79/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.03.1998 do 30.04.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

79
ZÁKON
z 24. marca 1998,
ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996 Z. z. o prokuratúre
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996 Z. z. o prokuratúre sa mení takto:
§ 56 znie:
㤠56
Tento zákon nadobúda účinnosť 25. marca 1998.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.