené
a)
ukladať autorizovanej osobe a osvedčovaciemu miestu povinnosť odstrániť zistený nedostatok v ich činnosti a určiť na to primeranú lehotu,
b)
navrhnúť autorizovanej osobe zrušenie certifikátu zhody (§ 22 ods. 3) alebo osvedčovaciemu miestu zrušenie technického osvedčenia (§ 26 ods. 12),
c)
poveriť autorizovanú osobu vykonaním kontroly výrobcu, či dodržiava podmienky vyhlásenia o zhode a či správne označuje stavebné výrobky značkou zhody,
d)
ukladať pokuty.
(3)
Fyzické osoby poverené výkonom dozoru nad preukazovaním zhody podľa odseku 2 sú
a)
oprávnené vstupovať na pracoviská autorizovanej osoby, osvedčovacieho miesta a výrobcu, kde sa vykonávajú oprávnenia pri preukazovaní zhody a technickom osvedčovaní,
b)
oprávnené nahliadať do dokumentácie autorizovanej osoby, osvedčovacieho miesta a výrobcu, ktorá sa týka výkonu ich oprávnení pri preukazovaní zhody a technickom osvedčovaní,
c)
oprávnené odoberať vzorky stavebného výrobku potrebné na vykonanie skúšky (§ 10),
c)
povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone dozoru, a to aj po skončení pracovného vzťahu k ministerstvu.
§ 18
Orgány vykonávajúce dohľad nad trhom
(1)
Orgány vykonávajúce dohľad nad trhom sú orgány štátnej správy zriadené podľa osobitných predpisov.6)
(2)
Orgány podľa odseku 1 sú oprávnené
a)
vstupovať do skladovacích a predajných priestorov výrobcov, dopravcov, predajcov a nákupcov stavebných výrobkov a na staveniská;
b)
odoberať vzorky stavebných výrobkov na vykonanie skúšky;
c)
požadovať sprievodné listiny stavebných výrobkov;
d)
kontrolovať označovanie a balenie stavebných výrobkov uvádzaných na trh;
e)
upozorňovať výrobcov, dopravcov a predajcov stavebných výrobkov na zistené nedostatky a ukladať im povinnosť odstrániť ich v určenej lehote;
f)
zadržať prepravu alebo predaj stavebných výrobkov a ich použitie na zhotovenie stavby, ak
1.
nie sú vhodné na použitie v stavbe,
2.
sa zistí, že stavebný výrobok nie je správne označený, zabalený, prepravovaný alebo skladovaný;
g)
uložiť stiahnutie stavebného výrobku z trhu, ak sa preukáže, že nie je vhodný na použitie v stavbe.
(3)
Ak osobitné predpisy,7) ktorými boli zriadené orgány vykonávajúce dohľad nad trhom podľa odseku 1, upravujú aj ďalšie kontrolné právomoci, ktoré nie sú uvedené v odseku 2, možno ich použiť aj na výkon dohľadu podľa tohto zákona.
(4)
Orgány vykonávajúce dohľad nad trhom sú povinné na výkon svojich kontrolných činností zabezpečiť odborne spôsobilé osoby a potrebné technické kontrolné a meracie zariadenia.
§ 19
Pokuty
(1)
Ministerstvo je oprávnené uložiť
a)
pokutu do 200 000 Sk autorizovanej osobe alebo osvedčovaciemu miestu, ak
1.
porušuje napriek upozorneniu podmienky udelenej autorizácie alebo udeleného oprávnenia,
2.
nevykonáva bez vážneho dôvodu viac ako šesť mesiacov činnosti, na ktoré bola autorizovaná alebo na ktoré jej bolo udelené oprávnenie,
3.
neodstráni v určenej lehote nedostatky vo svojej činnosti zistené pri výkone dozoru nad preukazovaním zhody;
b)
pokutu do 500 000 Sk výrobcovi alebo predajcovi, ktorý
1.
uvedie na trh stavebný výrobok, ktorý nevyhovuje vlastnostiam na použitie v stavbe,
2.
poruší povinnosť pri skladovaní alebo pri predaji stavebného výrobku,
3.
neoprávnene použije certifikát zhody alebo značku zhody alebo
4.
úmyselne neoprávnene urobí vyhlásenie o zhode.
(2)
Pokuty podľa odseku 1 možno zvýšiť až na dvojnásobok, ak
a)
ide o pokutu za opakované konanie podľa odseku 1,
b)
sa konaním podľa odseku 1 spôsobila havária s následkami na živote a zdraví osôb alebo so značnou škodou na majetku alebo na zložkách životného prostredia.
(3)
Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada na závažnosť konania, na jeho následky, okolnosti a trvanie.
(4)
Pokutu možno uložiť do jedného roku odo dňa, keď sa ministerstvo dozvedelo o konaní podľa odsekov 1 a 2, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k takému konaniu došlo.
(5)
Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
ŠTVRTÁ ČASŤ
KONANIE
§ 20
Použitie všeobecných predpisov o správnom konaní
(1)
Všeobecný predpis o správnom konaní8) sa vzťahuje na konanie podľa tohto zákona, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(2)
Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje
a)
na konanie o certifikáciu preukázania zhody,
b)
na konanie o zrušenie certifikátu zhody,
c)
na konanie o námietkach,
d)
na konanie o preskúmanie,
e)
na konanie o vyhlasovanie zhody,
f)
na konanie o vydanie technického osvedčenia.
§ 21
Konanie o certifikáciu preukázania zhody
(1)
Konanie sa začína dňom doručenia písomnej žiadosti výrobcu autorizovanej osobe autorizovanej na certifikáciu preukázania zhody.
(2)
Náležitosťou žiadosti podľa odseku 1 sú:
a)
údaje o výrobcovi a o mieste výroby stavebného výrobku,
b)
údaje o stavebnom výrobku, najmä jeho podrobný technický opis a technické výkresy, údaje o variantoch stavebného výrobku, prípadne o skupine stavebných výrobkov, ktoré sa vyrábajú rovnakou technológiou,
c)
správa o výsledkoch prípadných doterajších skúšok, meraní a iných činností, ktoré majú význam pre certifikáciu preukázania zhody,
d)
údaje o rozsahu predpokladanej vhodnosti stavebného výrobku na použitie v stavbe,
e)
informácia o technickej špecifikácii stavebného výrobku, prípadne o technických špecifikáciách podobných stavebných výrobkov.
(3)
Ak žiadosť na začatie konania nemá náležitosti podľa odseku 2 alebo má iný nedostatok, autorizovaná osoba písomne vyzve výrobcu, aby v určenej lehote žiadosť doplnil alebo aby odstránil jej iný nedostatok. Ak ju výrobca v tejto lehote nedoplní alebo nedostatok neodstráni, autorizovaná osoba zastaví konanie a žiadosť vráti výrobcovi.
(4)
Autorizovaná osoba na základe žiadosti doručí výrobcovi do 10 dní odo dňa, keď je žiadosť úplná, návrh zmluvy o podmienkach vykonania certifikácie preukázania zhody. Na obsah a formu zmluvy sa primerane vzťahujú ustanovenia všeobecných predpisov o zmluve o kontrolnej činnosti.9) Ak výrobca návrh zmluvy odmietne alebo zmluva nevznikne z iného dôvodu, autorizovaná osoba konanie zastaví a žiadosť vráti výrobcovi.
(5)
Autorizovaná osoba zastaví konanie a žiadosť vráti výrobcovi, ak
a)
nie je autorizovaná na certifikáciu preukázania zhody stavebného výrobku, ktorý je uvedený v žiadosti, alebo mu bola po podaní žiadosti odňatá autorizácia,
b)
na stavebný výrobok, ktorý je uvedený v žiadosti, neexistuje technická špecifikácia,
c)
zistí, že prebieha certifikácia preukázania zhody toho istého stavebného výrobku od toho istého výrobcu u inej autorizovanej osoby,
d)
výrobca po podaní žiadosti zanikol bez právneho nástupcu,
e)
stavebný výrobok, ktorý je uvedený v žiadosti, sa prestal vyrábať alebo jeho výroba bola zakázaná alebo zastavená na príkaz oprávneného orgánu,
f)
výrobca vzal žiadosť späť alebo napriek výzve je najmenej tri mesiace nečinný a bez jeho súčinnosti nemožno v certifikácii preukázania zhody pokračovať.
(6)
Ak je autorizovaná osoba nečinná, najmä ak do jedného mesiaca od začatia konania nedoručí výrobcovi návrh zmluvy o podmienkach certifikácie preukázania zhody, výrobca môže žiadosť vziať späť a podať ju inej autorizovanej osobe. Výrobca môže vziať žiadosť späť aj z iného dôvodu alebo bez udania dôvodu len pred uzavretím zmluvy o podmienkach certifikácie preukázania zhody.
(7)
Ak sa v konaní preukáže, že stavebný výrobok je vhodný na použitie v stavbe, pretože je v zhode s technickými špecifikáciami alebo sa od nich odchyľuje iba v nepodstatných podrobnostiach, autorizovaná osoba vydá jeho výrobcovi certifikát zhody; inak mu oznámi, že takýto certifikát nevydá, lebo sa v konaní nepreukázala zhoda. Oznámenie o tom sa výrobcovi doručí písomne; musí obsahovať dôvody nevydania certifikátu zhody.
(8)
Certifikát zhody sa vydáva na určitý čas, najviac na päť rokov.
(9)
Certifikát zhody obsahuje
a)
označenie autorizovanej osoby, ktorá uskutočnila konanie,
b)
označenie výrobcu,
c)
názov stavebného výrobku, jeho opis a identifikáciu a vymedzenie jeho vhodnosti na použitie v stavbe,
d)
technické špecifikácie, podľa ktorých sa postupovalo pri preukazovaní zhody, ako aj vlastnosti stavebného výrobku, ktoré sa v konaní overovali,
e)
číslo certifikátu zhody a dátum začiatku jeho platnosti,
f)
údaje o vedľajších podmienkach a o platnosti certifikátu zhody,
g)
podpis oprávnenej osoby.
(10)
Certifikát zhody sa doručuje výrobcovi a v odpise ministerstvu.
(11)
Oznámenie o vydaní certifikátu zhody ministerstvo uverejní vo svojom vestníku. Certifikát zhody je platný odo dňa, ktorý je v ňom uvedený ako deň platnosti.
(12)
Rozmnožovať certifikát zhody možno len vcelku. Rozmnožovať iba jeho časť možno len so súhlasom autorizovanej osoby.
§ 22
Konanie o zrušenie certifikátu zhody
(1)
Ak autorizovaná osoba zistí nezhodu stavebného výrobku s certifikátom zhody, vyzve výrobcu, aby ju odstránil v primeranej lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako jeden mesiac. Ak sa tak nestane, začne konanie o zrušenie certifikátu zhody; o tom upovedomí výrobcu a ministerstvo.
(2)
Konanie sa začína v deň doručenia upovedomenia o jeho začatí výrobcovi.
(3)
Autorizovaná osoba zruší certifikát zhody, ak sa v konaní preukáže, že
a)
výrobca v určenej lehote neodstránil nezhodu stavebného výrobku s technickou špecifikáciou,
b)
stavebný výrobok podľa vykonaných kontrolných skúšok nie je v zhode s technickými špecifikáciami,
c)
systém kvality u výrobcu trvalo nezabezpečuje požadovanú úroveň kontroly výroby,
d)
výroba stavebného výrobku bola zastavená na viac ako šesť mesiacov,
e)
výrobca vstúpil do likvidácie.
(4)
Rozhodnutie autorizovanej osoby o zrušení certifikátu zhody sa doručuje výrobcovi a ministerstvu na uverejnenie vo vestníku.
(5)
Dňom doručenia rozhodnutia podľa odseku 3 výrobcovi nemožno stavebný výrobok, ktorého sa týka, uvádzať na trh.
§ 23
Konanie o námietkach
(1)
Proti postupu autorizovanej osoby v konaní o certifikáciu preukázania zhody a jej jednotlivým úkonom má výrobca právo písomne podať námietky. Námietky sa podávajú autorizovanej osobe do 10 dní odo dňa uskutočnenia úkonu, proti ktorému smerujú, ak v zmluve o podmienkach výkonu certifikácie preukázania zhody nie je dohodnutá dlhšia lehota. Námietky nemajú odkladný účinok.
(2)
Autorizovaná osoba je povinná neodkladne sa zaoberať námietkami a preskúmať napadnutý postup alebo úkon. Ak napadnutý postup alebo úkon vykonala iná autorizovaná osoba, vyžiada si jej vyjadrenie a predloženie písomnej správy o vykonanej inšpekcii, skúške alebo meraní.
(3)
Ak autorizovaná osoba zistí opodstatnenosť námietok, zabezpečí na náklady toho, kto spôsobil napadnutý nedostatok, jeho odstránenie, najmä opakované meranie, vykonanie kontrolnej skúšky a opravu protokolu. Odstránenie nedostatku do troch dní písomne oznámi výrobcovi.
(4)
Ak autorizovaná osoba zistí neopodstatnenosť námietok, písomne to oznámi výrobcovi do troch dní od skončenia preskúmania námietok.
§ 24
Konanie o preskúmanie
(1)
Výrobca je oprávnený požiadať ministerstvo o preskúmanie postupu a rozhodnutí autorizovanej osoby, ak sa domnieva, že sú v rozpore s týmto zákonom. O preskúmanie možno požiadať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia autorizovanej osoby o zastavení konania, o vydaní alebo nevydaní certifikátu zhody alebo o jeho zrušení.
(2)
Žiadosť je písomná a obsahuje
a)
údaje o výrobcovi a o autorizovanej osobe,
b)
opis toho, v čom výrobca vidí porušenie zákona,
c)
návrh na rozhodnutie ministerstva.
(3)
Ministerstvo v konaní preskúma správnosť postupu autorizovanej osoby a súlad jej rozhodnutí so zákonom, preskúma najmä nestrannosť preukazovania zhody a hodnotenia získaných údajov, či rozhodnutia vychádzajú z návrhu výrobcu, zo zmluvy o podmienkach certifikácie preukázania zhody, z protokolov o skúškach a z písomných správ z vykonaných inšpekcií. Ak zistí opodstatnenosť žiadosti, napadnuté rozhodnutie autorizovanej osoby zruší; inak žiadosť zamietne.
(4)
Na účely preskúmavania žiadostí výrobcov v konaní minister výstavby a verejných prác Slovenskej republiky po dohode so združeniami výrobcov stavebných výrobkov ustanoví komisiu, v ktorej budú zastúpení odborníci z teórie i praxe.
§ 25
Konanie o vyhlasovanie zhody
(1)
Konanie o vyhlasovanie zhody začína výrobca. O jeho začatí upovedomí ministerstvo.
(2)
V konaní výrobca vykoná všetky úkony vyplývajúce z predpísaného postupu preukazovania zhody podľa technických špecifikácií. Ak treba vykonať skúšku alebo počiatočnú inšpekciu, požiada o ich vykonanie autorizovanú osobu.
(3)
Podkladom na vyhlásenie o zhode sú protokoly o preukaznej skúške, písomné správy o inšpekciách vykonaných autorizovanou osobou alebo protokoly o skúškach a hodnotenie systému kvality, ktoré vykonal výrobca.
(4)
Ak sa vo vyhlásení o zhode preukáže, že stavebný výrobok je vhodný na použitie v stavbe, pretože je v zhode s technickými špecifikáciami, výrobca vydá vyhlásenie o zhode. Vydanie vyhlásenia o zhode oznámi ministerstvu.
(5)
Vyhlásenie o zhode obsahuje najmä
a)
údaje o výrobcovi a o mieste výroby stavebného výrobku,
b)
údaje o stavebnom výrobku, najmä jeho podrobný technický opis a technické výkresy, údaje o variantoch stavebného výrobku,
c)
technické špecifikácie, ktoré sa vzťahujú na stavebný výrobok,
d)
vyhlásenie o tom, že je vydané na vlastnú zodpovednosť výrobcu,
e)
dátum začiatku platnosti vyhlásenia,
f)
podpis oprávnenej osoby výrobcu.
(6)
Ak podkladom na vydanie vyhlásenia o zhode bolo vykonanie inšpekcie alebo vykonanie preukaznej skúšky, vo vyhlásení sa uvedie aj označenie autorizovanej osoby, ktorá ju vykonala.
(7)
Ak výsledky plánovaných a kontrolných skúšok preukážu nezhodu stavebného výrobku s technickými špecifikáciami alebo ak inšpekčný orgán zistí, že výrobca neodstránil nedostatky zistené priebežnou inšpekciou, výrobca je povinný vyhlásenie o zhode neodkladne zrušiť, zrušenie oznámiť ministerstvu a zastaviť ďalšie uvádzanie stavebného výrobku na trh.
(8)
Ak výrobca po uvedení stavebného výrobku na trh zistí, že stavebný výrobok ohrozuje bezpečnosť a stabilitu stavieb alebo bezpečnosť osôb pri stavebných prácach, alebo pri bežnej údržbe stavby, neodkladne zruší vyhlásenie o zhode, upovedomí o tom ministerstvo a všetkých svojich odberateľov, prípadne aj verejnosť a zastaví ďalšie uvádzanie stavebného výrobku na trh.
(9)
Oznámenie o vyhlásení o zhode, ako aj jeho zrušenie ministerstvo uverejní na žiadosť výrobcu vo svojom vestníku.
(10)
Výrobca je povinný uchovávať vyhlásenie o zhode a všetky podkladové písomnosti po celý čas jeho platnosti a desať rokov odo dňa skončenia jeho platnosti.
§ 26
Konanie o vydanie technického osvedčenia
(1)
Konanie o vydanie technického osvedčenia sa začína dňom doručenia písomnej žiadosti výrobcu osvedčovaciemu miestu. Žiadosť možno podať iba na jedno osvedčovacie miesto.
(2)
Náležitosti žiadosti o začatie konania o vydaní technického osvedčenia sú:
a)
údaje o výrobcovi,
b)
údaje o stavebnom výrobku, najmä jeho podrobný technický opis a technické výkresy,
c)
správa o výsledkoch vykonaných skúšok, meraní a iných činností, ktoré majú význam pre vydanie technického osvedčenia,
d)
údaje o rozsahu vhodnosti použitia stavebného výrobku v stavbe,
e)
údaje o výrobe stavebného výrobku, najmä o mieste výroby, začatí výroby, množstve už vyrobených stavebných výrobkov, prípadne o plánovanom množstve ich výroby,
f)
informácia o technických špecifikáciách funkčne najpodobnejšieho stavebného výrobku,
g)
označenie zahraničných technických špecifikácií, ak existujú.
(3)
Ak žiadosť o začatie konania nemá požadované náležitosti, osvedčovacie miesto vyzve výrobcu, aby ju v určenej lehote doplnil. Ak ju výrobca v tejto lehote nedoplní, osvedčovacie miesto konanie zastaví a žiadosť vráti výrobcovi. Rovnako postupuje, ak výrobca v určenej lehote neuhradil dohodnutú cenu za úkony technického osvedčovania alebo preddavok tejto ceny.
(4)
Výrobca je povinný umožniť zamestnancom osvedčovacieho miesta vstup do všetkých výrobných prevádzok, kde sa vyrába stavebný výrobok, ktorý je predmetom konania. Nesplnenie tejto povinnosti je dôvodom na zastavenie konania.
(5)
Osvedčovacie miesto overí vlastnosti stavebného výrobku postupmi a metódami preukazovania zhody a zistené výsledky porovná so zahraničnými špecifikáciami, ak existujú, alebo s európskym technickým osvedčením, ak bolo vydané. Ak ide o stavebný výrobok, ktorého technická špecifikácia nie je ani v zahraničí, osvedčovacie miesto zisťuje rozsah jeho vhodnosti na použitie v stavbe porovnávaním ukazovateľov jeho úžitkových vlastností so základnými požiadavkami na stavby a s požiadavkami na bezpečnosť osôb pri stavebných prácach a pri bežnej údržbe stavby.
(6)
Ak sa v konaní preukáže, že stavebný výrobok je vhodný na použitie v stavbe, osvedčovacie miesto vydá technické osvedčenie. Ak osvedčovacie miesto nevydá technické osvedčenie, písomne to oznámi výrobcovi. Oznámenie musí obsahovať dôvody nevydania technického osvedčenia.
(7)
Vydať nové technické osvedčenie alebo vykonať zmenu v technickom osvedčení možno iba v novom konaní. Ak ide o zmenu v technickom osvedčení, žiadosť sa podáva na osvedčovacie miesto, ktoré vydalo pôvodné technické osvedčenie.
(8)
Technické osvedčenie obsahuje
a)
označenie osvedčovacieho miesta,
b)
označenie výrobcu a miesta výroby stavebného výrobku,
c)
názov stavebného výrobku,
d)
vymedzenie vhodnosti na použitie v stavbe s určením triedy alebo úrovne,
e)
údaje o osobitných podmienkach a o platnosti technického osvedčenia,
f)
číslo technického osvedčenia a dátum jeho vydania,
g)
označenie osoby oprávnenej podpísať technické osvedčenie,
h)
prílohy, a to
1.
podrobný technický opis stavebného výrobku, prípadne aj s nákresmi,
2.
podrobné údaje o účele a spôsobe použitia stavebného výrobku v stavbe,
3.
opis postupov výroby a použitie stavebného výrobku,
4.
opis zistených vlastností stavebného výrobku a údaje o nameraných hodnotách preukazujúcich zistené vlastnosti,
5.
vymedzenie vhodnosti stavebného výrobku na použitie v stavbe,
6.
vymedzenie postupov preukazovania zhody,
7.
ostatné pravidlá preukazovania zhody.
(9)
Technické osvedčenie sa vydáva na určitý čas, najviac na päť rokov, s možnosťou predĺženia najviac na ďalších päť rokov. Technické osvedčenie je platné odo dňa, ktorý je v ňom uvedený ako deň platnosti.
(10)
Technické osvedčenie sa doručuje výrobcovi a jeho odpis ministerstvu na zabezpečenie registrácie v Slovenskom stavebnom registri (§ 27). Vydanie technického osvedčenia, ako aj predĺženie jeho platnosti alebo jeho zmenu ministerstvo uverejní vo svojom vestníku.
(11)
Rozmnožovať technické osvedčenie možno len vcelku. Rozmnožovať iba jeho niektorú časť možno len so súhlasom osvedčovacieho miesta.
(12)
Osvedčovacie miesto zruší technické osvedčenie, ak
a)
bola vydaná slovenská technická norma vzťahujúca sa na stavebný výrobok, na ktorý bolo vydané technické osvedčenie,
b)
všeobecne záväzný právny predpis ustanoví, že stavebný výrobok alebo jeho zložku, alebo časť nemožno uvádzať na trh alebo použiť na zhotovenie stavby alebo na stavebné práce,
c)
sa stavebný výrobok, na ktorý bolo vydané technické osvedčenie, prestal vyrábať, jeho výroba bola zastavená alebo sa prestal uvádzať na trh, alebo používať na zhotovenie stavby alebo pri stavebných prácach,
d)
to nariadi ministerstvo z dôvodu, že stavebný výrobok nie je v zhode so základnými požiadavkami na stavby alebo s technickým osvedčením a nie je iný výrobca takého istého stavebného výrobku.
(13)
Zrušenie technického osvedčenia sa písomne oznámi ministerstvu a upovedomia sa o ňom všetci známi výrobcovia.
(14)
Zrušenie technického osvedčenia ministerstvo uverejní vo svojom vestníku. Dňom uverejnenia oznámenia o zrušení technického osvedčenia strácajú platnosť všetky certifikáty zhody a vyhlásenia o zhode, ktoré boli na jeho základe vydané.
(15)
Odo dňa uverejnenia oznámenia o zrušení technického osvedčenia nemožno uvádzať na trh a použiť na zhotovenie stavby stavebné výrobky, ktorých zhoda sa preukázala na základe zrušeného technického osvedčenia.
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 27
Slovenský stavebný register
(1)
Slovenský stavebný register (ďalej len „register“) je zoznam stavebných výrobkov, ktoré sa v Slovenskej republike uvádzajú na trh na základe certifikácie preukázania zhody alebo na základe vyhlásenia o zhode. Uverejňujú sa v ňom tieto údaje:
a)
označenie stavebného výrobku,
b)
údaje o výrobcovi,
c)
údaje o vhodnosti použitia stavebného výrobku v stavbe,
d)
použitý postup preukázania zhody,
e)
vecný a časový rozsah platnosti certifikátu zhody alebo vyhlásenia výrobcu o zhode a dátum jeho vydania,
f)
údaje o zrušení certifikátu zhody a o zrušení vyhlásenia výrobcu o zhode,
g)
údaje o vydaní, zmene a zrušení technického osvedčenia.
(2)
Zápisy v registri majú evidenčný charakter a osvedčujú zapísané údaje. Zápisom sa nezakladajú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb.
(3)
Do registra môže nahliadnuť každý, kto preukáže právny záujem. Výpisy a odpisy na požiadanie zabezpečí register za úhradu nákladov.
(4)
Údaje z registra sa každoročne zverejňujú pre potreby praxe.
§ 28
Značka zhody
(1)
Značka zhody osvedčuje na trhu, že stavebný výrobok je v zhode s technickými špecifikáciami.
(2)
Ak výrobca využije oprávnenie použiť značku zhody, umiestni ju na stavebný výrobok alebo na jeho obal; ak ani to nie je možné, umiestni ju na sprievodné listiny stavebného výrobku.
(3)
Značku zhody tvoria písmená SC doplnené ďalšími slovnými a číselnými údajmi, ktoré označujú výrobcu a stavebný výrobok, technickú špecifikáciu, číslo certifikátu zhody alebo vyhlásenia výrobcu o zhode, dátum výroby alebo lehotu použiteľnosti stavebného výrobku.
(4)
Písmená SC sú vysoké najmenej 6 cm so šírkou čiar najmenej 1 cm a široké najmenej 3 cm. Písmená sú vyhotovené vo farbe výrazne kontrastujúcej s podkladom, na ktorom sú umiestnené. Obrysová plocha obdĺžnikového tvaru, na ktorej sú písmená umiestnené, najmenej dvojnásobne prevyšuje obrysovú plochu písmen. Grafické znázornenie značky zhody je uvedené v prílohe č. 2.
(5)
Doplňujúce údaje tvoria slovné a číselné údaje, ktoré označujú
a)
stavebný výrobok,
b)
výrobcu a miesto výroby,
c)
technickú špecifikáciu, s ktorou je stavebný výrobok v zhode,
d)
číslo certifikátu zhody a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala,
e)
názov autorizovanej osoby, ktorá vykonáva inšpekciu, alebo skúšobného laboratória, ktoré vykonalo skúšku,
f)
dátum výroby stavebného výrobku alebo lehotu jeho použiteľnosti.
§ 29
Zahraničné stavebné výrobky
(1)
Podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ich použiteľnosti na zhotovenie stavby podľa tohto zákona sa vzťahujú aj na zahraničné stavebné výrobky.
(2)
Oprávnenia a povinnosti výrobcu podľa tohto zákona má pri uvádzaní zahraničných stavebných výrobkov na trh tuzemský dovozca, tuzemský zástupca zahraničného výrobcu alebo tuzemský predajca, okrem oprávnenia vyhlasovať zhodu. Oprávnenia a povinnosti, ktoré má výrobca pred začatím výroby, majú tieto osoby pred uskutočnením prvého dovozu a oprávnenia a povinnosti, ktoré má výrobca počas výroby, majú tieto osoby počas uvádzania na trh.
§ 30
Preukazovanie zhody v cudzine
(1)
Zahraničné certifikáty a zahraničné technické osvedčenia vydané v cudzine na stavebné výrobky platia na území Slovenskej republiky, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva.
(2)
Autorizovaná osoba môže uznať výsledky skúšok stavebného výrobku a inšpekcií vykonaných v cudzine, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.
§ 31
Prechodné ustanovenia
Certifikáty výrobkov na stavby vydané v štátnom skúšobníctve pred účinnosťou tohto zákona platia na účely tohto zákona počas trvania platnosti, najviac však päť rokov odo dňa účinnosti tohto zákona, ak výrobca na čas platnosti certifikátu zabezpečí priebežnú inšpekciu u autorizovanej osoby.
§ 32
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 1998.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 90/1998 Z. z.
ZOZNAM STAVEBNÝCH VÝROBKOV A POSTUPY PREUKAZOVANIA ZHODY
A.
Preukazovanie zhody certifikáciou preukázania zhody, ktorá je doplnená posúdením systému kvality, týka sa týchto stavebných výrobkov:
1.
Stavebné výrobky na betónové a železobetónové časti stavieb
1.1
Cementy a iné spojivá
1.2
Kamenivo do betónových, živičných a maltových zmesí
1.3
Prísady a prímesi do betónu
1.4
Výstuž do betónu vrátane predpínacej výstuže
1.5
Betón triedy C 12/15 (B 15) a vyšších tried
1.6
Striekaný betón
1.7
Injektážne zmesi a cementové suspenzie
1.8
Prefabrikované stavebné dielce z betónu, zo železobetónu, z predpätého betónu, zo sklobetónu a z pórobetónu
1.8.1
Základy a pilóty
1.8.2
Stropné a strechové nosníky, dosky na spriahnuté konštrukcie, prievlaky, krovy a väzníky
1.8.3
Preklady a stužidlá
1.8.4
Stĺpy
1.8.5
Schodiskové ramená a podesty
1.8.6
Mostné nosné dielce
1.8.7
Oporné konštrukcie
1.8.8
Dielce pre studne, šachty, štôlne a tunely
1.8.9
Stožiare
1.8.10
Železničné podvaly a električkové panely
1.8.11
Dielce pre parovody, teplovody a energokanály
1.8.12
Zábradlia a zvodidlá
1.8.13
Priestorové dielce
1.9
Stavebné výrobky na rekonštrukcie a opravy betónových a železobetónových stavebných častí
2.
Stavebné výrobky na murované stavby
2.1
Pálené murovacie materiály
2.2
Nepálené murovacie materiály
2.3
Stavebné vápno
2.4
Suché maltové sanačné a iné zmesi
2.5
Stenové dielce a bloky
3.
Stavebné výrobky z dreva a drevené konštrukcie
3.1
Rezivo a hranoly určené na výrobu stavebných konštrukcií
3.2
Nosné prvky drevených stavebných konštrukcií z rasteného dreva pozdĺžne alebo priečne nadstavované
3.3
Preglejky a ostatné dosky na báze dreva vrátane obkladov a podlahovín
3.4
Panely z dreva a materiálov na báze dreva
3.5
Drevené stĺpy
3.6
Drevené podvaly impregnované
3.7
Schody a zábradlia
3.8
Pilóty z dreva
3.9
Montované stavby (z dreva aj v kombinácii s inými materiálmi)
4.
Stavebné výrobky na kovové konštrukcie
4.1
Plechy a ploché valcované výrobky
4.2
Uholníky, tvarovky tyče a profily
4.3
Zábradlia a zvodidlá
4.4
Rúry, trúbky a duté profily
4.5
Nosné laná a káble
4.6
Koľajnice
4.7
Odliatky a výkovky
4.8
Stavebné dielce a priestorové konštrukcie
4.9
Mosty a ich časti
4.10
Výstuhy na kopané a razené stavby
4.11
Stĺpy, stožiare a veže vrátane ich príslušenstva
5.
Ochranné a izolačné materiály a lepidlá
5.1
Tmely
5.2
Náterové látky a systémy na ochranu dreva, kovu, betónu, muriva a omietky
5.3
Protipožiarne látky, obklady a dosky
5.4
Hydroizolačné materiály a systémy pre inžinierske a pozemné stavby (okrem strechovej krytiny a izolácie proti zemnej vlhkosti)
5.5
Expandovaný a extrudovaný polystyrén
5.6
Sklenené a minerálne vlákna
5.7
Polyuretánové penové látky a materiály
5.8
Fenolživičné tvrdé peny
5.9
Drevovláknité, sadrokartónové a sadrové dosky vrátane ich kombinácií s inými materiálmi
5.10
Tepelnoizolačné omietkové malty
5.11
Penové sklá
5.12
Asfalty a výrobky z nich na cestné účely
5.13
Lepidlá
6.
Stavebné výrobky zo skla
6.1
Bezpečnostné sklo na stavebné účely
6.2
Izolačné sklo
7.
Stavebné výrobky na potrubné rozvody
7.1
Rúry, rúrky a hadice s príslušenstvom pre tlakové rozvody
7.2
Rúry, tvarovky, prvky a príslušenstvo pre stokové a kanalizačné systémy
7.3
Gumové tesnenia na armatúry rozvodu vody a tesniace výrobky na drenáže a odpadové potrubie
7.4
Odvodňovacie žľaby a ich zakrytie, poklopy a vtokové mreže na dopravné plochy
7.5
Prefabrikované šachty s príslušenstvom
8.
Stavebné výrobky na otvorové výplne
8.1
Požiarne uzávery vrátane požiarnych klapiek a požiarnych upchávok káblových prestupov
8.2
Zámky a závesy okien a dverí
8.3
Hydraulické tlmiče zatvárania dverí
8.4
Dvere a vráta s požiadavkami na tepelnú a zvukovú izoláciu a dvere protidymové
8.5
Profily na výrobu okien a dverí
9.
Zvláštne konštrukcie, zariadenia a výrobky
9.1
Predpínacie systémy stavebných konštrukcií a ich prvky
9.2
Lávky, rebríky a konzoly
9.3
Konštrukčné ložiská vrátane mostných, dilatačné podložky, mostné a ostatné uzávery dilatačných spojov
9.4
Izolátory proti kmitaniu a tlmiče
9.5
Okná, dvere a vráta s mechanickým pohonom
9.6
Spojovacie a kotvové prostriedky (klince, svorníky, skrutky, zváracie materiály, nity, hmoždinky, kotvy a iné)
9.7
Zemné kotvy
9.8
Geotextílie a im podobné výrobky
9.9
Výrobky a materiály na značenie a signalizáciu v doprave
9.10
Hradiace konštrukcie a zariadenia pre vodné stavby
10.
Technické zariadenia stavieb
10.1
Zdravotnotechnické zariadenia na prípravu teplej vody a na vykurovanie vrátane zásobníkov, radiátorov, spaľovacích vykurovacích zariadení a slnečných kolektorov
10.2
Chladiace, ventilačné a klimatizačné zariadenia
10.3
Klimatizačné jednotky a ventilátory
10.4
Plynové uzatváracie ventily, regulátory a kohúty
10.5
Bleskozvody a ich príslušenstvo
10.6
Stabilné hasiace požiarne systémy
10.7
Armatúry ústredného kúrenia
10.8
Komínové systémy a komínové vložky
10.9
Pretlakové komíny na odvod spalín z kondenzačných plynových spotrebičov
10.10
Vodovodné uzatváracie ventily, regulátory a kohúty
10.11
Výtokové armatúry, protizápachové uzávery a ich príslušenstvo
11.
Stavebné výrobky na prepravu a skladovanie látok
11.1
Zásobníky na podzemné a povrchové skladovanie kvapalín znečisťujúcich životné prostredie
11.2
Tlakové zásobníky s obsahom väčším ako 0,06 m3
11.3
Prefabrikované žumpy a silážne jamy
B.
Preukazovanie zhody vyhlasovaním o zhode, ktoré je doplnené posúdením systému kvality alebo jeho certifikátom, týka sa týchto stavebných výrobkov:
1.
Obkladové betónové a železobetónové dosky,
2.
Betónové, terazzové a granitové dlaždice a dlaždice z vibrolisovaného betónu,
3.
Tehlové a iné pálené dlaždice a obkladačky.
C.
Preukazovanie zhody vyhlasovaním o zhode, ktoré je doplnené preukaznou skúškou, týka sa týchto stavebných výrobkov:
1.
Stavebné výrobky na betónové, železobetónové a kovové časti stavieb
1.1
Cestné betónové a železobetónové prefabrikáty
1.2
Prefabrikované skrine na rozvádzače
1.3
Stĺpiky a prefabrikáty na ploty
1.4
Ostatné nenosné prefabrikáty
1.5
Štetovnice
2.
Stavebné výrobky na murované stavby
2.1
Sklenené tvárnice
2.2
Prírodný kameň na murovanie
2.3
Sadrové tvarovky
2.4
Priemyselne vyrábaná malta z maltárne
2.5
Výstužná sieťovina pre omietky
3.
Stavebné výrobky na hydroizoláciu budov a striech
3.1
Hydroizolačné materiály a strechové krytiny (nezaradené v časti A 5.4)
3.2
Fólie z plastov
3.3
Náterové hydroizolačné látky
3.4
Skladané strechové krytiny (keramické a betónové škridle, asfaltové dosky, šindle a iné)
3.5
Povrchovo upravené i neupravené plechové krytiny
3.6
Odkvapové žľaby a zvody
4.
Stavebné výrobky na obklad stien, stropov a dlažby
4.1
Keramické obkladové prvky
4.2
Výrobky z prírodného kameňa (obklady, dlažba, schodiskové prvky, obrubníky a iné)
4.3
Vláknocementové dosky
4.4
Sadrokartónové a sadrové dosky
4.5
Obklady a stropné systémy (z plechu, plastov a iných materiálov)
4.6
Obklady a podlahoviny z dreva
4.7
Materiály pre liate podlahy
4.8
Podlahoviny z textilu, gumy a plastov na celoplošné zakrytie podlahy
4.9
Kompaktné povrchy športovísk z gumy, plastov a iných materiálov
5.
Stavebné výrobky zo skla
5.1
Ploché sklo na stavebné účely
6.
Stavebné výrobky na sanitárne účely
6.1
Výrobky z keramiky
6.2
Výrobky z plastov a z iných materiálov
6.3
Splachovacie nádrže na záchodové misy
7.
Stavebné výrobky na otvorové výplne
7.1
Okná a balkónové dvere (nezaradené v položke A 9.5)
7.2
Dvere, vráta a ich rámy
7.3
Uzávery okien a dverí
8.
Technické zariadenia stavieb
8.1
Súčasti elektrických rozvodných a regulačných systémov
D.
Preukazovanie zhody vyhlasovaním výrobcu o zhode sa týka týchto stavebných výrobkov:
1.
Tapety,
2.
Rolety, žalúzie a okenice,
3.
Vegetačné dielce,
4.
Melioračné výrobky,
5.
Doplnky na strešné a obvodové konštrukcie.
Príloha č. 2 k zákonu č. 90/1998 Z. z.
Grafické znázornenie značky zhody
1)
Napríklad vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 14/1977 Zb. o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 406/1992 Zb. o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov, vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 138/1995 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri výstavbe a užívaní prevádzkarní a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými hmotami, vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 84/1997 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické podmienky a požiadavky požiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov.
2)
Zákon č. 142/1991 Zb. o česko-slovenských technických normách v znení neskorších predpisov.
3)
Napríklad § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb., § 6 zákona č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č. 479/1992 Zb.
4)
§ 1 zákona č. 30/1968 Zb. v znení zákona č. 479/1992 Zb.
6)
§ 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.Zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.§ 2 až 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 32/1992 Zb.).Zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov.§ 24 a 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí.
7)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z.Zákon č. 174/1968 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).