80/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

80
ZÁKON
zo 6. februára 1998,
ktorým sa mení zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 42/1992 Zb., zákona č. 93/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 186/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 205/1996 Z. z. a zákona č. 64/1997 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 17 ods. 1 sa v písmene d) vypúšťa čiarka a slová „na ktoré sa nevzťahuje postup podľa § 6 ods. 1 a 2“.
2.
V § 21b ods. 4 sa za slová „prostredníctvom pozemkového fondu“ vkladajú slová „v súčinnosti s právnickými osobami podľa osobitného zákona,16a) ak ide o náhradu za pozemok, ktorý tvorí súčasť lesného pôdneho fondu2)“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. sa mení takto:
V § 34 odsek 2 znie:
„(2)
Pozemkový fond spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu ustanovené osobitným predpisom22) a podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu.22a) Pozemkový fond nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy22b) okrem pozemkov, ktoré patria do lesného fondu.22c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22a, 22b a 22c znejú:
„“.
22a)
§ 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.
22b)
§ 18 zákona č. 229/1991 Zb.
§ 16 ods. 1 písm. b) a c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.
22c)
§ 2 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/1996 Z. z. sa mení takto:
V § 15 ods. 1 sa na konci pripájajú slová „alebo štátnej organizácie lesného hospodárstva, ak ide o pozemky, ktoré sú súčasťou lesného pôdneho fondu a ktoré nie sú súčasťou spoločnej nehnuteľnosti31a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31a znie:
„31a)
§ 2 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 1998.
Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.