8/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.01.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

8
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
zo 16. decembra 1997,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 222/1997 Z. z. o zákaze neobchodného vývozu a neobchodného dovozu vecí
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 54 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 222/1997 Z. z. o zákaze neobchodného vývozu a neobchodného dovozu vecí sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 2 body 4 a 5 znejú:
„4.
Ojazdené alebo poškodené motorové vozidlá vrátane motorových vozidiel určených na súčiastky, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa všeobecne záväzného právneho predpisu,7) s výnimkou historických vozidiel a vozidiel špeciálne upravených na športové účely.
5.
Pneumatiky, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa všeobecne záväzného právneho predpisu.7)“.
2.
V prílohe č. 2 bod 7 znie:
„7.
Použitý pančuchový tovar.“.
3.
V prílohe č. 2 v časti Výnimky sa za bod 3 vkladajú nové body 4 a 5, ktoré znejú:
„4.
Zákaz dovozu vecí uvedených v bodoch 9 a 10 sa neuplatní, ak ide o veci v balíkových zásielkach v poštovom styku zasielané fyzickou osobou zo zahraničia v primeranom množstve fyzickej osobe v tuzemsku.
5.
Zákaz dovozu vecí uvedených v bodoch 2, 3, 9 a 10, 12 až 14 sa neuplatní, ak ide o veci preukázateľne získané v zahraničí dedením.“.
Doterajší bod 4 sa označuje ako bod 6.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Karol Česnek v. r.